Izaijo 45
LBD-KAN

Izaijo 45

45
Kyras – Dievo pateptasis
1Taip kalba VIEŠPATS Kyrui, savo pateptajam,
kurį jis paėmė už dešinės rankos,
kad pajungtų jam tautas ir nuginkluotų karalius,
kad atvertų jam duris ir vartai būtų atsklęsti:
2„Aš pats žygiuosiu pirma tavęs
ir sulyginsiu kalvas.
Vario duris sutrupinsiu, nukaposiu geležies skląsčius.
3Tau atiduosiu paslėptus turtus, slaptas sankaupas,
kad žinotumei, jog aš VIEŠPATS, Izraelio Dievas,
kuris šaukia tave vardu.
4Dėl Jokūbo, savo tarno,
dėl Izraelio, savo išrinktojo,
pašaukiau tave vardu, teikdamas tau garbę,
nors tu manęs ir nepažinojai.
5Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito;
be manęs nėra dievo!
Aš – tas, kuris tave apginkluoja,
nors tu manęs ir nepažįsti,
6kad nuo saulės tekėjimo iki jos laidos būtų žinoma,
jog kito be manęs nėra.
Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito!
7Darau šviesą ir kuriu tamsą,
sukuriu gerovę ir sukeliu negandas;
aš, VIEŠPATS, visa tai padarau.
8Rasokite, dangūs, iš aukštybių,
ir debesys teišlyja teisumą.
Žemė teprasiveria, tedygsta išganymas,
drauge tesuželdo teisumą!
Aš, VIEŠPATS, tai padariau.
Dievas – Visatos ir istorijos Viešpats
9Vargas tam, kuris bylinėjasi su savo Kūrėju,
būdamas šukė tarp žemės šukių!
# Rom 9,20 Argi molis sako puodžiui: ‘Ką tu iš manęs darai?’
arba: ‘Tavo dirbinys neturi ąsos’?
10Vargas kūdikiui, kuris sako tėvui: ‘Ką gimti tu pašauki?’
arba motinai: ‘Ką tu gimdai?’“
11Taip kalba VIEŠPATS,
Izraelio Šventasis ir Kūrėjas:
„Ar man priekaištausite dėl mano vaikų likimo
ir nurodysite, koks turi būti mano rankų darbas?
12Aš sukūriau žemę,
žmoniją sukūriau žemėje.
Dangus savo rankomis išskleidžiau,
suteikiau darną visoms jų galybėms.
13Aš jį#45,13 T. y. Persijos karalių Kyrą. dėl teisumo pergalės išjudinau,
visus kelius jam padariau lygius.
Ne dėl algos ar dovanų
jis mano miestą atstatys
ir mano tremtinius išlaisvins“, –
sako Galybių VIEŠPATS.
14Taip kalba VIEŠPATS: „Egipto turtai, Kušo prekės
ir aukštaūgiai Sebos žmonės
ateis pas tave ir tau priklausys.
Paskui tave jie eis grandinėmis apkalti,
parpuls priešais tave maldaudami:
# 1 Kor 14,25 ‘Tik su jumis yra Dievas, niekur kitur!
Kitų dievų nėra!’
15Tikrai tu esi pasislėpęs Dievas,
Izraelio Dieve, Išvaduotojau!
16Gėda ir nemalonė kris ant jų visų;
stabų dirbėjai pražus nemalonėje.
17Izraeli, tu VIEŠPATIES išvaduotas
amžinu išganymu!
Gėda ir nemalonė niekada nekris ant jūsų
per amžių amžius.“
18Taip kalba VIEŠPATS,
kuris sukūrė dangų,
jis, Dievas,
kuris paruošė ir padarė žemę,
davė jai pradžią,
jis,
kuris nesukūrė jos dykos,
bet padarė gyvenamą:
„Aš esu VIEŠPATS, ir be manęs nėra kito!
19Nekalbėjau nei paslapčiomis,
nei iš buveinės tamsybės šalyje
ir Jokūbo palikuonims nesakiau:
‘Ieškokite manęs dykvietėje’.
Aš, VIEŠPATS, apreiškiu teisumą,
paskelbiu, kas dora.
20Susirinkite ir ateikite,
prieikite arčiau, tautų likučiai!
Neišmano nieko tie,
kurie nešiojasi stabus iš medžio
ir meldžiasi dievui,
negalinčiam išgelbėti.
21Eikite šen, drauge pasitarę, ir pasakykite,
kas paskelbė tai kadaise,
išpranašavo tai iš anksto?
Argi ne aš, VIEŠPATS,
be kurio nėra kito dievo?
Tik aš vienas – teisingas ir išvaduojantis Dievas!
22Gręžkitės manin ir būsite išgelbėti,
visi žemės pakraščiai,
nes aš Dievas, ir kito nėra!
23Prisiekiau savimi,
mano lūpos ištarė tiesą,
neatšaukiamą žodį:
# Rom 14,11; Fil 2,10-11 ‘Kiekvienas kelis klaupsis prieš mane,
manimi prisieks kiekvienas liežuvis’.
24Man sakys: ‘Tik per VIEŠPATĮ rasime pergalę ir jėgą’.
Gėdydamiesi ateis pas jį visi,
kurie ant jo niršta.
25Tik per VIEŠPATĮ visi Izraelio palikuonys
ras teisumą ir šlovę“.