Parallel
2
Ta nkhuvo wa vukati le Kana
1Loko ku hundzile masiku mambirhi, ku va ni nkhuvo wa vukati emutini wa Kana eGaleliya. Mana wa Yesu na yena a a ri kona. 2Yesu ni vadyondzisiwa va yena, a va rhambiwile na vona enkhubyeni. 3Kuteloko vhinyo yi herile, mana wa Yesu a ku ka yena: “A va ha ri na vhinyo.” 4Yesu a ku ka yena: “We manana, hikwalaho ka yini u nghenelela etimhakeni ta mina ke? Nkarhi wa mina a wu si fika.” 5Mana wa yena a ku ka malandza: “Endlani hinkwaswo leswi a nga ta mi byela swona.” 6Hi mhaka ya leswi Vayuda va toloveleke ku hlamba va tibasisa va nga si dya, tinkho#tinkho, kumbe: mimphando, tinkhwa ta maribye ta 6 a ti tikirhetiwile kwalaho, yin'wana ni yin'wana yi ri leyi tatiwaka hi makhuwana ya mune kumbe ntlhanu.#hileswaku kwalomu ka tilitara ta 100 7Yesu a ku ka malandza: “Tatani tinkho leti hi mati.” Va ti tata hi mati ti khapa. 8A ku ka vona: “Kelelani sweswi, mi yisa eka mufambisi wa nkhuvo.” Kutani va yisa. 9Mufambisi wa nkhuvo a nantswa mati lama hundzukeke vhinyo; kambe a a nga tivi laha yi humaka kona, a swi tiviwa ntsena hi malandza lawa a ma kelerile mati. Kutani a vitana muteki, a ku ka yena: 10“Vanhu hinkwavo va toloverile ku humesa vhinyo leyo nandziha eku sunguleni, kutani loko ku nwiwile swinene, va humesa leyo ka yi nga nandzihi ngopfu; kambe wena u hlayisile vhinyo leyo nandziha ku fikela sweswi!”
11Mahlori lawa, hi wona layo sungula lawa Yesu a nga ma endla, loko a ri emutini wa Kana eGaleliya, a komba ku twala ka yena; kutani vadyondzisiwa va yena va pfumela eka yena. 12#Mt. 4:13Endzhaku ka swona a rhelela a ya eKapernawume, a ri ni mana wa yena ni vamakwavo ni vadyondzisiwa va yena; kutani va xwa kona masiku ma nga ri mangani.
Ta ku basisiwa ka Tempele
Mt. 21:12-13; Mk. 11:15-18; Lk. 19:45-46
13 # Eks. 12:1-27 Nkhuvo wa Paseka ya Vayuda a wu ri kusuhi, kutani Yesu a tlhandlukela eYerusalema. 14ETempeleni, a kuma vanhu lava xavisaka tihomu ni tinyimpfu ni matuva, ni lava ncincaka timali va tshamile. 15Kuteloko a endlile nkharisa#nkharisa, kumbe: xisephu wa tingoti, a va hlongola va huma hinkwavo eTempeleni, ni tinyimpfu ni tihomu; a hangalasa ni mali ya lava bindzulaka, a wisetela ni matafula ya vona. 16Kutani a byela lava xavisaka matuva, a ku: “Susani swilo leswi la; mi nga teki yindlu ya Tata wa mina, mi yi endla ya ku bindzulela eka yona.” 17#Ps. 69:9Kutani vadyondzisiwa va yena va tsundzuka leswi tsariweke eMatsalweni, loko va te: “Ku hisekela yindlu ya wena, we Xikwembu, swa ndzi dya.”
18Kutani Vayuda va n'wi vutisa va ku: “U nga hi komba xikombiso xihi xa leswaku u na matimba yo endla leswi xana?” 19#Mt. 26:61; 27:40; Mk. 14:58; 15:29Yesu a va hlamula, a ku: “Hindzimuxani Tempele leyi, kutani mina ndzi ta yi pfuxa hi masiku manharhu.” 20Hiloko Vayuda va ku: “Tempele leyi yi tekile malembe ya 46, ku aka yona, kutani wena, xana u ri u ta yi pfuxa hi masiku manharhu xana?” 21Kambe Yesu a a vula Tempele ya miri wa yena. 22Hikokwalaho loko a pfukile eku feni, vadyondzisiwa va yena va tsundzukile leswaku mhaka leyi ú tshama a yi vula; kutani va pfumela Matsalwa ni rito leri Yesu a ri vuleke.
Yesu ú tiva vanhu hinkwavo
23Loko a ri eYerusalema, enkhubyeni wa Paseka, vanhu lavo tala va pfumela eka yena, hi ku vona mahlori lawa a ma endlaka. 24Kambe Yesu a nga kokiwanga mbilu hi vona, hikuva a a tiva vanhu hinkwavo swinene; 25naswona a swi nga kali swi fanela leswaku a byeriwa ta munhu hi munhu un'wana, hikuva a a tiva leswi nge mbilwini ya munhu.