John 1
AAI
1
Tur I Orot Ana Yawas
1 # Jn 17.5; 1Jn 1.1-2; Rev 19.13 Tafaram matara’e ana veya Tur i wan ma, naatu Tur i God hairi hima, naatu Tur i God taiyuwin. 2Tur i God hairi wan hima’abo tafaram matar.
3 # 1Cor 8.6; Col 1.16-17; Hib 1.2 Tur wanawananamaim God sawar etei’imak sinafen himatar; iti sawar himamatar i etei tur wanawananamaim himatar men ta asir matar kwaneyanamih. 4#Jn 5.26Tur i yawas an anababatun, naatu iti yawas i sabuw isah marakaw bai na. 5#Jn 3.19Iti marakaw guguminamaim kusisiar, naatu gugumin men karam boro marakaw na’asabun.
6 # Mat 3.1; Luk 1.13-17, 76 God ana kob abarayan wabin John iyafar na tit; 7marakaw isan sif ruboun eorereb sabuw hinowar, naatu sabuw iyab tur hinonowar hitumatum. 8I taiyuwin i men marakaw; i marakaw akisin ana sif narubonamih na. 9#Jn 8.12Iti marakaw i turobe, marakaw anababatun, tafaramaim na sabuw tafahimaim ekukusisiar.
10Tur i na tafaram eo mamatar wanawananamaim ma, baise tafaram i men inanimih. 11I na ana tafaram tit, baise taiyuwin ana sabuw i men hibaimih. 12Baise sabuw afa hibai naatu wabinamaim hitumitum, naatu baibasit itih i hina God natunatun himatar. 13#Jn 2.11; 3.3-6; 1Pet 1.23God natunatun himamatar i men orot anarara, o men orot babin aawan hairi hi’in kek tetutufu na’atube’emih, baise i God akisin anakokok sinaf i natunatun himatar.
14 # Php 2.7 Tur i na orot matar, naatu wanawanatamaim ma, ana marakaw bonamanamarin i taitin, iti marakaw bonamanamarin i God Natun ta’imonamo ebitin. Iti tur wanawanan i turobe naatu manaw kabeber awan karatan.
15John iti orot isan fanan sib binan eo,” Iti orot ayu isan ao’oban iti enan, anamaramaim ayu iti na’at ao, ‘I ayu ufu enan i ana fair ra’at ayu natabiru, anayabin i wan ma’abo ayu atufuw.’”
16I wanawanan manaw kabeber karsuwei it etei ebigegewasinit, ana baigegewasin tafan baban ebitit. 17#Exo 34.28; Rom 6.14Anayabin God ana ofafar i Moses itin, baise manaw kabeber naatu turobe i Jesu Keriso’one na. 18#Exo 33.20; Jn 6.46; 1Tim 6.16Men yait ta God itin. baise God Natun ta’imon Tamah wanawananamaim ema’am akisinamo God bai na bebeyanamaim tasusu’ub.
John Baptist Ana Binan
19Jew hai ukwarih Jerusalem hima’am firis afa naatu hai baibaisayah#1.19 Levite afa hiyafarih hin John hibatiy? “O i yait?” 20I men baifuwenamaim iyafutih, baise i mutufor bebeyanamaim eorereb, “Ayu i men Keriso.”
21 # Deu 18.15, 18; Mat 11.14 Naatu hibatiy, “Bo o i yait? Om Elizah?” John eo, “Ayu men Elizah.” Ai o dinab orot?” John iya’afutih eo, “Ayu men dinab orot.” 22Ibanak hibatiy maiye hio, “O i yait? Ku’o anowar saise anamatabir anan iyab hiyafari anan hai tur ana’owen. O taiyuw isa boro inakubuna ananowar.”
23 # Isa 40.3 John iya’afutih dinab orot Isaiah Buk Atamaninamaim kirum inu’in imaim eo, “Ayu i orot ta fanan araramaim eafa’af. Ef kwanarumutufur Regah ana remor isan!” 24Kob nayah Pharisee hiyafarih hina, 25John hibatiy, “Bo o men Keriso, o Elizah o dinab orot na’at, aisim sabuw bapataito kubitih?”
26John hai tur eowen eo, “Ayu harewamaim sabuw bapataito abitih, Baise kwa wanawanamaim orot ta ebatabat kwa men kwaso’ob. 27#Jn 1.15I Ayu ufu’umaim enan, an ana baibaiyon murab men gewasu boro anarufamen.”
28Iti sawar etei i Bethany himatar harew Jordan sisibin veya yeninane, John sabuw bapataito bitihimaim.
Jesu God Ana Lamb
29 # Isa 53.6-7; 1Pet 1.18-19 Mar to John nuw Jesu nan itin eo, “Kwanuw God Ana Lamb tafaram ana kakafin bosairenayan enan kwa’itin!” 30#Jn 1.15Iti orot isan ao’orereb anamaramaim iti na’atube ao, ‘Orot ayu ufu’umaim enan i ana fair ra’at kwanekwan, anayabin i wan ma’abo ayu a tufuw.’ 31Ayu taiyuwu auman iti orot men asu’ub, baise anayabin nati isan ayu harewamaim sabuw bapataito abitih imaim Israel sabuw isah tirerereb hitaso’ob’.
32 # Mat 3.16 Naatu John iti tur eorereb. “Ayu Anunin mamu imag na’atube marane ra’iy naatu i tafanamaim mamara’at aitin. 33Ayu iti orot i boro men ataso’ob, baise God iyunu ana harewamaim sabuw bapataito abitih i au tur eowen, ‘Orot yait Anunin nara’iy tafanamaim namara’at ina’i’itin, i boro Anun Kakafiyinamaim bapataito nitih.’” 34#Mat 3.17John eo, “Ayu aitinika naatu ao’orereb iti i God Natun.”
Jesu Ana Bai’ufununayah Wan Bubuwih
35Ana martot John iban maiye ana bai’ufununayah orot rou’ab bairi hina efan ta’imonamaim hibatabat. 36#Jn 1.29Naatu Jesu na natabirih inan i’itin anamaramaim, John eo, “God ana Lamb enan kwa’itin!”
37Anamaramaim bai’ufununayah orot rou’ab iti hinonowar, i hairi Jesu hi’ufunun. 38Jesu nunutabir, orot rou’ab hibi’ufunun itih naatu ibatiyih, “Kwa abistan kwakokok?”
Hiya’afutih hi’o, “Rabbi” (anayabin Bai’obaiyenayan), “O menamaim kuma’am?”
39I iya’afutih eo, “Kwanatan, kwa taiyuw efan kwa’itin.”
Naatu hin efan menamaim ma’am hi’itin, naatu veya tutufin bairi imaim hima. Nati i tanao 4 korok na’atube.
40 # Mat 4.18-20 John abistan eo’o orot rou’ab hinowar Jesu hibi’ufunun orot ta i Andrew, Simon Peter tain 41Andrew Jesu bihamiy ufunamaim wantoro’ot i tuwah Simon nuwih, naatu tita’ur ana tur eowen, “Ayu i Roubininenayan atita’ur, nati i Keriso.” 42#Mat 16.18Naatu Andrew tuwah Simon nawiy in Jesu biyan tit.
Jesu nura’at itin naatu eo, “O i Simon, John natun. O boro wab hina’af Cephas.” Cephas, Peter hairi hai yabin i kabay.
43Ana marto, Jesu au Galilee namih bobogaigiwas, Philip tita’ur naatu iu, “Kuna kwi’ufnunu tan.”
44Philip ana tafaram i Betsaida, Andrew tuwah Peter bairi hai bar merar ta’imon. 45#Deu 18.18; Isa 7.14; 9.6; Jer 23.5; Ezk 34.23Philip na Nathanael tita’ur naatu iu, “Iti orot isan Moses Buka Atamaninamaim eo kikirum naatu dinab oro’orot auman hikikirum i boun atita’ur, iti orot tamah i Joseph ana bar ana merar i Nazareth.”
46“Nazareth! Sawar gewasin ta boro imaim namatar?” Nathanael ibat.
Philip eo, “Kuna tan, kwi’itin.”
47Anamaramaim Jesu nuw Nathanael nan itin, isan eo, “I turobe Israel mowan, i orot ana yawas gewasin men baifufuwenayan.” 48Nathanael ibatiy, “O mi’itube ayu isu’ubu?”
Jesu iya’afut eo, “O i ai fig an anayouninamaim ima’am ayu ait, naatu ufibo Philip o isa eaf.”
49 # Mat 14.33; 16.16; Mak 3.11 Imaibo Nathanael eorereb eo, “Rabbi, Bai’obaiyenayan o i God Natun! o i Israel hai Aiwob.” 50Jesu eo, “O i tumatum anayabin ayu a tur aowen o i ai fig an ima’am ait. O boro sawar gagamihika ina’itan men iti i’i’itin na’atube.” 51#Gen 28.12Tur tafan ya’abar maiye eo, “Turobe a tur ao’owen, kwa boro mar ana etawan nabotawiy, naatu God ana tounamatar Orot Natun biyanamaim hinayen hinarara’iy kwana’itih.”

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About TUR GEWASIN O BAIBASIT BOUBUN