KEJADIAN Kata Pengantar
BM
Kata Pengantar
Kitab Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal usul manusia, permulaan dosa dan penderitaan di dunia, serta cara Allah berhubung dengan manusia. Kitab Kejadian terdiri daripada dua bahagian yang utama:
1) Fasal 1–11 mengisahkan penciptaan alam semesta dan asal usul manusia. Bahagian ini juga menceritakan kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Nuh dan air bah, serta Menara Babel.
2) Fasal 12–50 mengisahkan asal usul nenek moyang orang Israel. Nenek moyang pertama ialah Abram, yang kemudian dikenali sebagai Abraham. Abraham termasyhur kerana iman dan ketaatannya kepada Allah. Kisah ini diikuti riwayat Ishak anak Abraham, dan Yakub anak Ishak (Yakub juga dinamakan Israel). Yakub mempunyai dua belas orang anak lelaki. Merekalah yang menjadi bapa kepada dua belas suku Israel. Perhatian utama ditujukan kepada salah seorang anak Yakub yang bernama Yusuf, dan peristiwa yang menyebabkan Yusuf serta saudara-saudaranya berpindah ke Mesir.
Walaupun kitab ini menceritakan kisah beberapa orang pada zaman dahulu, namun yang diutamakan ialah kisah tentang perbuatan Allah. Kitab ini dimulakan dengan penegasan bahawa Allah telah menciptakan alam semesta, dan diakhiri dengan janji bahawa Allah akan tetap memperhatikan umat-Nya. Pemegang peranan utama di seluruh kitab ini ialah Allah yang menghakimi dan menghukum sesiapa sahaja yang berbuat salah. Dia juga yang membimbing dan menolong umat-Nya serta membentuk sejarah mereka. Kitab kuno ini ditulis untuk mencatat kisah tentang iman orang Israel, supaya iman itu tetap hidup.
Kandungan
Penciptaan Alam Semesta dan Manusia 1.1—2.25
Permulaan Dosa dan Penderitaan 3.1-24
Daripada Adam hingga Nuh 4.1—5.32
Nuh dan Air Bah 6.1—10.32
Menara Babel 11.1-9
Daripada Sem hingga Abram 11.10-32
Bapa Suku: Abraham, Ishak, Yakub 12.1—35.29
Keturunan Esau 36.1-43
Yusuf dan Saudara-saudaranya 37.1—45.28
Orang Israel di Mesir 46.1—50.26

Hakcipta © 1996, The Bible Society of Malaysia

Copyright © 1996, The Bible Society of Malaysia

Learn More About Alkitab Berita Baik