Salamo 105
DIEM
105
SALAMO Mitana ny teny nataony Andriamanitra
1Miderà ny TOMPO ianareo:
ataovy antso avo ny lazany,
ampahafantaro ny firenen-kafa ny asany lehibe.
2Mihirà ho Azy ary mankalazà Azy amin-java-maneno;
tantarao ny asa mahagaga rehetra nataony.
3Ireharehao ny anarany masina;
ianareo mitady ny TOMPO, aoka ho ravo ny fonareo!
4Katsaho ny TOMPO mahery,
tadiavo lalandava ny fanatrehany.
5Tsarovy ny asa mahagaga nataony,
dia ny zava-mahatalanjona vitany
sy ny didim-pitsarana navoakany,
6ry taranak’i Abrahama mpanompony
sady terak’i Jakôba voafidiny.
7Izy no TOMPO Andriamanitsika;
manerana ny tany tontolo ny fanapahany.
8Tsaroany hatrany ny fanekempihavanany,
dia ny fampanantenana izay napetrany
ho an’ny taranaka arivo mifandimby#105.8 Jereo Deot 7.9.:
9 fanekempihavanana nataony tamin’i Abrahama#105.9a fanekempihavanana...Abrahama: Gen 12.7; 17.8.
sy fianianana nataony tamin’i Itsehàka#105.9b fianianana...i Itsehàka: Gen 22.16-17; 26.3..
10Naoriny ho zo raikitra ho an’i Jakôba izany
ka ho fanekempihavanana mandrakizay
ho an’ny taranak’i Israely,
11fony Andriamanitra nilaza hoe:
«Homeko anao ny tany Kanahàna
ho anjara lova ho anao sy ny taranakao#105.11 And 10-11: jereo koa Gen 12.3; 13.15; 15,18; 17.8; 26.3; 35.12; 48.4; Deot 1.8; 34.4; Asa 7.5.
12Tamin’izay izy ireo mbola mora isaina,
mpifindra monina vitsy kely teo amin’ny tany#105.12 Jereo Gen 34.30; Deot 7.7; 26.5..
13Nivezivezy nitety firenena maro izy,
ka niala tamin’ny fanjakana iray
hankany amin’ny vahoaka hafa.
14Nefa tsy nisy navelan’Andriamanitra hampahory azy
fa nampitandrina mpanjaka Izy noho ny amin’ireo hoe:
15«Aza kasihina ireo voahosotro
ary aza asian-dratsy ireo mpitondra hafatro#105.15 And 14-15: Gen 20.3-7.
16Niantso mosary#105.16 mosary: jereo Gen 41.53-57. ho amin’ny tany Izy
ka nanafoana ny sakafo rehetra.
17Nefa naniraka olona hialoha an’ireo Izy,
dia i Jôsefa izay namidy handevozina#105.17 Gen 37.28; 45.5..
18Nogiazana tady ny tongony
ary norohizana rojo vy ny vozony#105.18 I Jôsefa tao an-tranomaizina Gen 39.20.,
19mandra-pahatanterahan’ny zavatra nambarany;
ny tenin’ny TOMPO no naneho azy ho tsy manan-tsiny#105.19 Tsiahivina eto ny Gen 41.16, 25.!
20Nanome baiko hamahàna azy ny mpanjaka;
eny, nampanafaka azy ny mpifehy vahoaka#105.20 Gen 41.14..
21Notendreny ho lehiben’ny fitondram-panjakana izy
sy ho mpanapaka ny taniny manontolo#105.21 Gen 41.39-41.,
22mba hisarika ny andriambaventy hanaraka ny heviny
sy hanolo-pahendrena an’ireo loholom-bahoaka.
23Taorian’izany, dia tonga tany Ejipta
i Jakôba mianakavy#105.23a I Jakôba tany Ejipta: Gen 46.6; 47.11.
ary nifindra monina tao amin’ny tanin’i Hama#105.23b Hama: jereo Sal 78.51 sy nta..
24Nohamaroin’Andriamanitra tokoa ny vahoakany
ary nataony mahery noho ny mpampahory azy.
25Ny fon’ireo Ejiptianina novany hankahala ny vahoakany
sy hanao kendry tohina amin’ireo mpanompony#105.25 And 24-25: jereo Eks 1.7-14..
26Kanjo nirahiny i Mosesy mpanompony
sy i Aharôna ilay voafidiny#105.26 Eks 3.1–4.17.:
27Izy roa lahy no naneho teo amin’ny Ejiptianina
ireo famantarana nambaran’ny Tompo mialoha
ary nahavita zava-mahagaga
teo amin’ny tanin’i Hama.
28Dia nahatonga haizim-pito Andriamanitra
ka nanjary maizina izany tany izany
ary tsy nisy nahatohitra ny teniny#105.28 haizim-pito: Eks 10.21-29..
29Novany ho ra ny oniny
ka maty avokoa ny trondrony#105.29 Eks 7.14-15.;
30nataony feno sahona ny tanin’ny Ejiptianina
hatrany amin’ny efitranon’ny mpanjakany#105.30 Eks 7.26–8.11..
31Niteny Andriamanitra, dia tonga ny fihitra sy moka
nihanaka tamin’ny faritany manontolo#105.31 Eks 8.12-28..
32Havandra no narotsany ho solon’ny orana
ary koa varatra izay nandoro ny tanetiny.
33Nosimbany ny voalobony sy ny aviaviny
ary nopotehiny ny hazo tamin’ny faritaniny#105.33 And 32-33: jereo Eks 9.13-35..
34Niteny Izy, dia tonga ny valala
sy ny kijeja tsy hita isa
35ka nihinana ny ahitra rehetra an-tanety
sy nihinana ny vokatr’ireo tanimboliny#105.35 And 34-35: jereo Eks 10.1-20..
36Novonoin’Andriamanitra ho faty avokoa
ny lahimatoa rehetra tamin’io tany io,
dia ireo santatry ny hery
tamin’ny ankohonana ejiptianina#105.36 Jereo Eks 12.29-30..
37Fa navoakany kosa ilay vahoakany
nombàn’ny volafotsy sy volamena#105.37 Eks 12.35-36.;
ka tsy nisy tamin’ireo fokony
izay hoe narisarisa na iray aza.
38Ravoravo ny Ejiptianina rehefa niala ny Israelita,
satria efa nianjadian’ny tahotra azy loatra#105.38 Eks 12.33; 15.16..
39Dia novelarin’Andriamanitra ny rahona
hanalokaloka ny vahoakany,
ary najorony koa ny afo
hanazava azy nony alina#105.39 Eks 13.21-22; 14.19-20..
40Nangataka ireo, dia nandefasany papelika;
ary mofo avy any an-danitra no namokisany azy#105.40 Eks 16.13-18..
41Nosokafany ny vatolampy, dia nigororoana ny rano
ka zary renirano nizotra teny an-tany hay#105.41 Eks 17.1-7; Nom 20.2-13..
42Eny, tsaroan’Andriamanitra ny teniny masina
nataony tamin’i Abrahama mpanompony#105.42 Gen 15.13-14; Eks 2.24; Lk 1.54-55..
43Dia navoakany ny vahoaka voafidiny,
ka niravo sy nanao horakora-pifaliana;
44nomeny azy ny tanin’ireo hafa firenena
ka izay nisasaran’izy ireny no lasany#105.44 Jos 11.16-23.,
45mba hitandremany ny didiny
sy hankatoavany ny Lalàny.
Haleloià!

Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara © Malagasy Bible Society, 2017.

Learn More About Malagasy Bible