Jôhany 15
DIEM
15
I Jesoa no tena voaloboka
1–Izaho no tena voaloboka#15.1 Ampit Is 5.1-4; Sal 80.9-20; Ezek 15.1-8; 19.10-14.; ary ny Raiko no mpamboly. 2Ny sampana rehetra izay tafaray amiko nefa tsy mamokatra dia esorin’ny Raiko; ary ny sampana rehetra izay mamokatra kosa, dioviny mba hamokatra bebe kokoa. 3Madio izao ianareo noho ny teny izay nolazaiko taminareo. 4Aoka hiray amiko hatrany ianareo toy ny iraisako aminareo. Ny sampana tsy afa-mamokatra ho azy raha tsy miray amin’ny voaloboka hatrany; dia toy izany koa ianareo: tsy afa-mamokatra, raha tsy miray amiko hatrany. 5Izaho no voaloboka; ianareo no sampana. Izay miray amiko hatrany, toy ny iraisako aminy, no mamokatra be; satria raha misaraka amiko ianareo, dia tsy afa-manao na inona na inona. 6Raha misy olona tsy miray amiko hatrany, dia ariana any ivelany tahaka ny sampana izy, ka mihamaina; ary angonina ireo sampana maina ka atsipy ao anaty afo, dia may. 7Raha miray amiko hatrany ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay zavatra tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. 8Ny ahazoan’ny Raiko voninahitra, dia ianareo mamokatra be sady tonga mpianatro. 9Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo koa; mitoera ao amin’izany fitiavako anareo izany. 10Raha mitandrina ireo didiko ianareo, dia hitoetra ao amin’izany fitiavako anareo izany, tahaka ny nitandremako ireo didin’ny Raiko sy itoerako ao amin’ny fitiavana Ahy.
11Izany no voalazako taminareo, dia mba ho ao aminareo ny hafaliako ary mba ho feno ny hafalianareo#15.11 Ampit Is 9.2; 35.10.. 12Izao no didiko: mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo. 13Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany. 14Ianareo no sakaizako, raha manatanteraka izay andidiako anareo: 15tsy hataoko hoe mpanompo intsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon’ny tompony; fa efa ataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin’ny Raiko no nampahafantariko anareo. 16Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo sady nanendry anareo mba handehananareo sy hahavokaranareo ary haharetan’ny vokatrareo; hany ka na inona na inona angatahinareo amin’ny Ray noho ny anarako, dia homeny anareo. 17Koa izao no andidiako anareo: mifankatiava ianareo.
Ankahalain’izao tontolo izao i Jesoa mbamin’ireo mpomba Azy
18–Raha ankahalain’izao tontolo izao ianareo, dia fantaro fa Izaho no efa nankahalainy talohanareo. 19Raha naman’izao tontolo izao ianareo, dia hotiavin’izao tontolo izao satria azy. Saingy Izaho efa nifidy anareo hiavaka amin’izao tontolo izao, dia ankahalain’izao tontolo izao ianareo. 20Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe: «Ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony#15.20 Ampit Mt 10.24; Lk 6.40; Jôh 13.16..» Raha nanenjika Ahy ry zareo, dia hanenjika anareo koa; raha nitandrina ny teniko izy ireo, dia hitandrina ny teninareo koa. 21Fa izany rehetra izany dia hataony aminareo noho ny amiko, satria tsy fantany Ilay naniraka Ahy. 22Raha toa tsy tonga Aho ka tsy niteny taminy, dia tsy ho nanam-pahotana ry zareo; ankehitriny kosa dia tsy manana fialan-tsiny izy ireo amin’ny fahotany. 23Izay mankahala Ahy dia mankahala ny Raiko ihany koa. 24Raha toa ireo asa izay tsy nataon’olona na iza na iza no tsy nataoko taminy, dia tsy ho nanam-pahotana izy ireo; ankehitriny kosa, efa nahita ny asa nataoko ireo sady efa nankahala Ahy sy ny Raiko. 25Tonga izany mba hahatanteraka ny teny voalazan’ny Soratra Masina hoe: «Nankahalainy tsy amin’antony Aho#15.25 Sal 35.19; 69.5.
26Ho tonga ilay Mpampahery anareo, dia ilay Fanahy fahamarinana Izay mivoaka avy any amin’ny Ray: Izy no hirahiko ho etỳ aminareo avy any amin’ny Ray, ary Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy. 27Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara Ahy, satria miaraka amiko hatramin’ny voalohany ianareo!

Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara © Malagasy Bible Society, 2017.

Learn More About Malagasy Bible