Eksôdy 34
DIEM

Eksôdy 34

34
Ny vatofisaka vaovao misy ny lalàna
1Nandidy an’i Mosesy ny TOMPO hoe:
–Manamboara vatofisaka roa toy ny teo aloha#34.1 Jereo 32.15-19.; hosoratako amin’ireo ny teny mitovy amin’izay voasoratra tamin’ireo vatofisaka voalohany efa nopotipotehinao. 2Mivonòna ianao ho amin’ny rahampitso maraina; ka vao maraina dia miakara any an-tampon’ny tendrombohitra Sinay, ary andraso eo Aho. 3Aoka tsy hisy olona hiaraka aminao! Aoka koa tsy hisy olona ho hita mihitsy eny an-tendrombohitra manontolo; ary aoka tsy hisy biby handrasana eny akaiky eny na iray aza, na ondry aman’osy na omby.
4Dia nanamboatra vatofisaka roa mitovy amin’ny teo aloha i Mosesy. Ny ampitso vao maraina dia niakatra teny Sinay araka ny baiko nomen’ny TOMPO azy izy, sady nitondra ireo vatofisaka roa. 5Nidina tao tamin’ny andry rahona ny TOMPO#34.5 Jereo 13.21 sy nta., ka nijanona tao niaraka tamin’i Mosesy. Nambarany azy ny anarany hoe «Ny TOMPO». 6Avy eo dia nandalo teo anatrehan’i Mosesy IZY sady mbola nanambara hoe#34.6 Nambarany azy...nanambara hoe: dkt hafa Niantso mafy ny anarany i Mosesy hoe «Ny Tompo». 6 –Avy eo dia nandalo teo anatrehany ny Tompo sady nilaza hoe: : «Izaho no TOMPO, TOMPO Andriamanitra mamindrafo sy miantra, mahari-po sy be fitiavana sady mahatoky. 7Maneho ny fitiavako hatramin’ny taranaka faharivo Aho, ka mahalefitra ny heloka amam-pahadisoana ary ny ota; nefa kosa tsy manamarina izay meloka, fa mamaly ny heloky ny ray amin’ny zanaka amam-parany hatramin’ny zafiafy sy zafindohalika#34.7 hatramin’ny taranaka faharivo: na amin’ny olona an’arivony. –And 6-7: jereo 20.5-6; Nom 14.18; Deot 5.9-10; 7.9-10.
8Dia niankohoka haingana hatreo amin’ny tany i Mosesy mba hitsaoka ny TOMPO, 9sady niantso hoe:
–Tompo ô, efa nahazo fanambinana teo imasonao ihany aho, koa miangavy anao mba hiara-dia aminay. Maditra mafy hatoka ity vahoaka ity, nefa mba avelao ny heloka amam-pahotany, ka raiso ho vahoakanao izahay.
Ny nanavaozana ny fanekempihavanana
10Ary hoy ny TOMPO hoe:
–Hanao fanekempihavanana aminareo Aho. Eo anatrehan’ny vahoakanao manontolo no hanaovako zava-mahagaga tsy mbola nisy toa azy teto ambonin’ny tany manontolo sy tamin’ny firenena rehetra; ho hitan’ireo Israelita rehetra manodidina anao fa tena mampitolagaga ny asa hotanterahiko amin’ny alalanao.
11«Tandremo tsara izay rehetra andidiako anareo anio, dia horoahiko eo anoloanareo ny Amôrita sy ny Kanahanita, ny Hetita sy ny Perizita ary ny Hivita sy ny Jebosita. 12Tandremo tsara mba tsy hanao fanekempihavanana amin’ny mponina amin’ny tany izay hidiranareo, fa ho fandrika ho anareo izany. 13Fa ravao ny alitarany, poteho ny tsangambatony, ary kapao ireo tsato-kazo fanajany an’i Aserà#34.13 Jereo Deot 16.21-22.. 14Aza miankohoka amin’andriamani-kafa ianareo, satria Izaho TOMPO dia antsoina hoe ‹Ilay mpitandro hasina›, ka Izaho irery ihany no ho Andriamanitrareo. 15Koa aza manao fanekempihavanana mihitsy amin’ny mponina amin’izany tany izany. Rehefa manao fanompoam-pivavahana sy manolotra sorona amin’ireo andriamaniny manko izy, dia hanasa anareo handray anjara, ka hihinana amin’ireo sorona fanaony koa ianareo. 16Ary haka vady amin’ny zanany vavy ireo zanakalahinareo, ka ireo vehivavy ireo dia hitarika ny zanakalahinareo hanaraka ny fanompoam-pivavahana fanaony amin’ireo andriamaniny.
17«Aza manao andriamanitra sarivongana ho anareo#34.17 Jereo 20.4-5; Lev 19.4; 26.1; Deot 4.15-18; 5.8; 27.25..
18«Ankalazao ny fetin’ny mofo tsy misy leviora; mandritra ny fito andro voatondro amin’ny volana Abiba#34.18 And 18-26: ampit 23.14-19; Deot 16.1-17; and 19-20: ampit 13.11-15; and 21: ampit 23.12. Jereo koa 12.14-20; Lev 23.6-8; Nom 28.16-25 –Momba ny fetin’ny mofo tsy misy leviora sy ireo fety roa hafa eo amin’ny and 22 ary ny volana Abiba dia jereo ny FTS amin’ny voambolana hoe FANISANANDRO. no hihinananareo ny mofo tsy misy leviora araka izay efa nandidiako anareo. Fa volana Abiba toy izany no nialanareo tany Ejipta.
19«Ahy ny voalohan-teraka rehetra, ary anatin’izany ny bibinareo; ka ny voalohan-teraky ny omby na ondry na osy dia tsy maintsy atolotra Ahy#34.19 Jereo 13.2; Nom 13.13; Lk 2.23.. 20Kanefa ny lahy voalohan-teraky ny borikivavy dia hosoloinareo zanakondry na zanak’osy lahy, na hovonoinareo ka haolanareo ny tendany#34.20 Jereo 13.13 sy nta; Nom 18.16.. Ary ny zanaka lahimatoanareo kosa dia havotanareo.
«Aza mankao amin’ny Toeramasina mitondra tanam-polo.
21«Manana andro enina isan-kerinandro ianareo hiasanareo, fa amin’ny andro fahafito dia hitsahatra amin’ny raharahanareo ianareo na dia amin’ny fotoam-pamafazana sy fijinjana aza#34.21 Jereo 20.8-11; 23.12; 31.12-17; 35.2; Lev 23.3; Deot 5.13-14..
22«Ankalazao ny fetin’ny Pentekôsta amin’ny fotoana hijinjanareo ny santa-bary, ary ny fetim-bokatra amin’ny fararano#34.22 Jereo 23.16; Lev 23.15-21, 39-43; Nom 28.26-31..
23«Intelo isan-taona ny lehilahy rehetra ao aminareo no hiseho eo anatrehako TOMPO Andriamanitr’i Israely. 24Fa haka ny tanin’ny firenen-kafa Aho mba hanitarana ny faritaninareo, nefa tsy hisy olona hihevitra handrombaka ny taninareo mandritra ny intelo isan-taona hiakaranareo hiseho eo anatrehako TOMPO Andriamanitrareo.
25«Aza ampiarahina amin’ny mofo misy leviora ny sorona alatsa-dra, ary aza avela ho tra-maraina ny henan’ny sorona atao harivan’ny fetin’ny Paska#34.25 Jereo 12.10.. 26Haterinareo ao an-tranoko ny santa-bokatry ny taninareo satria Izaho no TOMPO Andriamanitrareo; nefa aza mahandro zanak’osy amin’ny rononon-dreniny#34.26 Jereo 23.19 sy nta.
27Mbola nandidy an’i Mosesy koa ny TOMPO hoe:
–Soraty ireto didy ireto fa fototry ny fanekempihavanana ataoko aminao sy ny vahoaka israelita.
28Dia nijanona tao niaraka tamin’ny TOMPO efapolo andro sy efapolo alina i Mosesy, nefa tsy nihinana na nisotro; ary izy no nanoratra#34.28 efapolo andro sy efapolo alina: ampit 24.18. –Ary izy no nanoratra: dkt hafa Ary ny Tompo no nanoratra. Ampit 34.1. tamin’ny vatofisaka roa ny didy folo, fototry ny fanekempihavanana.
29Dia nidina avy eny an-tendrombohitra Sinay indray i Mosesy, nitondra teny an-tanany ny vatofisaka roa misy ilay raki-tsoratry ny fanekempihavanana; tsy fantany anefa fa namirapiratra ny tarehiny noho ny niresahany tamin’Andriamanitra. 30Koa raha nahita ny tarehin’i Mosesy namirapiratra i Aharôna sy ny Israelita rehetra, dia natahotra ny hanatona azy. 31Niantso an-dry zareo i Mosesy, koa nanatona i Aharôna sy ny lehiben’ny vahoaka, dia niresaka taminy. 32Avy eo dia nanatona koa ny Israelita sisa rehetra, ka nampitain’i Mosesy taminy ny baiko rehetra izay nandidian’ny TOMPO azy tao an-tendrombohitra Sinay.
33Rehefa vitan’i Mosesy ny teny nataony, dia nosaronany voaly ny tarehiny. 34Hatreo dia esorin’i Mosesy ny voaly manarona ny tarehiny isaky ny tonga eo anatrehan’ny TOMPO izy hiresaka aminy. Rehefa mivoaka ny tranolay hampita ny baiko voarainy ho an’ny Israelita izy, 35dia azon’izy ireo jerena ny tarehiny mamirapiratra. Avy eo dia saronany voaly indray ny tarehiny mandra-piveriny hiresaka amin’Andriamanitra#34.35 And 29-35: jereo 2Kôr 3.7-16. .

Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara © Malagasy Bible Society, 2017.

Learn More About DIEM PROTESTANTA