Mátio 2
KENNT

Mátio 2

2
Bǒ abhɛn bárɔ́ŋɔ́ bɛghɔ Yesu
1Bábhé Yesu ɛtɔk Bɛ́tlɛhɛm atú Judɛ́ya. Mpok yɔ, Hɛ́rɔd abhak Mfɔ atú wu. Nɛbhé bábhé Yesu, bo abhɛn bárɨŋɨ ɛ̌ti mambe báfú atú mmok áfù batwɔ Yerúsalɛm, mámbɛbhɛ nɔkɔ bɛ, 2“Mmɔ anɛ bábhé bɛ́ ámbák Mfɔ bo Israɛl achí fá? Sɛ́bhɛ̀p mbɔnyunɛ sɛ́ghɔ̀ nɛmbe ɛnɛ́n nɛ́rɛ̀m ɛ̌ti nɛbhe ɛni awu atú mmok áfù, nɛ sɛ́twɔ bɛchyɛ yi kɛnókó.” 3Mfɔ Hɛ́rɔd ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǒbhɔ bárɛ́mɛ́, ntí átáka yi amɛm. Ɛ́bhák ɛnyumɔ́t nɛ bǒ mankɛm amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm. 4Hɛ́rɔd abhɨŋɨ bǒbatí bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm ndǔ nɛbhʉɛt amɔt. Abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bábhɔŋ bɛbhe Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò fá?”
5Bágháti yi bɛ, “Bábhɔŋ bɛbhe yi ɛtɔk Bɛ́tlɛhɛm, fá atú Judɛ́ya, mbɔnyunɛ ɛchi amɛm ɛkáti ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ bɛ,
6Mandɛm arɛm bɛ, ‘Wɔ Bɛ́tlɛhɛm ndǔ mmɨk Júda,
puyɛ̌ wɔ kɛ ɔ́chí ansɛm ndǔ bɛtɔk Júda mɛnkɛm,
mbɔnyunɛ ntá yɛ kɛ̌ Mfɔ áfù.
Mfɔ anɛ ákɛ̀m bǒbha, bo Israɛl, mbɔ ɛrɨ́tɨ́ mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n ákɛ̀m bághɔ́ŋɔmɛ́n yi.’”
7Hɛ́rɔd ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, abhɨŋɨ mankɔ bhɔ, abhɔ́ŋ kɛpɨ nɛ bhɔ ansɛm ansɛm, abhɛ́p bhɔ bɛ́ mángátí yi mpok anɛ bɔ baghɔ nɛmbe ɛnɔ atú ɛtɔk yap. 8Aghati yɛ bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká Bɛ́tlɛhɛm, mǎmbɛp sayri nɛbhʉɛt anɛ mɔ́wu achi. Mǎnáŋ mǎngɔ́ yi, pɛt ká nsɛm mǎngati mɛ, bɛ́ mɛ nkwɔ́ ndɔ́k nchyɛ́ yi kɛnókó.”
9Mankɔ̌ bhɔ bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mfɔ Hɛ́rɔd árɛ́mɛ́, báfá bare rɔŋ. Ndǔ bárɔ̀ŋ, bághɔ́ nkúbhɛ́ nɛmbe ɛnɛ́n báyámbɨ baghɔ atú ɛtɔk ɛyap nɛ nɔ́ nɛ́rɔ́ŋ nɔ́kɔ́ ambɨ, bɔ́ mánkoŋo nɔkɔ ansɛm. Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Bɛ́tlɛhɛm, nɛmbe ɛnɔ nɛ́te amfay nɛbu, tɛ́bhɛ́ tɛ́bhɛ́ nɛ ɛkɛt ɛnɛ́ mɔ́wu áchí arɛ́. 10Nɛghɔ́ bághɔ́ nɛmbe ɛnɔ, maŋák amap aya acha. 11Bághɔ́ ɛkɛt ɛnɛ nɔ́ nɛ́té arɛ tɛbhɛ tɛbhɛ, barɔk bachwe amɛm, baghɔ mmɔ́ nɛ máyi María. Bátɛ́p mánɛ́n amɨk bare chyɛ yi kɛnókó. Mánɛ́nɛ bɛbha bhap bafɛrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́yá nkáp báchyɛ́ mbɔ awap akap ntá yi. Ɛ́mɔt ɛbhak pú, ɛ́chák ɛ́bhák ɛnyǔ sɛrwɔ́ ɛsɛn bádùrɛ sɛ́nchyɛ nɔkɔ ɛrɨ́tí ɛriɛp. #2.11 Bábhɨŋɨ ɛnyǔ sɛrwɔ́ ɛsɔ bɛ “Frankinsɛns” ndǔ ɛyɔŋɔ́ndik. Ɛnɛ́fú ɛ́bhák ɛnyɨŋ ɛnɛ́ básɔ̀t bɛghoko ngú bɛ ákɛ́ chɔŋti. #2.11 Bábhɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛyɔ bɛ “Myrrh” ndǔ ɛyɔŋɔ́ndɨk.
12Mankɔ bhɔ bápɛ́rɛ́ gurɛ, Mandɛm asɛmti bhɔ ndǔ kɛnɔ́ bɛ́ bákɛ́ pɛtnsɛm ntá Mfɔ Hɛ́rɔd. Báfʉɛ́t chí ndǔ mbi achak kɛ bágurɛ ɛtɔk ɛyap.
Josɛ́f nɛ María bápɔ́kɔ Yesu bábʉɛ́ bárɔ́k ɛtɔk Íjip nɛ yi
13Bǒ bhɔ nɔ́ batwɔ bɛghɔ Yesu bagurɛ nɔkɔ, ángɛl Mandɛm abhesi ntá Josɛ́f ndǔ kɛnɔ́ ɛkɛ́n yi aghɔ aghati yi bɛ, “Josɛ́f, Hɛ́rɔd ǎyàŋ mbi bɛway mɔ́nɛ. Faté yɛ́, sɔt mmɔ́ nɛ máyi, bʉɛ́ dɔ́k ɛtɔk Íjip. Dɔ́k, ɔ́mbák árɛ́ kpátɛ ngati wɔ ɔ́mpɛ́tnsɛm.” 14Josɛ́f aŋɛmɛ, asɔt mmɔ́ nɛ máyi, afa, arɔk ɛtɔk Íjip nɛ bhɔ nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɔ mbɔ ɛnyǔ ángɛl Mandɛm aghati yi. 15Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, abhak arɛ kpátɛ Mfɔ Hɛ́rɔd agú. Mɛnyɨŋ bɛ́fákárí nyaka ɛnyu ɛyɔ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ághátí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ andɛm, ɛmfu tɛtɛp bɛ, “Mbɨ́ŋɨ́ mɔ́wa bɛ ámfá ɛtɔk Íjip”.
Hɛ́rɔd arɛm bɛ mángwáy bɔ̌babhakanɛm abhɛn
16Hɛ́rɔd ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ mankɔ̌ bhɔ bárwɔ yi ndǔ yi ánóŋó bhɔ kɛghɔ́, ntɨ nɛ́nɛn yi amɛm. Achyɛ ɛyɔŋ bɛ mángwáy bɔ̌babhakanɛm mankɛm abhɛn bábhɨ́kɨ́ cha mamiɛ́ apay ndǔ ɛtɔk Bɛ́tlɛhɛm nɛ ndǔ bɛtɔk ɛbhɛn bɛchi kɛkwɔt. Hɛ́rɔd atɨk bɛ́ ɛ́náŋ ɛ́chí mamiɛ́ apay bɛ́bhó mpok mankɔ bhɔ báyámbɨ baghɔ nɛmbe mpok bábhé Yesu. 17Ɛ́kʉ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Jeremáya árɛ́mɛ́ bɛ́ chɔŋ ɛ́mfakari, ɛmfu tɛtɛp. 18Arɛm nyaka bɛ, “Ɛyɔŋɔ́ kɛbhɔ ɛ́fù ɛtɔk Ráma. Kɛbhɔ kɛ́yá nɛ bása. Ráshɛl ǎdì bɔ̌bhi. Mánɨ̀k yi mmʉɛt bɛ ambɔt kɛbhɔ kɛ apú ka mbɔnyunɛ bágu barɔ yi.”
Josɛ́f nɛ María bápɛtnsɛm ndǔ mmɨk Israɛl nɛ Yesu
19Hɛ́rɔd ágú nɔ́kɔ́, ángɛl Mandɛm abhesi ntá Josɛ́f ndǔ kɛnɔ́ amɛm ɛtɔk Íjip, 20aghati yi bɛ, “Josɛ́f, faté sɔt mmɔ́ nɛ máyi pɛtnsɛm ndǔ mmɨk Israɛl. Bo abhɛn báyàŋ nyaka bɛway mmɔ́ manaŋ bagu.” 21Josɛ́f aŋɛmɛ, asɔt nnɔ nɛ mmɔ́ apɛtnsɛm ɛtɔk Israɛl. 22Kɛ Josɛ́f ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Akɛlos asɔt ɛpok ɛtayi mbɔ Mfɔ atú ɛtɔk Judɛ́ya, acháy bɛrɔŋ arɛ́. Ndǔ kɛnɔ́ kɛ́chák, ángɛl Mandɛm ayɛp Josɛ́f batú bɛ yi ándɔ́k chí atú Gálili. 23Josɛ́f arɔk, achɔkɔ amɛm ɛtɔk Gálili ɛnɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Násárɛt, mbɔnyunɛ ɛ́chí amɛm ɛkáti ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ bɛ Mandɛm arɛm ɛ̌ti Kristo bɛ, “Chɔŋ bo mámbɨŋɨ yi bɛ ‘Mmu Násárɛt’”.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Ɛkáti Nku Nkɔ