Mátio 1
KEN

Mátio 1

1
Bachǐmbɨ Yesu Kristo
(Lk 3.23-38)
1Nɛ́ chi manyɛ́n bachǐmbɨ Yesu Kristo, ɛbhárɛ́mɔ Mfɔ Debhít nɛ Ábraham.
2Ábraham achí nyaka chi Áisek, Áisek abhak chi Jekɔ́p, Jekɔ́p abhak chi Júda nɛ bɔ̌mayi. 3Júda achí nyaka chi Pɛ́res nɛ mɔ́mayi Sɛrá. Máyap aka nnyɛ́n bɛ Táma. Pɛ́res abhak chi Hɛ́srɔn, Hɛ́srɔn abhak chi Rám. 4Rám achí nyaka chi Amínadap, Amínadap abhak chi Náshɔn, Náshɔn abhak chi Sálmɔn. 5Sálmɔn achí nyaka chi Bóas. Nnɔ Bóas aka nnyɛ́n bɛ Ráhab. Bóas abhak chi Óbɛd. Nnɔ Óbɛd aka nnyɛ́n bɛ Rút. Óbɛd abhak chi Jése, 6Jése abhak chi Mfɔ Debhít.
Debhít achí nyaka chi Sólomon. Nnɔ Sólomon ayambɨ abháy Uria, kɛ ǎbhay Debhít. 7Sólomon achí nyaka chi Rehóboam, Rehóboam abhak chi Abíja, Abíja abhak chi Ása. 8Ása achí nyaka chi Jɛhósafat, Jɛhósafat abhak chi Jóram, Jóram abhak chi Úsia. 9Úsia achí nyaka chi Jótam, Jótam abhak chi Áhas, Áhas abhak chi Hesékia. 10Hesékia achí nyaka chi Manáse, Manáse abhak chi Ɛ́mɔs, Ɛ́mɔs abhak chi Josáya. 11Josáya achí nyaka chi Jɛkonáya nɛ bɔ̌mayi. Mpok yɔ kɛ̌ bápɔ́kɔ́ bo Israɛl bɛ mandɔk manchɔkɔ ɛtɔk Bábilɔn.
12Mpok anɛ bo Israɛl bárɔ́ Bábilɔn bápɛ̀tnsɛm ɛtɔk ɛyap, Jɛkonáya achí nyaka chi Síltiɛl, Síltiɛl abhak chi Sɛrúbabɛl. 13Sɛrúbabɛl achí nyaka chi Ábiud, Ábiud abhak chi Ɛliákim, Ɛliákim abhak chi Ásɔ. 14Ásɔ achí nyaka chi Sádɔk, Sádɔk abhak chi Ákim, Ákim abhak chi Ɛ́liud. 15Ɛ́liud achí nyaka chi Ɛliása, Ɛliása abhak chi Mátan, Mátan abhak chi Jekɔ́p. 16Jekɔ́p achí nyaka chi Josɛ́f nnɛ́m María, María anɛ ábhé Yesu mmu achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.
17Bɛ́bhó amʉɛ́t Ábraham bɛghaka amʉɛt Debhít, mkpák bachǐmbɨ Kristo ɛ́chí yɛ nyaka byo nɛ ɛnwi. Bɛ́bhó amʉɛt Debhít bɛghaka mpok bápɔ́kɔ́ bo Israɛl bɛ mándɔ́k mánchɔ́kɔ́ ɛtɔk Bábilɔn, ɛ́bhák byo nɛ ɛnwi. Bɛ́bhó mpok bo Israɛl bárɔ́ Bábilɔn bápɛtnsɛm ɛtɔk ɛyap, bɛ́chúɔp mpok Kristo, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, mkpák bachǐmbɨ Yesu ɛbhak byo nɛ ɛnwi.
Nɛbhe Yesu
(Lk 2.1-7)
18Ɛnyu ɛ́fákárí nyaka kɛ bábhé Yesu Kristo: María achí nyaka nnɔ Yesu. Mpok yɔ Josɛ́f atɨ bɛ́bhay yi. Kɛ bápɛ́rɛ rɨŋɨ batɨ, ɛ́fákari bɛ María achi nɛ mɛniɛ. Apɔkɔ mɛniɛ bhɔ chí ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. 19Josɛ́f abhak chak bɛsí Mandɛm. Ɛ́kʉ́ yí kɛyáŋ bɛchyɛ María ntíánwɔ́p. Akʉ yɛ ntɨ bɛway nɛbhay nɛ María ansɛm ansɛm. 20Kɛ ɛnɛ́ Josɛ́f ákàysi ndak anɛ, Mandɛm ató ángɛl ywi amɔt ntá Josɛ́f ndǔ kɛnɔ́. Ángɛl wu aghati yi bɛ, “Josɛ́f, ɛbhárɛ́mɔ Debhít, kɛ́chay bɛsɔt María ndǔ nɛbhay, apɔ́kɔ́ mɛniɛ chi ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. 21Nɛ chɔŋ ambé mɔ́mbakanɛm. Nnyɛ́n ɛni nɛ́mbak bɛ Yesu, mbɔnyunɛ chɔŋ yí ampɛmɛ bɔ̌bhi ndǔ ntɛmsi bɛbʉ́ bhap.” 22Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́fákárí bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ághátí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ andɛm, ɛmfu tɛtɛp. 23Arɛm nyaka bɛ, “Chɔŋ Ngɔsɔ́ŋ anɛ ábhɨ́kɨ́ re rɨŋɨ mbakanɛm ampɔkɔ mɛniɛ ambé mɔ́mbakanɛm, nnyɛ́n ɛni nɛmbak bɛ Ɛmánuɛl”, nɔ́ chí bɛ, “Mandɛm achi nɛ bhɛsɛ.” 24Josɛ́f áŋɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ ndǔ kɛnɔ́, akʉ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ángɛl Mandɛm aghati yi. Asɔt María ndǔ nɛbhay. 25Yɛ̌ nɔ́, bɔ́ kɛrɨŋɨ batɨ kpátɛ María abhe Mɔ́ywi. Ábhé nɔ́kɔ́, Josɛ́f arɛm bɛ nnyɛ́n mmɔ́ chi Yesu.

© 2010, Cameroon Association for Bible Translation and Literacy


Learn More About Kenyang

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.