Parallel
Juan
Li vun li'i ja' xchanibal vun ta Ach' Testamento. Ja' co'oltic ya'yejic xchi'uc li yan oxib vune, ja' li Mateo, Marcos, xchi'uc Lucase.
Li Juane ja' chac' lec ta na'el boch'o ta melel li Jesuse, xchi'uc c'usi yabtel ay spas. Jamal chal ti ja' Xnich'on Diose, ti te ono'ox oy ta sliquebale, ti ja' Xchij Dios ic'ote, ti ja' li Boch'o sc'oplal ono'ox chtal ti laj yalbe sc'oplal li Juan j'ac'vanej ta vo'e, ja' li Ajvalil yu'un israeletique, xchi'uc ja' li Jcoltavanej ta sventa sbejel banamile. Jech noxtoc oy bu ep laj yal stuc Jesús ti ja' Dios stuque, ti junic xchi'uc Diose, ti te ono'ox oye. Jech noxtoc chal ta jamal ti ja' chcol sbatel osil li boch'o ta xch'un ti ja' Jcoltavanej yu'une. Yu'un ti ital ta banamile ma'uc tal yac'be stoj smul li cristianoetique, ja' tal scolta. Yan li boch'o mu sc'an xch'unique, ti mu xich'ic ta muq'ue, chapal sc'oplal ti ch'ayel chbatic sbatel osile, (q'uelo Jn 3. 16-18). Ma'uc no'ox chal ti ta melel ja' Xnich'on Dios li Jesuse, ti ja' li Boch'o tacbil tal yu'un Diose. Laj yac' ta ilel noxtoc ta sventa sq'uelubil stsatsal, yu'un li' chvinaj muc'tic vucub sq'uelubil stsatsal laj yac' ta ilel li Jesuse:
1.
La sc'atajes ta ya'lel ts'usub li vo'e (2.1-11)
2.
La scoltabe xnich'on jun yaj'abtel ajvalil (4.46-54)
3.
La scolta jun vinic aluben yacan (5.1-18)
4.
La smac'lin epal cristianoetic (6.6-13)
5.
Ixanov ta yacan ta ba nab (6.16-21)
6.
La sjambe sat jun ma'sat (9.1-7)
7.
La xcha'cuxes Lázaro (11.1-45)
Jech noxtoc jamal laj yal sba stuc ti ta melel ja' Xnich'on Diose, ti ja' no'ox ta sventa xu' chijcolutique. Oy muc'tic vucub velta chvinaj ti c'alal laj yal “Vu'un” xie:
1.
“Vu'un vajun sventa cuxlejal” (6.35)
2.
“Vu'un luzun li' ta banamil” (8.12)
3.
“Vu'un sti' scoralil chij c'otemun” (10.7)
4.
“Vu'un lequil Jchabichijun” (10.11).
5.
“Vu'un jcha'cuxesvanejun, vu'un j'ac'cuxlejalun” (11.25).
6.
“Vu'un beun, vu'un melelun, vu'un cuxlejalun” (14.6)
7.
“Vu'un bats'i smuc'ta aq'uilun ts'usub” (15.1).
¿Boch'o la sts'iba li vu'un li'i? Li boch'o la sts'ibae chvinaj ti ja' Juane, ja' li yajchanc'op Jesús ti lec c'anbil laj ya'ye (q'uelo Jn 21.20,24; 13.23; 19.26; 20.2; 21.7). Xchi'uc chvinaj ta yantic evangelio ti ja' stot li Zebedeoe, ti ja' xchi'il ta voq'uel li Santiagoe, ti ja' yabtelic tsacchoye (Mr 1.19,20).
¿C'usi ora laj yich' ts'ibael? Li c'usi ora laj yich' ts'ibaele, mu'yuc boch'o sna' lec. Pero chvinaj ti laj yich' ts'ibael c'alal i'ech' xa'ox lajuneb yo'vinic jabil, o me vo'vinic (90-100 d.C.) jabil svoq'uel ta banamil li Jesucristoe
Li vun li'i voc'bil ta vo'voc':
I. Ta cap. 1.1-51: Ja' chalbe sc'oplal li C'op ti te ono'ox oye, xchi'uc sc'oplal yabtel Juan j'ac'vanej ta vo', xchi'uc boch'otic laj yic' ta yajchanc'op li Jesuse.
II. Ta cap. 2.1—12.50: Ja' te chvinaj ti laj yac' ta ilel sq'uelubil stsatsal li Jesuse. La sloq'ues jbolomaletic ta ch'ulna, sc'oplal Nicodemo xchi'uc Samaria ants, la smac'lin vo'mil cristianoetic, pan sventa cuxlejal, laj yal ta jamal Pedro ti ja' Cristo li Jesuse, sc'oplal nio' ti mu sna' x'ul oe, Jesús ja' luz li' ta banamil, ja' lequil Jchabichij, la xcha'cuxes Lázaro, ich'bil ta muc' i'och ta Jerusalén, xchi'uc slajeb yabtel la spas ta stojol cristianoetic.
III. Ta cap. 13—17: La xchi'in ta ve'el, xchi'uc la spocbe yacan yajchanc'optac li Jesuse. Laj yal ti chtal chi'inaticuc yu'un li Ch'ul Espiritue; laj yal ti ja' mero smuc'ta aq'uil ts'usube, xchi'uc la sc'opanbe Dios li yajchanc'optaque.
IV. Ta cap. 18—20: Laj yich' tsaquel li Jesuse, laj yich' tic'bel smul ti ac'o chamuc oe, laj yich' joc'anel ta cruz, icham, imucat, icha'cuxi, laj yac' sba ta ilel ti c'alal cha'cuxem xa'oxe.
V. Ta cap. 21: Slajeb c'op