Parallel
2
I'ay ta q'uel nupinel ta lum Caná li Jesuse
1Ta yoxibal c'ac'al, la spasic q'uin nupinel ta lum Caná te ta Galilea banamil. Te oy ec li sme' Jesuse. 2Li Jesús xchi'uc yajchanc'optaque i'ic'atic ta sq'uelel nupinel ec. 3C'alal te oyic ta q'uine, ilaj li ya'lel ts'usub yu'unique. Li Jesuse jech i'albat yu'un li sme'e:
—Ilaj li ya'lel ts'usub yu'unique —x'utat.
4Li Jesuse jech laj yalbe:
—Ants, ¿c'u yu'un ti vu'un tal avalbune? yu'un mu'yuc to ta sta sc'ac'alil chcac' ta ilel li jvu'ele —xut.
5Li sme'e jech bat yalbe li j'ac've'liletique:
—Ch'unic me scotol li c'usitic ta xalboxuque —xut.
6Te oy vacbej yav vo' pasbil ta ton, ja' sventa tslecubtas sbaic jech chac c'u cha'al stalel tspasic li judioetic c'alal tspoc sc'obique. Li jujubej yav vo'e x'och chib oxib muc'tic q'uib vo'. 7Li Jesuse jech laj yalbe li j'ac've'liletique:
—Nojesic lec scotol li yav vo'e —xut.
Jech lic snojesic lec c'alal ta sti'. 8Li Jesuse jech laj yalbe:
—Lupic batel, bat ac'beic li boch'o sventainoj q'uine —xut.
Jech la slupic batel. 9Li boch'o sventainoj q'uine la spas ya'ay li vo' ti ic'ataj ta pasem ya'lel ts'usube, pero mu sna' bu ital. Yan li j'ac've'liletique lec sna'ic ti vo' la slupic loq'uele. Li boch'o sventainoj q'uine laj yic' li boch'o ta xnupine, 10jech laj yalbe:
—Scotol li cristianoetique ja' ba'yuc chaq'uic ta uch'el ti bu toj lec li ya'lel ts'usube. C'alal me ep xa laj yuch'ique, ja'o chaq'uic ta uch'el ti bu jutuc xa no'ox leque. Li vo'ote ja' laj anac' ti bu leque; ta slajeb xa chavac' ta uch'el —xut.
11Le'e ja' sba sq'uelubil stsatsal laj yac' ta ilel Jesús ti c'alal te oy ta Caná ta Galilea banamile. Jech ivinaj o slequilal yutsilal. Jech i'ayin lec xch'unojel yo'ntonic ta stojol li yajchanc'optaque.
12Ts'acal to iyal batel ta Capernaum#Mt 4.13. li Jesuse. La xchi'in batel li sme'e xchi'uc li xchi'iltaque#2.12 Xchi'iltaque - Ta griego c'op chal adelfoi. Li jbel c'op li'i oy oxib smelol. Ja' sc'oplal xchi'iltac ta voq'uel, xchi'uc boch'o co'ol xch'unojic Cristo, xchi'uc yuts' yalaltac. xchi'uc li yajchanc'optaque. Pero mu'yuc ep c'ac'al te ijoc'tsajic.
La sloq'ues jbolomaletic ta yamaq'uil ch'ulna li Jesuse
(Mt 21.12-13; Mr 11.15-18; Lc 19.45-46)
13C'alal jutuc xa'ox sc'an sta sc'ac'alil q'uin Coltael#Ex 12.1-27; Dt 16.1-8. cu'uncutic, vu'uncutic li judiouncutique, ibat ta Jerusalén li Jesuse. 14Te oyic ta ch'ulna c'ot sta jchonvacaxetic, jchonchijetic, xchi'uc jchonpalomaetic. Te chotajtic noxtoc jeltaq'uinetic. 15Li Jesuse lic sts'ot lec ch'ojon, ja' la sloq'ues o scotol te ta ch'ulna. La sloq'ues c'alal ta chijetic, ta vacaxetic. La sbutq'uinbe xmexaic noxtoc li jeltaq'uinetique; te la stanibe comel li staq'uinique. 16Jech laj yalbe li jchonpalomaetique:
—Loq'uesic batel scotol li'i. Mu xapasic ta snail ch'ivit li sna Jtote —xut.
17Li yajchanc'optaque te ivul ta sjolic ti jech ono'ox ts'ibabil comel ta sc'op Diose: “Ta sventa ti toj tsots sc'oplal chca'ay li anae, jech ta xquich' o contrainel”,#Sal 69.9. xi ono'ox ts'ibabil.
18Li j'abteletic yu'un judioetique jech laj yalbeic li Jesuse:
—¿C'usi sq'uelubil xu' chavac' quilcutic bu avich'oj avabtel ti jech chapas chac le'e? —xutic.
19Itac'ov li Jesuse:
—Vuq'uesic li ch'ulna li'i, ta oxib c'ac'al ta jcha'va'an#Mt 26.61; 27.40; Mr 14.58; 15.29. —xut.
20Jech itac'ovic:
—Ta vaquib to yoxvinic (46) jabil imeltsaj li ch'ulna li'i. Li vo'ote chaval ti ta oxib no'ox c'ac'al chacha'va'ane —xutic.
21Li ch'ulna laj yal Jesuse ja' sc'oplal sbec'tal stuc. 22Ja' yu'un c'alal icha'cuxi ta yoxibal c'ac'al li Jesuse, li yajchanc'optaque ja' to te ivul ta sjolic ti jech ono'ox laj yale. Jech te la xch'unic o ti jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Diose, xchi'uc ti ja' melel li c'usi laj yale.
Li Jesuse xotquinbe yo'nton scotol li cristianoetique
23C'alal te oy ta Jerusalén ta yorail q'uin Coltael li Jesuse, ep boch'otic la xch'unic, laj yich'ic ta muc', yu'un laj yilic ti ep sq'uelubil stsatsal la spase. 24Pero li Jesuse mu'yuc bu la spat yo'nton yu'un, yu'un xotquin scotol. 25Mu persauc oy boch'o ta xalbe ya'ay c'u x'elan yo'nton li cristianoetique, yu'un li stuque xotquinbe yut yo'nton li cristianoetique.