Luki 24
BOXNT
24
O Yeesu vèeró bìo
(Matiye 28.1-9; Maaki 16.1-8; Zãn 20.1-10)
1Ho dimaasi zoǹ yìnbíi bùirìi á ɓa hã́awa hĩ́nɔn lá ho ɲiló na sãmu sĩ na ɓa lá wíokaa, á ɓuan vannáa le búure wán. 2Ɓa vaá yú le hue-beenì na lá pon le búure ɲii à le bĩ̀inía khíi día. 3Á ɓa yòó zon, ká ɓa màhã́ yí zoó mɔn o Ɲúhṹso Yeesu sãnía. 4Á ɓa dĩ̀n yilera lùnkaa, à bṹn à báawa nùwã ɲun na sĩ̀-zĩ́nia wee ɲuiíka dĩ̀n ɓa yahó. 5Bìo ɓa zã́na dĩ̀n cúiorá mí ɲúná, á ɓa nùpua mu bía làa ba: «Lée webio nɔn á yìa yìo wi lua á mí ɓueé wee cà ɓa nì-hía lùe yi? 6[O mía hen. O vèera.] Mi le mi yiwa bìo ó o hĩ́a bía nɔn mia wán ká a wi ho Kalilee yi: 7‹O *Nùpue Za ko ò o dé ɓa bè-kora wérowà níi yi, à ɓúɛɛ ho *kùrùwá wán, à vèe hã wizooní tĩn níi zoǹ.›»
8Á ɓa hácírí màhã́ bĩnía ɓuara o Yeesu bíoní wán. 9Á ɓa bĩnía wà vaá bía mu ɓúenɓúen nɔn ɓa tonkarowà pírú dòn làa bìa ká ɓúenɓúen yi. 10Ɓa lé o Makadala Mari, là a Zaana, là a Zaaki ɓàn nu Mari. Ɓa hã́-vio na lá páanía wi làa ba á mún bía mu bìo dà-kéní mu nɔn ɓa tonkarowà yi. 11Ɛ̀ɛ ká ɓa tonkarowà màhã́ lá hã bíoní mu lòn bín-conconwà, á ɓa yí tà ɓa bìo. 12[Ká a Piɛre màhã́ pá hĩ́nɔn lùwa van le búure wán à vaá lií lúnlúrá ò o lora le yi. Á ho nùuló dɛ̀ɛ lé dìo ó o mɔn. Ó o wó coon bìo wó bìo yi á bĩnía vannáa mí zĩi.]
O Yeesu zéenía míten lè mí nì-kenínia ɓúi
(Maaki 16.12-13)
13Le wizonle mu mí bɛɛre zoǹ, ó o Yeesu nì-kenínia nùwã ɲun ɓúi bò mín ɲɔn ho lóhó na ɓa le Emayuusi. Horɛ́n lè ho Zeruzalɛɛmu á à yí lɛ́ɛ̀rèwa bìo ɲun vɛɛnì síi. 14Bìo wó khĩína ɓúenɓúen lé bṹn ɓàn láakáwá á ɓa wee tà. 15Bìo ɓa wee bío ká ɓa à wã̀aní mín ká ɓa wà, ó o Yeesu mí bɛɛre ɓueé ɓó ɓa yi á bò làa ba. 16Ɓa ɲɔǹ wee mi a, ká bìo ɓúi màhã́ hò ɓa á ɓa yí zũna a. 17Ó o Yeesu tùara ɓa yi: «Lée webio á mi wee wã̀aní wán ká mi wà?»
Á ɓa dĩ̀n sò mí yara. 18Á ɓa nì-kéní na ɓa le Keliopaasi bía nɔn wo yi: «Ɓa nùpua na ɓuara ho Zeruzalɛɛmu yi ɓúenɓúen, á ũnɛ́n ũ dòn lé yìa yí zũ mu bìowa na wó hã wizooní yɛn na kà yi le?» 19Ó o tùara ɓa yi: «À bṹn bìowa so lè mu yɛ́n?» Á ɓa bía nɔn wo yi: «Bìo wó a Nazarɛɛte nìi Yeesu yi hã́. O lá lé le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro. Le Dónbeenì lè ɓa nùpua zũna le o pànká wi mí bè-wénia lè mí bíoní yi. 20Wa *yankarowà ɲúnása lè wa ya-díwá nɔn wo bìa yí zũ le Dónbeenì yi à bán síinía ɲúhṹ à ɓúe, á ɓa ɓúaa wo ho *kùrùwá wán. 21Wa lá wee leéka le orɛ́n lè yìa ko ò o kã̀ní a *Isirayɛɛle nìpomu, ká mu yìo wã́a máa lé. Ho zuia lé mu bìowa mu wéró wizooní bìo tĩn. 22Wa kuure hã́awa nùwã yɛn ɓúi wó wɛn coon. Ɓa fù hĩ́nɔn le yìnbíi bùirìi á van le búure wán, 23ká ɓa màhã́ yí vaá yú a sãnía. Á ɓa bĩnía ɓueé bía mu nɔn wɛn, à ɓa mún bía le Dónbeenì wáayi tonkarowà ɓúi zéenía míten làa mí, à ɓa bía nɔn mí yi wéréwéré le o yìo wi lua. 24Wa ninzàwa nùwã yɛn ɓúi mún van le búure wán á vaá mɔn mu ɓúenɓúen làa bìo ɓa hã́awa bíaráa mu, ò o Yeesu wón ɓa yí mɔn.»
25Ó o Yeesu màhã́ wã́a wee bío làa ba: «Mi lé ɓa bɔ̃́nbúwá. Mi yí máa dé mí sĩa le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà bè-bíonii yi fùa. 26O *Krista so lá yí ko ò o lò be kà síi à yíráa mí cùkú beenì le Dónbeenì cɔ̃́n le?» 27Bṹn mɔ́n ó o wã́a zéenía bìo bía a dã́ní yi le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi ɓúenɓúen ɓàn kúará. O ɓúa mu ɲúhṹ là a *Mɔyiize vɔ̃nna á vaá lá lè le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà vɔ̃nna ɓúenɓúen.
28Bìo ɓa vaá ɓó ho lóhó na ɓa wee va yi, ó o Yeesu wó lòn nìi na le mí ì khĩí á à va làa yahó. 29Ká ɓa màhã́ hò a le o yí wé mu, à ɓa bía nɔn wo yi: «Día à ũ cãa làa wɛn, ho tá wee hĩ.»
Ó o Yeesu wã́a zoó làara ɓa wán. 30Bìo ɓa wee dí, ó o lá ho búurú, á dó le Dónbeenì bárákà, ò o cɛ̀ɛkaa ho nɔn ɓa yi. 31Lé bṹn wán á ɓa yìo màhã́ fá, á ɓa zũna a. Ó o dɛ̀ɛnía ɲuuna vṹnun ɓa yahó. 32Á ɓa wee bío làa mín: «Bìo ó o fù wee bío ká a zéení le Dónbeenì bíoní kúará làa wɛn ho wɔ̃hṹ wán á wa sĩa so fù yí hã le?»
33À ɓa dɛ̀ɛnía hĩ́nɔn bĩnía ɲɔn ho Zeruzalɛɛmu. Ɓa vaá yú ɓa tonkarowà pírú dòn lè mí ninzàwa mín wán bĩ́n, 34á bán wee bío làa ba: «O Ɲúhṹso vèera bìo bon. O Simɔn mɔn wo.» 35Á ɓarɛ́n mí bɛɛre lá bìo wó ho wɔ̃hṹ wán bía nɔn ɓa yi, làa bìo ɓa zũńnanáa o Yeesu pã̀ahṹ na ó o wee cɛ̀ɛka ho búurú yi.
O Yeesu wíokaa zéenía míten lè mí tonkarowà
(Matiye 28.16-20; Maaki 16.14-18; Zãn 20.19-23; Bè-wénia 1.6-8)
36Bìo ɓa wi bṹn bíoró yi, à bṹn ò o Yeesu mí bɛɛre dɛ̀ɛnía wi ɓa tĩ́ahṹ [ó o bía nɔn ɓa yi: «Le ho hɛ́ɛrà kɛń làa mia.»] 37Á ɓa zã́na dàkhĩína, lé bìo ɓa mɔn wo wó làa nì-hɔ̃́nbóní. 38Ká a Yeesu màhã́ bía làa ba: «Mi yilera yáara le we? Lée webio nɔn hã titikaa wiráa mí sĩa yi? 39Mi loń ĩ níní le ĩ zení. Mu lé ĩnɛ́n ĩ bɛɛre. Mi ɓuee dã mi loń, lé bìo ó o nì-hɔ̃́nbóní sãnía mía làa bìo mi mɔn à ĩnɛ́n sãnía wiráa bìo síi.» 40[O bía hɔ̃́n bíoní so nɔn ɓa yi, ò o zéenía mí níní lè mí zení làa ba.] 41Ká ɓa minka sĩ-wɛɛ làa bìo mu wó ɓa coon bìo yi, á ɓa pá yí tà yí tà le o Yeesu vèera bìo bon, ó o wã́a bía nɔn ɓa yi: «Bè-dínii wi mi cɔ̃́n le?» 42Á ɓa nɔn o ceza na sɔ̃n sɔ̃́n-kéní wo yi, 43ó o fó a là ɓa yìo yi.
44Bṹn mɔ́n ó o bía nɔn ɓa yi: «Bìo kà lé bìo á ĩ bía nɔn mia pã̀ahṹ na á ĩ làa mia páanía wi: Bìo túara ĩ dã́ní yi ɓúenɓúen o Mɔyiize làndá lè ɓa ɲi-cúa fɛɛrowà vɔ̃nna, lè hã leni vũahṹ yi á lá ko mu wé.» 45Bṹn mɔ́n ó o Yeesu wó á ɓa wee zũń le Dónbeenì bíonì vũahṹ bíoní kúará, 46ò o bía nɔn ɓa yi: «Mu túara kà: O *Krista ko ò o lò be, bṹn mɔ́n ò o vèe hã wizooní tĩn níi zoǹ. 47Bìo kà lé bìo mi bue o yèni yi à na hã sìíwà nùpua ɓúenɓúen yi: ‹Mi yèrèmá mi yilera lè mi wárá à mi yí mu bè-kora sɛ́ndíaró.› Mi ɓúa mu ɲúhṹ ho Zeruzalɛɛmu yi. 48Bìo mi mɔn à mi bío na ɓa nùpua yi. 49Ĩnɛ́n ĩ bɛɛre á à tonka le Dónbeenì Hácírí na le dó mí ɲii le mí ì na á le è lii mi wán, ká mi màhã́ ko mi kɛɛní ho lóhó yi fúaa le Dónbeenì pànká lé ho wáayi à lii mi wán.»
O Yeesu yòora le Dónbeenì cɔ̃́n
(Maaki 16.19-20; Bè-wénia 1.9-11)
50Bṹn mɔ́n ó o Yeesu fó ɓa á ɓa ló ho lóhó yi wà vaá sùaráa ho Betanii yi, lé bĩ́n ó o hóonía mí níní ò o dúɓuaa ɓa yi. 51Pã̀ahṹ na ó o wee dúɓua ɓa yi, ó o làa ba saawaa mín yi, [ó orɛ́n wón ɓuan yòora ho wáayi.] 52[Ká ɓarɛ́n bán ɓùaanía wo] à ɓa bĩnía van ho Zeruzalɛɛmu ká ɓa sĩa wan làa sòobɛ́ɛ. 53Ɓa yí máa khí le *Dónbeenì zĩ-beenì yi. Ɓa wee ɓuee ɓùaaní le bĩ́n fɛ́ɛɛ.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Dónbeenì páaníi fĩnle vũahṹ