Like 24
CMENT

Like 24

24
Yesu siire hel kuomba hɔlma-na
(Matie 28.1-10; Marke 16.1-8; Nsãa 20.1-10)
1*Yitĩɛnaŋgu cuo kaala‑i-na,#24.1 Ku cuo kaala waa jumaansi. caaŋ daaba naar kã cĩncorre-na baa natikolo‑i 2kã ka da tãmpɛ̃lle maŋ baŋ ŋa naa ce-de suu cĩncorre nuŋgu‑i di bũmalãa halaŋ. 3Ba suurii ku yaa‑i, ba saa da kuloŋo‑i. 4Ba hɔŋ muɔ cu, ba'a ba ne da nuɔmba hãi, ba joŋgorbaa-ba caa da kpɛikpɛi. 5Kor maa ta ma da-ba, baa nisĩŋ ba yammu‑i. Nuɔŋ daa baa gbɛ̃-ba wuɔ: «Bige‑i ciɛ na jo ji ta na taara umaŋ dii cicɛ̃lma‑i bikuoŋ hɔlma-na? 6Uu si dii bande‑i, u siire hel. Uŋ taa u waŋ mamaŋ baa-na *Galile‑i-na, ma tĩyãanu-nɛi wɛi? 7Ma sĩ uu naa cira: ‹Fuɔ ba hã nelbabalaamba baa *Moloŋ-Biɛŋo‑i ba gbu-yo *daaŋ-nu ko-yo. Da ba ko-yo, u ka ce yinni hãi yoŋ hĩɛma-na, siɛliŋ-yiiŋgu‑i u ka sire hel jo.›#24.7 Niɛŋ 9.22; 17.25; 18.32-33. Ma saa waŋ wɛi?»
8Yesu nel maa pãŋ tĩɛnu-bɛi. 9Baa ta kũŋ ka tũnu u *hãalãbiemba‑i ba kũŋgu-na hiere. 10Caamba maŋ waa da mafamma‑i ba yirɛiŋa yaa daaya: Maari maŋ taa u hel Magidala‑i-na u waa, a naara u duoŋo‑i Sake nyu‑i, baa Sani, a naara caamba namba. Ba yaa daa-ma aa kã ka tũnu Yesu *pɔpuɔrbiemba‑i. 11Baŋ tũɔnu-bɛi, pɔpuɔrbiemba da niɛ sĩ ba ce kɔrni; ba saa hũu-ma. 12Piɛr wuɔ sire gbar kã cĩncorre-na ka gbĩina ne, a da kompaŋga yaa yoŋ hĩɛma-na. U huɔŋ kaa cu, wuɔ naa wuɔ bir kũŋ.
Emawusi hũmelle-na
(Marke 16.12-13)
13Yinduɔŋgu faŋgu-na, bamaŋ taa ba nyaanu Yesu‑i, ba hãi baa sire ta ba kã nelle nande-na, ba bĩ-de Emawusi. Di hɔlma yuu kilobaa cĩncieluo u diei temma baa *Yerusalɛmu‑i. 14Ba taa ba piiye Yesu maama yaa‑i ba kã. 15Yesu wuɔ jo ji hi-ba ba gbonu. 16Ba daa moloŋo‑i, ŋga ba yammu cuu-yuɔ, ba saa suɔ-yo. 17Yesu wuɔ yuu-ba wuɔ: «Na waŋ wuɔ niɛ?» Baa yiɛra, ba yammu gbuu vãa hiere. 18Unaŋo‑i ba taa ba bĩ-yo Kilopasi. Fuɔ wuɔ cira: «Ku ce naŋ saa nu mamaŋ ciɛ Yerusalɛmu‑i-na yiŋ daani-na wɛi?»
19Yesu wuɔ yuu-ba wuɔ: «Bige‑i ciɛ?»
Baa cira: «Mamaŋ daa Nasarɛtitaaŋ Yesu‑i, naŋ saa nu-ma wɛi? Da ŋ nu wuɔ *Diilopɔpuɔrbiloŋo‑i, u yaa waa naacolŋ daayo‑i. Uŋ taa u ce mamaŋ hiere, ma taa ma dɔlnu Diiloŋo‑i aa bi ta ma dɔlnu nelbiliemba‑i. 20*Diilojigãntaamba yuntaamba‑i, baa i yuntaamba hãa sorosibaa-ba‑i baa-yo wuɔ ba ko-yo. Ba bel-o gbu-yo *daaŋ-nu ko-yo. 21Ii naa haa i naŋga‑i u yaa nuɔ‑i wuɔ u'i ka kor *Isirahɛl-baaŋ miɛŋo‑i. Ŋga ba kuɔ-yo ku yinni siɛi yaa nyuŋgo‑i. 22Caamba maŋ dii baa-ye, banamba naaraa kã cĩncorre-na, aa jo ji tiraa cu i hɔmmu‑i 23wuɔ ba saa ka da-yo. Aa tiraa cira *dɔrpɔpuɔrbiemba kaa carra-bɛi a waŋ baa-ba wuɔ u siire hel. 24Baŋ piiye dumaaŋo-na, i nabaamba namba bi sire kã ka da-ma ŋaa baŋ waaŋ-ma dumaa. Ba saa da Yesu yufelle.»
25Yesu wuɔ waŋ baa-ba wuɔ: «Namaaŋo‑i, na sa gbuu suɔ ku yuŋgu. Na sa hũu nɛliɛŋ maama donduo. Diilopɔpuɔrbiemba saa waŋ-ma baa-na wɛi? 26Ba saa waŋ-ma wuɔ Diiloŋ uŋ pãa nuŋgu‑i wuɔ u ka saaŋ *Koŋkortieŋo maŋ, duɔ jo, u ka ce sũlma aa suɔ doŋ u yuntesĩnni‑i wɛi?» 27Baŋ nyɛgãaŋ u maama maŋ Diiloŋ-nelma-na, wuɔ suur ma yaaŋga-na tuɔ waŋ-ma baa-ba. U duɔŋ *Moisi sɛbɛbaa-ba yaa nuɔ‑i ka cor baa Diilopɔpuɔrbiemba baamba‑i hiere, aa baa cor ta ba kã.
28Baŋ kaa hi Emawusi‑i, Yesu wuɔ ce ŋaa u cor yaaŋ-na. 29Ba saa hũu-ma u duɔ cor; aa naa cira: «Bãaŋgu tĩɛ tĩ, yaŋ aa ŋ haar ŋ cɔ bande.» Yesu wuɔ haar duɔ ka cɔ baa-ba.
30Baŋ juɔ cira ba wuo niiwuoni‑i, wuɔ biɛ *buruo‑i aa jaal Diiloŋo‑i, aa bũl-oŋ hã-ba. 31Huɔŋgu faŋgu-na, ba yammu suɔ kaala-yuɔ baa suɔ-yo. Baŋ bi suyaa-yo terieŋgu maŋ nuɔ‑i, ba'a ba ne naa-yo. 32Baa ta ba piiye wuɔ: «Uŋ taa u piiye Diiloŋ-sɛbɛ maama‑i baa-ye hũmelle-na huɔŋgu maŋ nuɔ‑i, i hɔmmu naa gbuu fɛ̃ ŋaa ba kũɔna hũŋhĩnaŋo muɔ.» 33Ba saa tiraa tĩɛna, baa pãŋ sire bir kã Yerusalɛmu‑i-na kã ka da *hãalãbiemba maŋ tĩyãa cĩncieluo u diei, ba tigiiŋ ba-naa, a naara ba nabaamba namba. 34Baŋ kãa ka da bamaŋ, baa cira: «Itieŋo siire ninsoŋo, Simɔ daa-yo.» 35Bafambaŋ bi daa mamaŋ Emawusi hũmelle-na, baa bi suur ma yaaŋga-na waŋ-ma. Aa naa cira: «U juɔ tuɔ calnu buruo yaa i suɔ suɔ-yo.»
Yesu caraaya u hãalãbiemba‑i
(Matie 28.16-20; Marke 16.14-18; Nsãa 20.19-23; Pɔpuɔr. 1.6-8)
36*Hãalãbieŋ baŋ waa ta ba piiye, ba'a ba ne da Yesu fuɔ fɛrɛ‑i ba hɔlma-na. Wuɔ waŋ baa-ba wuɔ: «Tĩyãaŋ dɛi!» 37Korma pãŋ ta ma da-ba wuɔ sĩ *jĩna. 38Yesu wuɔ cira: «Bige‑i kormaŋ-kũŋgu fuɔ? Bige‑i ciɛ na ta na dii nuharuŋgu miɛ? 39Niɛŋ mi nammu‑i baa mi gbeini‑i. Muɔmɛi mi fɛrɛ! Juɔŋ na ji yiɛya-miɛ na ne. Jĩna muɔ sĩ. Jĩna dii ŋaa fafalmu; kũɔma si dii-yuɔ, kokonni bi si dii-yuɔ, ŋga ni yaa daani muɔmi-na.» 40Uŋ taa u waŋ mafamma‑i, wuɔ tuɔ pigãaŋ-ba u nammu‑i baa u gbeini‑i. 41Ba hɔŋ muɔ gbuu fɛ̃ da yogogo, ŋga ba saa hũu-ma wuɔ u yaa‑i. Baa yiɛra kar da hãmmu! Yesu wuɔ yuu-ba wuɔ: «Kuuwuoŋgu dii baa-na bande‑i-na wɛi?» 42Teterieŋo naŋo waa boluoŋgu, baa hĩɛ-yo, baa biɛ-yo hã-yo. 43Wuɔ hũu-yo wuo-yo ba yufelle-na. 44Aa naa waŋ baa-ba wuɔ: «Miŋ taa mi waŋ mamaŋ baa-na i wuɔramma-na, ma'i sĩ daama‑i wɛi? Mi maama maŋ nyɛgãaŋ *Moisi *ãnjĩnamma-na, baa *Diilopɔpuɔrbiemba sɛbɛbaa-ba-na a naara gbɛliɛmaŋ-nɛini-na, maa naa saaya ma ce; ma bi ciɛ.» 45Uŋ piiye dumaaŋo-na, kuɔ kãyã-bɛi ba suɔ Diiloŋ-nelma yaaŋga‑i. 46Uŋ waaŋ mafamma‑i, wuɔ cira: «Baŋ nyɛgãaŋ mamaŋ, ba ciɛra wuɔ: Diiloŋ uŋ pãa nuŋgu‑i aa saaŋ *Koŋkortieŋo maŋ, u saaya u ku a ce yinni hãi hĩɛma-na aa siɛliŋ-yiiŋgu-na u sire hel kuomba hɔlma-na 47aa nuɔmba ka nu u maama‑i nilɛiŋa-na hiere ka saa. Ba ka doŋ ta ba waŋ-ma *Yerusalɛmu yaa nuɔ‑i wuɔ nuɔmba nanna ba cilɔbabalaŋo‑i, ku yaa Diiloŋo ka ce jande ba ãmbabalma-na hiere. 48Mamaŋ ciɛ daama‑i hiere, namɛi daa-ma, namɛi saaya na wuɔra waŋ-ma. 49Terieŋgu faŋgu-na, mi To uŋ pãa nuŋgu‑i wuɔ u ka hã-na fɔ̃ŋgũɔ maŋ, da mi kã, mi ka saaŋ-yo hã-na. Baa na kã terieŋgu; tĩɛnaanaŋ na cie u jo igɛ̃na.»#24.49 Pɔpuɔr. 1.4-5
Yesu tamma‑i duɔ kã dɔrɔ‑i-na
(Marke 16.19-20; Pɔpuɔr. 1.9-11)
50Ku huoŋgu-na, Yesu wuɔ ce ba hel *Yerusalɛmu-huɔŋga-na a kã Betani caaŋ-nu. Baŋ kaa hi, wuɔ sire u nammu‑i dɔrɔ tuɔ cãrã Diiloŋo‑i u hã-ba. 51Ba juɔ'a ba ne da u nyugũŋ dɔrɔ.#24.51 Niɛŋ Pɔpuɔr. 1.9. 52Baa jaal-o aa naa ta kũŋ, ba hɔmmu gbuu fɛ̃ da yogogo. 53Ba saa ta ba naa *Diilodubuɔ‑i-na; ba taa ba kã ba jaal Diiloŋo‑i.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Diiloŋ-nelma Tobisĩfɛlɛnni