Nsãa Nelmuoyamma
CMENT

Nsãa Nelmuoyamma

Nelmuoyamma
Nsãa nuŋgu waa Yesu *hãalãbieŋ cĩncieluo ba hãi baamba-na. Duɔ tuɔ waŋ fuɔ fɛrɛŋ maama‑i, u sa bĩ u yerre‑i; kuniɛ u cira «*hãalãbiloŋo naŋo» (18.15), kuniɛ wuɔ «hãalãbiloŋo maŋ maama‑i taa ma dɔlnu Yesu‑i ma yaŋ» (13.23).
Sɛbɛ domma-na, u taara u cira wuɔ Yesu yaa Diiloŋ-ãndaaŋgu‑i, ŋga u ciɛ u fɛrɛ nɛliɛŋo jo hĩɛma-na (sap. 1). Ku huoŋgu-na, Nsãa piiye gbɛrɛ-wɛima niehãi maama. Yesu ciɛ gbɛrɛ-wɛima famma‑i a pigãaŋ u sĩnni. Aa bi piiye Yesuŋ wuɔraaya suu baa nuɔmba maŋ ba maama. Ba suumaŋ kãayã nuɔmba‑i dumaa baa kutaamba famba fɛrɛ‑i, u nuŋgu hii-ma. *Yuifu ba yuntaambaŋ cũɔ Yesu‑i dumaa, baŋ cĩinaana-yuɔ dumaa wuɔ u'i sĩ Diiloŋ-Koŋkortieŋo‑i, Nsãa nuŋgu bi hii mafamma‑i (sap. 2–12).
Ku huoŋgu-na, baŋ bilaa Yesu‑i isuɔŋgu maŋ nuɔ‑i, mamaŋ ciɛ, u suurii ma yaaŋga-na waŋ-ma: Yesuŋ diyaa nelma‑i dumaa u *pɔpuɔrbiemba tũnni-na, uŋ cãarã Diiloŋo‑i dumaa (sap. 13–17), baa baŋ ciɛ u ãndaaŋgu‑i dumaa a ji ta ba ko-yo (sap. 18–19). Sɛbɛ periema-na, u waaŋ Yesu siremmaŋ-kũŋgu‑i aa waŋ fuɔ uŋ nyɛgãaŋ u sɛbɛ‑i yuŋgu maŋ nuɔ‑i (sap. 20–21).

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Diiloŋ-nelma Tobisĩfɛlɛnni