MATEUS 1
ONDB

MATEUS 1

1
Ezimo lyaJesus Kristus
(Luk. 3:23-38)
1Ndika olyo elandulathano lyezimo lyaJesus Kristus, omuna gwaDavid nosho wo omuna gwaAbraham.
2Abraham ohe yaIsak, Isak ohe yaJakob, Jakob ohe yaJuda naamwahe. 3Juda ohe yaPerez naSera, yina yawo oye Tamar. Perez ohe yaHezron, Hezron ohe yaRam. 4Ram ohe yaAminadab, Aminadab ohe yaNahshon, Nahshon ohe yaSalmon. 5Salmon ohe yaBoas, yina yaBoas oye Rahab. Boas ohe yaObed, yina yaObed oRut. Obed ohe yaIsai. 6Isai ohe yomukwaniilwa David.
David okwa valelwa Salomo komukiintu gwaUria. 7Salomo ohe yaRehoboam, Rehoboam ohe yaAbia, Abia ohe yaAsa. 8Asa ohe yaJehosafat, Jehosafat ohe yaJoram, Joram ohe yaUsia. 9Usia ohe yaJotam, Jotam ohe yaAhas, Ahas ohe yaHiskia. 10Hiskia ohe yaManasse, Manasse ohe yaAmmon, Ammon ohe yaJosia. 11Josia ohe yaJehoiakin naamwahe pethimbo lyuupika muBabilon.
12Konima yuupika muBabilon Jehoiakin okwa vala Shealtiel, Shealtiel ohe yaSerubbabel. 13Serubbabel ohe yaAbiud, Abiud ohe yaEliakim, Eliakim ohe yaAsor. 14Asor ohe yaSadok, Sadok ohe yaAkim, Akim ohe yaEliud. 15Eliud ohe yaEleasar, Eleasar ohe yaMattan, Mattan ohe yaJakob. 16Jakob ohe yaJosef, omulumentu gwaMaria yina yaJesus, ngoka i ithanwa Kristus.
17Osho ngeyi omapipi agehe okuza kuAbraham sigo oDavid oge li omulongo gumwe nomapipi gane, nomokuza muupika waBabilon sigo oKristus oge li omapipi omulongo gumwe nagane.
Okuvalwa kwOmukulili nedhina lye
(Luk. 2:1-7)
18Okuvalwa kwaJesus Kristus okwa li ngeyi: Yina Maria okwa li a yalekwa kuJosef, ihe manga inaa ya kumwe, Maria okwi idhimbulula, oye omusimba gwOmbepo Ondjapuki. 19Ihe shoka omulumentu gwe Josef okwa li omwiinekelwa, okwa li inaa hala okusitha Maria ohoni, onkee okwa dhiladhila oku mu etha po ongumitila. 20Manga a li ta dhiladhila ngeyi, omuyengeli gwOmuwa okwe mu ihololele mondjodhi a ti: “Josef, omuna gwaDavid, ino tila okukutha Maria, a ninge omukiintu gwoye, oshoka ela ndyoka e li na, olyOmbepo Ondjapuki. 21Oye ta ka vala okanona okamati, e to ka luku Jesus, oshoka oye ta hupitha aantu ye moondjo dhawo.”
22Shika ashihe osha ningwa, opo adhihe dhi gwanithwe ndhoka Omuwa e dhi lombwele omuhunganeki, sho ta ti: 23“Omukadhona ota ningi omusimba nota vala okanona okamati, nedhina lyako otali lukwa Immanuel;” otali ti: Kalunga oku li pamwe natse.
24Josef sho a papudhuka moomposi, okwa ningi ngaashi a lombwelwa komuyengeli gwOmuwa nokwa kutha Maria, a ninge omukiintu gwe. 25Ihe ine mu guma, sigo a vala okanona okamati, e te ka luku Jesus.

© 2008 Bible Society of Namibia


Learn More About Ombiimbeli Ondjapuki