Versions

Cancel
 
16ЭЗЭН доорх зургаан зүйлийг үзэн яддаг.Тийм ээ, эдгээр долоон зүйл Түүнд жигшил зэвүүцэл болдог.

Ариун Библи, 2004