YouVersion Logo
Search Icon

ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ 1

1
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤌᤰᤗᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ
1ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢᤀᤥ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧᤴ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤏᤧᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ#᥇:᥇ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠ᤺ᤰᤁᤡᤴ ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤗᤥᤃᤥᤛ᤻” ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ॥ ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤐᤥᤱ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤥᤱ॥ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤘᤕᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 2ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
3ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤔᤣ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳᤋᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤁᤧᤒᤥᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤣ᤺ᤴᤏᤣ ᤌᤣᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤴ॥ 4ᤏᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 5ᤂᤧᤴ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤱᤃ ᤔᤠᤰᤆᤡᤃᤧᤴ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤥ ᤀᤥ᤺ᤳᤗᤥ. ᤁᤖ ᤔᤠᤰᤆᤡᤃᤧᤴ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤏᤠ᤺ᤴᤏᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
6ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤠᤱᤄᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠᤎᤡᤰ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤡᤱᤃ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 7ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤴ ᤏᤛᤠᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤐᤡᤛᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 8ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤃ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ ᤔᤧᤘᤕᤧᤴ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤇᤧᤖᤰ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 9ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤴ#᥇:᥏ ᤛᤧᤰᤂᤠᤍᤡᤱ-ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤧᤰᤂᤠᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤁᤧᤍᤠᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
10ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤘᤕᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧᤴ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢᤛᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤋᤩᤧ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥ 11ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤩᤧᤛᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤴᤍᤠ᤺ᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥ 12ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠ ᤐᤥᤱᤔᤠ ᤕᤢᤰ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 13ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤠ-ᤒᤠᤗᤠᤶ ᤛᤠᤔᤧᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤛᤠ-ᤀᤣ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤔᤣ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤒᤠᤖᤥ॥
14ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤗᤠᤍᤡᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥#᥇:᥇᥊ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤘᤕᤧ—ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤁᤢᤛᤠ᤺ᤱᤃᤠᤜᤡᤶᤔᤡᤴ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥” ᤁᤸᤗᤧ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤕᤧ᤺ᤱᤄᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤗᤠᤶᤍᤡᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤛᤠ᤺ᤱᤃᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤕᤢᤅᤧᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤢᤶ ᤐᤥᤱᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤆᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤴ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠᤒᤠ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤸᤗᤧᤴ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧᤖᤥ॥ 15ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤶᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ‘ᤀᤠᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤧᤍᤠᤒᤠᤱᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥’” 16ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤁᤢᤎᤡᤶᤗᤠᤶ ᤜᤠᤱᤘᤠᤛᤠᤶᤔᤣ ᤜᤠᤱᤘᤠᤛᤠᤶ ᤀᤠᤄᤥᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 17ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤔᤥᤛᤠᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧ. ᤁᤖ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤱᤃ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 18ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤱᤃ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤁᤖ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤴᤍᤡ
(ᤔᤳᤋᤡ ᥉:᥇-᥇᥈; ᤔᤷᤁᤢ ᥇:᥇-᥎; ᤗᤢᤁᤠ ᥉:᥇-᥇᥎)
19ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤗᤠᤶᤗᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤧᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤗᤧᤒᤡᤜᤠ᤹ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤀᤥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤴᤒᤣ᥅ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤧ ᤔᤧᤒᤠᤱᤛᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤴᤍᤡᤴ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧᤖᤥ॥ 20ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤠᤖᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ॥#᥇:᥈᥆ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤴ ᥊᥆᥆ ᤋᤱᤒᤣ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣᤰᤐᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤒᤡᤗᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥
21ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ. “ᤜᤧᤰᤁᤣᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤒᤣ᥅ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠᤴᤏᤧᤴᤒᤡ᥅”#᥇:᥈᥇ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤘᤕᤧ॥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤶᤔᤡᤴ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤕᤢ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ॥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤔᤠ ᤗᤠᤶ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤔᤧᤜᤠᤱᤄᤢᤖ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ (ᤛᤠᤶᤕᤥ ᤀᤡᤱ ᥇᥎:᥇᥋-᥇᥏) ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤠ᤹ᤖᤥ॥” ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤏᤧᤒᤡ᥅” ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤠ᤹ᤖᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ॥ 22ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ. “ᤜᤧᤰᤁᤣᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤒᤣ᥅ ᤀᤠᤏᤡᤃᤣ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤒᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤣ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤧᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤒᤣ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤀᤠᤔᤧᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ᥅”
23ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤕᤛᤤᤕᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤠᤴ ᤛᤢᤳᤗᤠᤀᤥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ.
“ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤶᤔᤡᤴ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤥᤴ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤁᤧᤀ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠᤀᤠᤖᤥ॥”#᥇:᥈᥉ ᤕᤛᤤ ᥊᥆:᥉ ᤕᤛᤤᤕᤠᤴ ᤕᤖᤡᤰ ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
24ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤑᤖᤡᤛᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ 25ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤛᤣ᤺ᤴᤍᤧᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ. ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤣ ᤜᤠᤱᤄᤢᤶᤒᤧᤒᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤧᤴᤏᤠᤱ ᤔᤣ᤺ᤴᤏᤣ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠᤒᤣ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ॥#᥇:᥈᥋ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤘᤣ᤹ ᤛᤢᤘᤠᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤵᤐᤠᤛᤡᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥᤱᤔᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
26ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤔᤡᤴᤒᤠ ᤔᤏᤠᤎᤡᤰ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 27ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤧᤍᤠᤒᤠᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤕᤥᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡᤰ ᤁᤢᤗᤠᤱᤛᤢ᤺ᤵ ᤏᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤑᤠ᤺ᤱᤔᤠᤀᤠᤱ ᤔᤧᤗᤠ᤹ᤀᤠᤴᤗᤥ॥”#᥇:᥈᥍ ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤁᤢᤗᤠᤱᤛᤢ᤺ᤵ ᤏᤠᤶᤔᤡᤴ ᤑᤠ᤺ᤱᤔᤠ ᤔᤧᤗᤠ᤹ᤀᤠᤴ” ᤐᤥᤱᤗᤥ॥
28ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤕᤷᤍᤏ ᤕᤱᤄᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤠᤎᤠ᤺ᤶᤒᤡᤒᤠ ᤒᤣᤌᤠᤏᤡ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ᤀᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤣ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤕᤠᤃᤧᤖᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠᤴ
29ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰᤔᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤑᤧᤖᤧᤖ ᤐᤳᤇᤧᤒᤠ ᤏᤡᤛᤢᤀᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤗᤠᤕᤥ ᤗᤠᤛᤥ᤺ᤳᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤃᤢᤒᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤍᤣ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠᤴ#᥇:᥈᥏ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤀᤥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤕᤥ-ᤗᤠᤛᤥ᤺ᤳᤗᤠᤶᤒᤠ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤂᤥᤔᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠᤴ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥᤱᤒᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤁᤧᤒᤥᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤠ ᤑᤧᤴᤗ ᤐᤳᤗᤥ᥄ 30ᤀᤠᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤧᤍᤠᤒᤠᤱᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥᤀᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 31ᤋᤃᤡᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤣ ᤘᤕᤠᤱ ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤥ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤗ ᤋᤩᤠᤱᤒᤠᤖᤥ॥” 32ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥᤗᤠᤶ ᤐᤢᤳᤋᤢ᤺ᤰᤁᤣ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤆᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤕᤢᤅᤧᤒᤠ ᤏᤡᤛᤢᤱᤗᤥ 33ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤐᤧᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤥ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤛᤧ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤒᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤕᤢ᤺ᤀᤠᤱ ᤆᤢᤰᤐᤠ ᤁᤧᤏᤡᤛᤢ᤹. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤜᤠᤱᤄᤢᤒᤠᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤠᤱᤗᤥ॥#᥇:᥉᥉ ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤛᤡᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤅᤠᤃᤡᤵ ᤕᤧᤴ (᥋᥆) ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤕᤢ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ 34ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤏᤡᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ#᥇:᥉᥊ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤐᤡᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ॥”
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣᤰᤐᤠ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹
35ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰᤔᤠ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤴ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ. 36ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤐᤣᤛᤠᤱᤗᤠᤶ ᤐᤣᤖ ᤐᤳᤇᤧᤒᤠ ᤏᤡᤛᤢᤀᤠᤱ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤢᤖ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠᤴ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹᥄” 37ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤵᤛᤧᤳᤇᤢᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤋᤡᤶᤍᤧᤛᤢᤖᤥ॥ 38ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤜᤡᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤣᤃᤠᤱ ᤑᤧᤖᤧᤳᤇᤡᤒᤠ ᤏᤡᤛᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢᤛᤡ. “ᤂᤡᤴᤇᤡ᤹ ᤌᤧᤔᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤃᤥ᤺ᤳᤇᤢᤖ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤛᤡᤒᤠᤒᤣ᥅”
ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤧᤳᤇᤢ. “ᤖᤒ᤻ᤒᤡ (ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ‘ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤣ’ ᤐᤥᤱᤗᤥ) ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤥ ᤁᤧᤕᤠ᤺ᤰᤐᤣ᥅”
39ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤑᤧᤖᤧᤳᤇᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤳᤇᤧ᤹॥” ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤔᤢᤰ ᤗᤡᤛᤡ (᥊) ᤔᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤐᤣᤛᤡᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤕᤢᤅᤧᤒᤠ ᤋᤧᤴᤏᤡᤴ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤳᤇᤢ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤴ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤢᤀᤣ ᤕᤠ᤺ᤰᤋᤧᤳᤇᤡᤖᤥ॥
40ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤵᤑᤢᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤌᤡᤰᤁᤡᤱᤃ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ ᤀᤠᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛᤧᤴ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤧᤄᤧᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤏᤢ ᤗᤠᤱᤃᤧᤄᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 41ᤀᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛᤖᤧ ᤁᤠᤰᤏᤢ ᤋᤃᤡ ᤁᤢᤶᤓᤢ᤹ ᤛᤡᤔᤥᤏᤧᤴ ᤋᤢᤔᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤣ ᤔᤛᤡᤜ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤋᤢᤔᤧᤳᤇᤢᤃᤧᤖᤥ” (ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “‘ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ’ ᤐᤥᤱ. ᤜᤡᤒᤪᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ‘ᤔᤛᤡᤜ’” ᤐᤥᤱᤗᤥ)॥ 42ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛᤖᤧ ᤛᤡᤔᤥᤏᤧᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤥ ᤋᤠᤖᤢᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤢᤖᤡᤰ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤢᤖ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ ᤛᤡᤔᤥᤴᤏᤧᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤧᤑᤠᤛ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤗᤥ” (ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ “ᤐᤋᤪᤢᤛ” ᤐᤥᤱ)॥#᥇:᥊᥈ ᤀᤖᤠᤔᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤁᤧᤑᤠᤛ ᤏᤢ ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤋᤪᤢᤛ. ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤱᤃ ᤗᤢᤱᤕᤠᤰᤐᤣ ᤐᤥᤱᤗᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤑᤡᤗᤡᤐ ᤏᤢ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤸᤗᤧᤴ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡ᤹
43ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰᤔᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤧᤴ ᤋᤢᤔᤢᤀᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤡᤶᤍᤠᤱᤅᤧ᤹ᤀᤥ॥”
44ᤀᤠᤸᤗ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤧᤱᤃ. ᤀᤠᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛ ᤏᤢ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤒᤧᤌᤛᤣᤍᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 45ᤑᤡᤗᤡᤐᤖᤧ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤸᤗᤧᤴ ᤋᤢᤔᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤥᤛᤠ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤔᤧᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤒᤠᤂᤧᤴ ᤕᤢᤛᤢᤑᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ ᤏᤠᤛᤖᤋᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤀᤠᤏᤡᤃᤣ ᤋᤢᤔᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”
46ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤗᤖᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ᥄ ᤏᤠᤛᤖᤋᤗᤠᤶ ᤏᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤒᤡ ᤜᤦ᥅”#᥇:᥊᥌ ᤏᤠᤛᤖᤋᤧᤴ ᤆᤢᤰᤛᤠ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤂᤧᤶᤔᤩᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤵᤐᤣ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤕᤖᤡᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤋᤧᤴᤏᤥᤗᤠᤶ ᤋᤠ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤑᤡᤗᤡᤐᤖᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤑᤧᤖᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥”
47ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤸᤗᤧᤴ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤑᤧᤖᤧᤖ ᤐᤳᤇᤧᤒᤠ ᤏᤡᤛᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤴ ᤑᤧᤴᤗ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤥ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤜᤥᤵᤗᤥ॥”
48ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤗᤖᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱᤒᤣ᥅”
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤑᤡᤗᤡᤐᤖᤧ ᤔᤧᤴᤀᤢ᤺ᤳᤋᤣ ᤁᤧᤘᤕᤧᤸᤗᤧᤛᤠ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤐ᤺ᤳᤇᤣ᤹ ᤒᤢᤱᤔᤥ ᤁᤧᤘᤕᤧᤒᤠ ᤏᤡᤏᤧᤖᤥ॥”
49ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤗᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤏᤧᤖᤥ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤒᤠ ᤜᤠᤱᤏᤧᤖᤥ॥”
50ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ᥄ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤐ᤺ᤳᤇᤣ᤹ ᤒᤢᤱᤔᤥ ᤁᤧᤘᤕᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤏᤧ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤳᤏᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧᤛᤠ ᤏᤛᤠᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤒᤡ᥅ ᤁᤖ ᤁᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤏᤡᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥” 51ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤕᤥ᤹ᤖᤢᤖ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤔᤧᤳᤏᤧ᤹. ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤡᤴ ᤜᤴᤏᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤛᤠᤀᤥ#᥇:᥋᥇ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤛᤠ᤺—ᤁᤱᤃ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤁᤴ ᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤍᤠᤏᤡᤀᤧᤗ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤛᤠᤵᤗᤠᤗᤠᤶ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ (ᤍᤠᤏᤡ ᥍:᥇᥉-᥇᥊) ᤁᤱᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤠᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ. ᤁᤖ ᤁᤴ ᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤖᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥ ᤔᤧᤕᤢᤒᤠ ᤏᤢ ᤌᤠ᤺ᤱ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤏᤡᤛᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy