मत्ति 1
LIF

मत्ति 1

1
ये़सुरे़ कुधाःक्‍मिङ्‌हाॽ
लुका ३.२३-३८
1ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌#१.१ ख्रिस्‍त फाॽइन् “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा” पोःङ्॥ अब्राहामरे़ कुस्‍साः हे़क्‍क्‍याङ् दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साः वये़रो॥ कङ्‌ग खुने़ॽ कुधाःक्‍हाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌स्रारो–
2अब्राहामरे़ कुस्‍साः इसहाक वये़, इसहाकरे़ कुस्‍साः याकुब वये़, याकुबरे़ कुस्‍साःहाॽ यहुदा हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुम्‍भुॽ कुन्‍साॽसि मे़वये़रो॥
3हे़क्‍क्‍याङ् यहुदाःल्‍ले़ कुस्‍साःहाॽ पेरेज नु जिराह वये़त्‍छि (खे़ङ्‌हाॽरे़ खुन्‍छिॽ माःल्‍ले़ कुमिङ् तामार वये़), फारे़सरे़ कुस्‍साः हे़स्रोन वये़, हे़स्रोनरे़ कुस्‍साः आराम वये़रो॥
4हे़क्‍क्‍याङ् आरामरे़ कुस्‍साः अम्‍मिनादाब वये़, अम्‍मिनादाबरे़ कुस्‍साः नहसोन वये़, नहसोनरे़ कुस्‍साः सल्‍मोन वये़रो॥
5हे़क्‍क्‍याङ् सल्‍मोनरे़ कुस्‍साः बोअज वये़ (बोअजरे़ कुम्‍मारे़ कुमिङ् राहाब वये़), बोअजरे़ कुस्‍साः ओबेद वये़ (खे़ल्‍ले़ कुम्‍मारे़ कुमिङ् रुथ वये़), ओबेदरे़ कुस्‍साः यिसै वये़॥
6हे़क्‍क्‍याङ् यिसैरे़ कुस्‍साः दाउद हाङ्‌ङिन्‌वये़॥
दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साः सोलोमन वये़ (सोलोमनरे़ कुम्‍मा बेत्सेबाःन् उरियाहरे़ कुमेःत् वये़रो॥)#१.६ २ सामुए़ल ११
7हे़क्‍क्‍याङ् सोलोमनरे़ कुस्‍साः रहोबाम वये़, रहोबामरे़ कुस्‍साः अबिया वये़, अबियारे़ कुस्‍साः आसा वये़रो॥
8हे़क्‍क्‍याङ् आसारे़ कुस्‍साः यहोसापात वये़, यहोसापातरे़ कुस्‍साः यहोराम वये़, यहोरामरे़ कुस्‍साः उज्‍जियाह वये़रो॥
9हे़क्‍क्‍याङ् उज्‍जियाहरे़ कुस्‍साः योताम वये़, योतामरे़ कुस्‍साः आहाज वये़, आहाजरे़ कुस्‍साः हिजकिया वये़रो॥
10हे़क्‍क्‍याङ् हिजकियारे़ कुस्‍साः मनस्‍से वये़, मनस्‍सेरे़ कुस्‍साः अम्‍मोन वये़, अम्‍मोनरे़ कुस्‍साः योसियाह वये़रो॥
11हे़क्‍क्‍याङ् योसियाहरे़ कुस्‍साःहाॽ यकोनियास नु कुन्‍साॽसि मे़वये़रो (खे़ङ्‌हाॽग इस्राइलिहाॽ बे़बिलोन लाजेॽओ मे़दे़म्‍सु मे़देॽरुसिआङ् मे़गत्तुसिबा ये़म्‍मो सामे़वाःन्‍छिङ्‌ङाङ्‌मे़वये़रो)॥
12बे़बिलोःन्‍नो मे़देॽरुसिआङ् याङ्‌सि यकोनियासरे़ कुस्‍साः सालतिएल वये़, हे़क्‍क्‍याङ् सालतिएलरे़ कुस्‍साः यरुबाबेल वये़रो॥
13हे़क्‍क्‍याङ् यरुबाबे़लरे़ कुस्‍साः अबिउद वये़, अबिउदरे़ कुस्‍साः एलियाकिम वये़, एलियाकिमरे़ कुस्‍साः आजोर वये़रो॥
14हे़क्‍क्‍याङ् आजोररे़ कुस्‍साः सादोक वये़, सादोकरे़ कुस्‍साः आखिम वये़, आखिमरे़ कुस्‍साः एलिउद वये़रो॥
15हे़क्‍क्‍याङ् एलिउदरे़ कुस्‍साः एलाजार वये़, एलाजाररे़ कुस्‍साः मत्तान वये़, मत्तानरे़ कुस्‍साः याकुब वये़रो॥
16हे़क्‍क्‍याङ् याकुबरे़ कुस्‍साः युसुफ वये़॥ युसुफे़न् मरियमरे़ कुये़म्‍बाॽ वये़, हे़क्‍क्‍याङ् हाबा कन् मरियम्‍मिन्‍लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍त#१.१६ हिब्रु पाःन्‍नो ख्रिस्‍ते़न्‌मसैयारो॥ खे़न् ने़प्‍माङ्‌ले़ कुबेःन् “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुआङ्‌थुक्‍तुबा” पोःङ्‌लो॥ मे़प्‍मनाबा ये़सुःन् सावाःन्‍छिङ्‌लो॥
17अक्‍खेलॽरिक् अब्राहामलाम् दाउद हाङ् थारिक् थिक्-लि (१४) थाःक् मे़वये़, हे़क्‍क्‍याङ् दाउद हाङ्‌लाम् बे़बिलोन लाजेॽओ मे़दे़म्‍सु मे़देॽरुसिआङ् मे़गत्तुसिबा ये़म् थारिक् थिक्-लि (१४) थाःक् मे़वये़, हे़क्‍क्‍याङ् बे़बिलोःन्‍नो पुङ्‌लाधाबा मे़जोगुसिआङ् मे़देॽरुसिबा ये़म्‍माङ्‌धो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़न्‌सावाःन्‍छिङ्‌बा ये़म् थारिक् थिक्-लि (१४) थाःक् मे़वये़रो॥
ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसावाःन्‍छिङ्‌मान्
लुका २.१-७
18आल्‍ल ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसावाःन्‍छिङ्‌मान् अक्‍खेलॽरिक् पोःक्‍खे़रो–कुम्‍मा मरियमरे़ कुमेःक्‍खिम् पोःङ्‌मा पाःन्‍निन् युसुफे़न्‍नु पुॽरे़आङ् वये़, कर खुन्‍छिॽ मेःक्‍खिम् पोःङ्‌मानुःल्‍ले़ तगिए खुने़ॽ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़#१.१८ सेसेमाङ्–कन्‌सुत्‍लाःन् पाःन्‍सुत्‍ला सुम्‍मो निःरे़ॽओ॥ कुमुक्‍साम्‍लाम् मे़न्‍छुक्‍मा पोःक्‍खे़रो॥ 19खुने़ॽनु कुमेःक्‍खिम् पाःन् के़बुॽबा युसुफे़ङ्‌ग साम्‌योनिबा मना वये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कुजाःत्‍थि मे़बेःक्‍ने़न्‍ल फाॽआङ् खे़ल्‍ले़ स्‍वाःत्ताङ् नाॽमा निङ्‌वाॽ चोगुरो॥
20कर हे़क्‍के इःत्तुर वये़ल्‍ले़ से़प्‍माङ्‌मो यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमाङ्‌लाइङ्‌बान्#१.२० माङ्‌लाइङ्‌बा–निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मि चोःक्‍मानुःल्‍ले़ तगि साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो खुने़ॽ कुसेवा चोःक्‍से़ माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ चोगुसि॥ माङ्‌लाइङ्‌बा सुत्‍लाःन् पाःन्‍सुत्‍लाओ निःरे़ॽओ॥ ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌ङाङ्‌अक्‍खे मे़त्तुरो, “दाउदरे़ कुमुॽइदाङ्‌सा युसुप्‍फे, खे़ने़ॽ मरियम्‍मिन् मेःक्‍खिम् चोःक्‍माआङ् हिम्‍मो ताःप्‍मा मे़गिसे़न्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽओबा अङे़ःक्‌वाःन् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम्‍बा हाङ्‌सिङ्‌बारो॥ 21खुने़ॽ ये़म्‍बित्‍छाॽसाःधिक् कत्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ कुमिङ्‌ङिन् ये़सु#१.२१ “ये़सु” सुत्‍लाःल्‍ले़ कुबेःङ्‌ग “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताङ्‌से़ःप्‍तुसिॽ” पोःङ्‌लो॥ वाःत्ते़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ कुमनाहाॽ खुनिॽ लायोलाम् ताङ्‌से़ःप्‍तुसिॽरो॥” 22माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पालाम्#१.२२ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा फाॽइन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌घङ् के़बाःप्‍पा मनारो॥ अक्‍तङ्‌बा मनाःल्‍ले़ ताःन्‍दि के़बोःङ्बा पाःन्‍नाङ् पाःत्तुॽरो॥ यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ उन्‍छेःन् अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुआङ् वये़बा पाःन्‍निन् के़त्‍ल फाॽआङ् कन् के़रे़क् पाःन्‍हाॽ पोःक्‍खे़बारो– 23“सिसादिङ् मे़न्‍छियाॽइन् मे़न्‍छुक्‍मा पोःङ्‌ङाङ् ये़म्‍बित्‍छाॽसाःधिक् कत्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् इम्‍मानुएल मे़मे़त्तुॽरो॥ ‘इम्‍मानुएल’ फाॽइङ्‌ग ‘निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिॽनु वाॽ’ पोःङ्‌लो॥”#१.२३ यसैया ७.१४ 24आल्‍ल युसुफे़न् से़प्‍माङ्‌मोलाम् सोरे़आङ् यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमाङ्‌लाइङ्‌बाल्‍ले़ मे़त्तुबा कुइसिःक्‍के मरियम्‍मिन् मेःक्‍खिम् मे़त्तु, हे़क्‍क्‍याङ् कुहिम्‍मो तारुरो॥ 25कर मरियम्‍मिन् मे़न्‍छुक्‍मा वये़र थारिक् खुन्‍छिॽ सोरिक् मे़इप्‍से़त्‍छिन्‍लो॥ याङ्‌सि मरियम्‍मिल्‍ले़ साः कत्तुआङ् युसुफरे़ खे़न् अङे़ःक्‌वाःन् ये़सु मिङ् वाःत्तुरो॥

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Limbu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.