युहुन्‍ना 3
LIFNT

युहुन्‍ना 3

3
कुसङ् सावाःन्‍छिङ्‌मान्
1आल्‍ल निकोदेमस मे़प्‍मनाबा लत्‍छा फरिसिधिक्‌वये़, खे़ङ्‌ग यहुदि ये़जुम्‍भोरे़न् पासिङ्पादाङ्‌लाआङ् वये़रो॥ 2थिक् से़न्‍दिक् खे़न् ये़सुरे़ कुदुम्‍से़ पेआङ् मे़त्तु, “सिक्‍साम्‍बे, खे़ने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्‍मे के़द्‌ये़बारो फाॽआङ् आनिगे़ कुसिङ् निःत्तुम्‍बे़रो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़जोगुबा निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽग आत्तिन् मनाःल्‍ले़आङ् खुने़ॽनु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मे़वाॽने़न्‍निल्‍ले़ग हे़क्‍के चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥”
3ये़सुरे़ खे़न् मे़त्तु, “इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍ने़ॽ, याम्‍मो सामे़न्‌वाःन्‍छिङ्‌ङे थारिक् आत्तिल्‍ले़आङ् निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिन् निःमा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥”#३.३ यहुदिहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु माङ्‌हुप् के़जोःक्‍पा याकुब, इसहाक नु अब्राहामरे़ कुस्‍साः मे़वये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ लायोबा मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो मे़न्‍लाःत्‍ने़न् कर आनिगे़रक् लाःप्‍मा खोःसुम्‍बे़ॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽ मे़इःत्तुआङ् वये़रो॥
4हे़क्‍केःल्‍ले़ निकोदेमसरे़ कुनिङ्‌वाॽ मये़र सेःन्‍दोसु, “मे़ःम्‍बे़, आक्‍खेलॽरिक् खदाक्‍मि याप्‍मिःन् याम्‍मो सावाःन्‍छिङ्‌बे? खे़न् से़क्‍खाए कुम्‍मारे़ कुसाप्‍पोःक् सिगाङ् याम्‍मो लाःत्ताङ् सावाःन्‍छिङ्‌मा सुक्‍पि?”
5ये़सुरे़ नोगप् पिरु, “इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍ने़ॽ, च्‍वाःत् नु सेसेमाङ्‌लाम्‍बा सामे़न्‌वाःन्‍छिङ्‌ङे थारिक् निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो आत्तिन्‍नाङ् लाःप्‍मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो॥ 6नासिङ्‌गे़न् थक्‍लाम्‍बाग नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन्‍ने सावाःन्‍छिङ्‌हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌लाम् याम्‍साम्‍मिन् कुसङ्‌ङाङ् सावाःन्‍छिङ्‌लो॥ 7हे़क्‍केःल्‍ले़ ‘खे़ने़ॽ याम्‍मो सागे़वाःन्‍छिङ्‌लए पोःङ्’ मे़त्‍ने़ल्‍ले़ के़निङ्‌वाॽ मे़मये़न्‍ने़ॽओ॥ 8सुरित्‌केजङ्‌ङिन् आत्तान्‍साङ् हुःमा सुक्‍लो॥ खे़ने़ॽ सुरित्‌केजङ्‌ङिन् हुःबा के़घे़प्‍सुॽ, कर आत्तोलाम् ताः हे़क्‍क्‍याङ् आत्तो पेःक् खे़न् खे़ने़ॽ पाःप्‍मा के़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के सेसेमाङ्‌लाम्‍बा सावाःन्‍छिङ्‌मा पाःन्‍निन्‍नाङ् पोधक्‍मा सुक्‍मे़दे़त्‍ने़न्‍लो॥”
9हे़क्‍केःल्‍ले़ निकोदेमसरे़ सेःन्‍दोसु, “हे़क्‍केने़ फाॽग्र खे़न् आक्‍खेलॽरिक् पोःङ्‌मा सुक्‍पे?”
10हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ नोगप् पिरु, “खे़ने़ॽग इस्राइलबा सिक्‍साम्‍बाने़ हे़क्‍केसाङ् कन् पाःन्‍हाॽ कुसिङ् के़न्‍निःत्तुम्‍बि? 11इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए खे़ने़ॽ मे़त्‍ने़ॽरो॥ आनिगे़ निःसुम्‍बे़ ले़स्‍सुम्‍बे़बा पाःन्‍हाॽए खिनिॽ मे़त्तासिगे़ॽ, करसाङ् आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़बा पाःन्‍निन् खिनिॽ नसाःन् के़न्‍जोगुम्‍मिन्‍लो॥ 12इङ्‌गाॽ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा पाःन्‍हाॽ खिनिॽ मे़त्‍निङ् हे़क्‍केसाङ् नसाःन् चोःक्‍मा के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिन्॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा पाःन्‍हाॽ मे़त्‍निङ्‌ङिल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् नसाःन् चोःक्‍मा के़सुक्‍तुम्‍बे? 13साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् के़युःबा इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍साःन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ आत्तिन्‍नाङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो थाःङ् मे़म्‍बेःक्‍के वाॽरो॥ 14इस्राइलिहाॽ ये़ःङ्‌घादे़न्‍नो लाम्‍दिःक् मे़जोगे़ल्‍ले़ मोसारे़ पित्तोलि असेःक्‍पे़न्‌पक्‍खुबा कुइसिःक्‍के मे़न्‍छाम्‍साःन्‍नाङ् पङ्‌लए पोःङ्‌लो॥#३.१४ साम्‌योसाप्‍लाओ (खानिःत् २१.४-९) निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लायोबा इस्राइलिहाॽ खुम्‍दिङ् पिमासि फाॽआङ् किप्‍मा के़घुःबा असेःक्‍पाहाॽरे़ अःक्‍पाङ्‌घुसि, कर लायोलाम् के़नुःङ्‌बाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मोसाःन् सिङ्‌ङो फोःन्‍पाङ्‌घुबा असेःक्‍पे़न्‌ओमे़मे़त्तुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़हिङ्‌ल याःन्‍दुसिरो॥ 15हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽओ नसाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् मे़घोःसुॽरो॥
16निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ थिक्‍लक् कुस्‍साःन् पाङ्‌घु युःसुरो, हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽग मे़म्‍मे़क्‍ने़न्, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् मे़घोःसुॽरो॥ 17निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो कुस्‍साःन् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ आप्‍तिक् कुःप्‍मासि फाॽआङ् पाङ्‌घुबा मे़ःन्‍लो कर खे़ङ्‌हाॽ ताङ्‌से़ःप्‍तुसिर फाॽआङ् पाङ्‌घुबारो॥
18खुने़ॽओ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ग खुम्‍दिङ् मे़ङ्‌घोःसुन्‍लो कर खुने़ॽओ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाहाॽरे़ङ्‌ग तगिए खासे़न् पोःक्‍खे़ चुरे़आङ् वाॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ थिक्‍लक् कुस्‍साःओ नसाःन् मे़न्‍जोगुन्‍लो॥ 19खुनिॽ खासे़न्‍निन् बा कन्‍लो, साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिःन् ये़ कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍किन् ताप्‍फे़ःम्‍बा चोगे़बाल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ ओःत्तिन्‍नुःल्‍ले़ खादाम्‍मान्‍ने खुनिॽ सिराॽ थाङे़॥ 20फे़न् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा के़रे़क्‍ले़ ओःत्तिःन् मे़जिःत्तुॽरो हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ फे़न् याःम्‍बक्‍किन् निधाःप् फाॽआङ् मे़गिआङ् से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिओ मे़न्‍दाःने़न्‍लो॥ 21कर आत्तिन्‍हाॽ से़क्‍खाओ लाङ्‌मे़घेःक् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍किन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो मे़जोगुआङ् वाॽ के़लॽबान् नुःरिक्‍काङ् निधाःप्‍ल फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽ ओःत्तिओ मे़दारो॥”
ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ युहुन्‍नारे़ कुदोःन्‍दि
22खे़न् एगाङ् ये़सुःन् नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ यरुसले़मलाम्‍बा यहुदिया थुम् कब्रिङ्‌बा लाजेॽओ मे़बेआङ् खे़प्‍मो खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽनु वये़ल्‍ले़ बप्‍तिस्‍मा पिरुसिरो॥ 23खे़न् ये़म्‍मो युहुन्‍नाःन् सालिम् पाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ कुबेसाङ् एनोन मे़प्‍मनाबा ते़न्‍नो बप्‍तिस्‍मा पिरुसिर यागे़ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़प्‍मो यरिक् च्‍वाःत् ने़स्‍से़आङ् मनाहाॽ बप्‍तिस्‍मा पोःङ्‌से़ खे़प्‍मो मे़द्‌ये़र मे़वये़रो॥ 24(कन् बप्‍तिस्‍मा पिमा याःम्‍बक्‍किङ्‌ग युहुन्‍नाःन् पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍मानुःल्‍ले़ तगिबा पाःन् वये़रो॥)#३.२४ युहुन्‍नारे़ कुसाप्‍पन् के़निःप्‍पाहाॽरे़ बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍नाःन् साक्‍पा थ्‍ये़बा पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ कुसिङ् मे़निःत्तुर फाॽआङ् इःत्तुबारो॥ कन् पाःन्‍निन् वेॽ सुनाइङ् साप्‍पन्‍नोआङ् साप्‍ते़आङ् पत्‍लो (मत्ति १४.१-१२, मर्कुस ६.१४-२९, लुका ३.१९-२०)॥
25युहुन्‍नाःल्‍ले़ कुभा कुहुॽसाम्‍बाहाॽ यहुदिधिक्‍नु सेसे चोःक्‍सिङ्‌मा थिम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःन्‍धङ् पोःक्‍खे़रो॥ 26युहुन्‍नारे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ मे़द्‌ये़आङ् खुने़ॽ मे़मे़त्तु, “सिक्‍साम्‍बे, यर्दन यङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़ नाधाःम्‍बि खे़ने़ॽनु के़वाॽबाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खे़ने़ॽ तोःन्‍दि के़बिरुबा मनाःल्‍ले़ बप्‍तिस्‍मा पिरुसिर याक्‍लो॥ आनिॽओ के़रे़क् मनाहाॽ तामारे़ कुले़क्‌वा खुने़ॽओ मे़बेःक्‍ल मे़बत्‍लो॥”
27युहुन्‍नारे़ खे़न् नोगप् पिरु, “साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़म्‍बिएग मनाःल्‍ले़ थे़माआङ् खोःमा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 28इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍त मे़ःन्‍नाॽरो कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽनुःल्‍ले तगि पाङ्‌घाङ्‌बारक् फाॽआङ् पाःत्तुङ्‌बा पाःन्‍निन् खिनिॽए तोःन्‍दि पिमा के़सुक्‍तुम्‍लो॥ 29सिसामेःत्तिङ्‌ग नालिसाङ्‌ङिल्‍ले़न्‍नेरो॥ नालिसाङ्‌ङिन् आत्तो वाॽ, खे़प्‍मोए सिसामेःत्तिन् पेःक्‍लो॥ नालिसाङ्‌ङिन् कुन्‍देःङ्‌बाल्‍ले़ हाङ्‌घुआङ् खुने़ॽ कुबाःन् खे़प्‍सुॽ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ ताःल्‍ले़ सःत्‍लो॥ इङ्‌गाॽआङ् हे़क्‍केलॽरिक् सःत्तारो हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍ल आसःप्‍मे़न् कुलिङ्‌धो के़रे़रो॥ 30ख्रिस्‍तरे़ कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् हाराॽ पोःर पेःक्‍लरो, इङ्‌गाॽग चुक्‍पा पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो॥”
साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् के़युःबान्
31साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् के़युःबान्‍नुःल्‍ले़ यम्‍बाग आत्तिन्‍नाङ् होःप्‍लो॥ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोलाम्‍बा के़बोःङ्‌बाङ्‌ग खाम्‍बेःक्‍मोबाएरो हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ग खाम्‍बेःक्‍मोबा पाःन्‍निन्‍लक् पाःत्तुॽ, कर साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् के़युःबान्‍ने के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ यम्‍बारो॥ 32खुने़ॽग निःसुबा नु खे़प्‍सुबा पाःन्‍हाॽए पाःत्तुॽ, कर आत्तिल्‍ले़आङ् खुने़ॽ कुबाःन्‍निन् नसाःन् मे़जोगुन्‍लो॥ 33आत्तिल्‍ले़ खुने़ॽ नसाःन् चोगुॽ, खे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् से़क्‍खा चोःक् फाॽआङ् पर्माङ्‌गि पिरुॽरो॥ 34थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाङ्‌घुबारो॥ खे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुपाःन्‍लक् पाःत्तुॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुधिम् थिम्‍सुॽरो॥ 35पानुदिङ् पाःल्‍ले़ आबाङे कुस्‍साःन् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् काक् पाःन्‍हाॽ कुहुक्‍को पिरुआङ् वाॽरो॥ 36निङ्‌वाॽफुसाःन् नसाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् मे़घोःसुॽरो॥ आबुगे़न् कुस्‍साःन् नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽरे़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़ङ्‌घोःसुन्‍लो, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाक्‍के़न्‍निन् खे़ङ्‌हाॽ सम्‍दाङ् चुक्‍लो॥

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Yesu khristarɛ kunisaam