Jon 1
MTINT
1
Gae Me Kwapiven Ane
1 # Jon 17:5; 1Jn 1:1-2; Rev 19:13 Namuiren amatonewa me apa Gae wakene, sira Gae me God gaibu, sira Gae me God. 2Namuiren amatonewa me apa me God gaibu wait wakene. 3#1Ko 8:6; 1Ko 1:16-17; Ibr 1:2Me gumbe dividivi undag waramne. Dividivi undag waramnewa yapowo me gumbe den wadnewa divi da den wakene. 4#Jon 5:26Me danave inaiinai wakene, sira inaiinai mame me eyawa iyayapan munan. 5#Jon 3:19Eyawa me sisip danave esivi, megara sisip me den yaug anone.
6 # Mat 3:1; Ruk 1:13-17,76 Apan da God baraunewa me uwane; me iviwa Jon. 7Me taibe watan oya uwane. Me eyawa oya taibe watan oya, sira iyayapan undag me gumbe anotumat atan oya. 8Me eyawa onan, megara me eyawa oya taibe watan oya uwane. 9#Jon 8:12Eyawa natawa me iyayapan undag gumbo esipewa me piyu mame uwatan aivi.
10Me piyu mame apa wakene, sira piyu mame me gumbe wadne, megara piyu mame me den yaug anone. 11Me at meuma uwane, megara iyayapan meuma me den auya. 12Megara bira bira undag me auyawa sira me iviwa gumbe anotumat ayawa, God usitainawa atan oya yusiwa munne: 13#Jon 2:11; 3:3-6; 1Pi 1:23Mu diyawa mumawa go kwapiwa anoanowawa go iyayapan ano mumawa gumbe den yaiya, megara God gumbe yaiya.
14 # Pir 2:7 Gae me kwapiven ane, sira me gunup wakene. Nu me eyawa meuma yautu. Eyawa mame me Usiwa desiromiren eyawa. Me Mamawa gumbe onne. Eyawa me ano oraiwa ge ano natawa gumbe noidauwane.
15Jon me me oya taibe wane. Me kwaruwag wane, “ ‘Apan da ne amanap uwapewa ne minan onan me yusipama, kuiyawa me ne namunap wakene,’ ne wait wanawa, me apan mame oya wana.” 16Me gumbe ano oraiwa noidauwane. Me gumbe nu undag ano oraiwa egave noidauwanewa autu. 17#Eks 34:28; Rom 6:14Kuiyawa Gwangwan Mosisi gumbe nunne, megara ano oraiwa ge ano natawa Iesu Keriso gumbe uwane. 18#Eks 33:20; Jon 6:46; 1Ti 6:16Bira da God den yaune. Megara Usiwa Desiromiren mekut me Mamawa gumbe wakenewa me taibe wag toyau nunne.
Babataito Abnawa Jon Wane Ne Keriso Onan
19Jon taibe wanewa me mamaib. Ju igiyawa mu pirisi ge Rivai igiyawa teya amiya, Jerusarem apa me gumbe singui ag yautan oya amiya. Mu singui ag waya, “Ge bira?” 20Me den yan umune. Me garawa taibe di wane, “Ne Keriso onan.”
21 # Deu 18:15,18; Mat 11:14 Sira mu me gumbe singui aya, “Meve, ge bira? Ge Eraija, go?” Me wane, “Ne me onan.” “Ge propeta da?” Megara wane, “Onan.”
22Meve mu waya, “Ge bira? Gae natawa didnuna. Nu tenuniya onantuwa igiyawa gumbo nu wata anope. Ge gembo anin wamon?”
23 # Ais 40:3 Me gara wane, “Propeta Aisaya gae meuma gumbe wane mina, ne at inguiwa arawa danave, ‘Ayapan oya ebu siwavit waribiya,’ auwaiviwa abnawa noiwa.”
24Mu Parisi igiyawa gumbo temuniya onamiya. 25Mu me singui aya, “Ge Keriso onan, go Eraija onan, go propeta onan ipewa, divi oya ge babataito ege?”
26Jon gara wane, “Ne yoi gumbe babataito eni. Megara desirom da den yaug anoyanawa me guniyap yokene. 27#Jon 1:15Apan me ne amanap uwapewa, ne oma den ane sandoro murap meuma vetna.”
28Dividivi mame yoi Jodan gambenwa apa at Betani apa pawane. Me apa Jon babataito aivi.
Iesu Me God Sip Usiwa
29 # Ais 53:6-7; 1Pi 1:18-19 Umaipa, Jon me Iesu me gumbe onivi yaug wane, “Yauya, God Sip Usiwa, me piyu undag kukaeba muma tam aipe! 30#Jon 1:15‘Apan me ne amanap uwape. Me koka ne kudnausiren. Kuiyawa me ne namunaba,’ ne meib wait veniwa, apan mame oya. 31Ne nembo me den yaug anona. Megara apan mame matai iyai Isuraeru gumbo taibe atan oya ne uwag yoi gumbe babataito eni!”
32 # Mat 3:16 Meve Jon taibe dirumne. “Ne Guwawa me umug mina kwimin apa aig onne sira me egave wakene yauna. 33Ne nembo me den yaug anona. Megara God me ne yoi gumbe babataito atan oya baraunednewa wag didnedne, ‘Guwawa apan da egave aig on wakepe yawawa, me Guwawa Iyakaisiyapama gumbe babataito ape.’ 34#Mat 3:17Ne yauna, meoya ne taibe veni apan mame me God Usiwa.”
Iesu Aigowawa Namuirenwa
35Umaipa, Jon me aigowawa duwam gaibu yokeya. 36#Jon 1:29Me Iesu uwag aivi yaune, me wane, “Yauya, God Sip Usiwa!”
37Aigowawa duwam me meib wane anoyawa, mu Iesu amave amiya. 38Iesu tobiyag mu amave amomewa yawam dirumne, “Ye imuyep dimbae?” Mu waya, “Rabai, (Me tobiyak tenewa, toewanewan), ge ampa wakeege?”
39Me gara wane, “Oneg yauya.” Meve mu amiya sira me wakeiviwa arawa yauya. Sira kum me, me gaibu wakeya. Kum koniwa me augoi 4 mina.#(1:39) Me kum koniwa 10 mina Isuraeru kum muma namuwa gumbe.
40 # Mat 4:18-20 Jon aigowawa duwam mu Jon wanewa anoyawa Iesu amave amiya. Desirom da me Andru, me Saimon Pita gwaneba. 41Me namu tatawa Saimon didimama ag yaug dine, “Nu Mesaiya yautu.” (Mesaiya tobiyak tenewa me Keriso). 42#Mat 16:18Sira me Iesu gumbe Saimon aug onne. Iesu me yaune sira wane, “Ge Saimon, Jon usiwa. Ge ivugwa Kepas#(1:42) Gae Griik gumbe me Kepas. Gae Ingriisu gumbe me Cephas. dirugeni.” (Me tobiyak tenewa me Pita).
Iesu Pirip Ge Natanieru Auwane
43Umaipa Iesu me Gariri aitan anone. Pirip yaunewa me gumbe wane, “Amanap onaga.”
44Andru ge Pita mina, Pirip me Betuseida apa onnewa. Mu gwetoimu desirom. 45#Deu 18:18; Ais 7:14; 9:6; Jer 23:5; Ejk 34:23Pirip me Natanieru didimama aigin yaune sira dig wane, “Nu apan da yautu. Menan oya Mosisi Gwangwan danave tene sira propeta teya. Me Nasaret apan Iesu, Josep usiwa.”
46Natanieru wane, “At Nasaret apa oma ane divi da oraiwa uwape, go?” Pirip wane, “Onag yawa.”
47Iesu Natanieru me gumbe ob maniviwa yaune wane, “Mame me Isuraeru apan di, me gumbe uga onan.”
48Natanieru Iesu gumbe wane, “Ge aninin ne yauneg anoege?” Iesu gara wane, “Ge yoma inaru ankwatave wakeege yawagna. Meve ivi Pirip genan auwane.”
49 # Mat 14:33; 16:16; Mak 3:11 Meve Natanieru gara wane, “Rabai, ge God Usiwa. Ge Isuraeru kin mumawa.”
50Iesu gara wane, “Ge yoma inaru ankwatave wakeege yawagna ne ge dirugna, meoya ge anotumat ana? Ge dividivi kokawa matai yawa.” 51#Gen 28:12Meve me gumbe wane, “Ne natawa di dirugeni. Kwimin watappe, sira God aneya meuma Apan Usiwa#(1:51) Me Iesu Keriso. egave aig ge dauwa aigimpewa ge matai yawa.”

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Gae Mataiwa