Matiye 1
DAANT
1
Tamba ta Iisa Masi
1Ŋuur-aŋ siŋ ku tamba ta Iisa Masi, roŋ ka Dawuud kaak roŋ ka Ibraayim. 2Ibraayim weetu Isaaka, Isaaka weetu Yakuub, Yakuub weetu Zuuda iŋ siŋtay 3ho Zuuda weetu Perees iŋ Zaara, ŋuur-aŋ yaaco siŋti Tamaar. Perees gay weetu Esroom, Esroom weetu Araam, 4Araam weetu Aminadaab, Aminadaab weetu Nasoon ho Nasoon weetu Salmoon. 5Salmoon weetu Booz, yaaco gay siŋti Raab. Booz gay weetu Obeed, roŋti ka Ruut. Obeed weetu Jeese, 6Jeese weetu sultan Dawuud.
Dawuud gay weetu Selemaan, atan̰ Selemaan awalle, ta daaciy ta gem rakki ŋu kolaag Uuri. 7Selemaan weetu Robowaam, Robowaam weetu Abiya, Abiya weetu Aza, 8Aza weetu Jozapaat, Jozapaat weetu Joraam ho Joraam weetu Oziyaas. 9Oziyaas gay weetu Jowataam, Jowataam weetu Akaaz ho Akaaz weetu Ezekiyaas. 10Ezekiyaas gay weetu Manaase, Manaase weetu Amoon ho Amoon weetu Zoziyaas. 11Zoziyaas gay weetu Jekoniyaas iŋ siŋtay ɗo wiktin taar-at ko gee ku Babiloon nosiriico ɗo gee ku Israyeel ho ŋu iyiig ɗo kiɗco.#1.11 Anne-aŋ kaawa a gee ku Israyeel ŋu obig ɓerrina ɗo kiɗ ka Babiloon (2 Ruwa 24.12-16).
12Min ŋu iyiig Babiloon-ak, Jekoniyaas weeyiig Salatiyeel, Salatiyeel gay weetu Zorobabeel, 13Zorobabeel weetu Abiyuud, Abiyuud weetu Eliyakiim, Eliyakiim weetu Azoor, 14Azoor weetu Sadok, Sadok weetu Akiim ho Akiim weetu Eliyuud. 15Eliyuud gay weetu Eliyazaar, Eliyazaar weetu Mataan, Mataan weetu Yakuub 16ho Yakuub weetu Yuusup. Yuusup ko obit mic taat ŋu koliy Mariyam taat weeyig Iisa kaak ŋu koliy Masi.
17Tamba okintit ko anta : min Ibraayim nam sultan Dawuud gin orok iŋ pooɗ tamba. Min sultan Dawuud nam wiktin taat ŋu iyiig gee ku Israyeel Babiloon gin orok iŋ pooɗ tamba, ho min wiktin taar-ata nam wiktin taat ŋu weeyig Masi gin orok iŋ pooɗ tamba.
Ween̰ji ka Iisa Masi
18Taloŋ maman ŋu weeyiig Iisa Masi. Yaaco Mariyam, taar kaawco mat ko iŋ Yuusup a ŋuu obe. Kar gay, min ŋa bal weƴe misa iŋ taar di, ta ictu adi iŋ gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi. 19Yuusup ɗubilti, ŋaar gem sellen̰ ho ŋa rakaaɗo imilin oorinti kara. Paa ko, ŋa ictu niyine a ŋaa totirinti iŋ bugumiy. 20Min ŋa pakira misan di, ɗubil ka *Rabbin Buŋ bayniiji ɗo sooniikar ho ŋa kaawiiji aman : « Yuusup, roŋ ka Dawuud, dak ginenno kolaw. Icit Mariyam ɗo gerin̰ ar daaciŋ, asaan adti ŋaar asa min gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi. 21Ta asa wee mico, ya ta wee kiiji diye siŋ Iisa#1.21 ‛Iisa’ : Siŋ-aŋ ɗiya a ‛Buŋ jilaw’. asaan ŋa asa jilin̰ geen̰ji min ɗo zunuubinnico. » 22Maanna-ak kuuniytu ar taat Rabbin Buŋ kaawtu awalle iŋ bi ka nabiin̰cey aman : 23« Cokiyoŋ ! Gemso taat bal aawe mitko asa ice adi ho taa wee mico. Ya ta wee, mic-ak, ŋuu kolin̰ ‟ Emanuweel ”. »#1.23 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 7.14. Siŋ-ak ɗiya aman : « Buŋ goy iŋ ginte. » 24Min Yuusup niintu, ŋa iciit Mariyam ar daaciy uudin taat ɗubil ka Rabbin Buŋ kaawiiji. 25Kar gay, ŋa bal weƴe iŋ taara nam ta weeyig roŋti. Hiyya, mic-ak, Yuusup diyiiji siŋ Iisa.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Jamaw ta Marbinto: Kabarre ta Gala ɗo bi ka Iisa Masi iŋ daŋla