YouVersion Logo
Search Icon

Yaaya 2

2
Maan ka ajbay kaak Iisa teestu gine
1Min ŋaar-ak, menaw seer birtu. Kar gee gay gina iidin ta obindi ɗo geeger ka Kana, kiɗ ka Galile. Ɗo iidin taar-at, Mariyam atan̰ Iisa goya. 2Kar Iisa iŋ maajirnay sa, ŋu n̰aamco, ŋu astu. 3Kar ba aar, maam ku *bin̰di kuuk gee siyo gaase. Hiyya, atan̰ Iisa ɗiyiiji ɗo roŋti aman : « Gee-aŋ, seen̰co arme. » 4Iisa telkiitit aman : « Iya, nun gay yaa gine maa ? Nun wiktiner misa taat naa gaare zir. » 5Min pa-ak, yaaco ɗiyiico ɗo gay riyor aman : « Ya taat ŋa kaawiikon di, ginonta. »
6Kar ɗo wer-ak gay gin guwin bijigiƴ ku dambiydi. Guwin-ak, *Yuudinna aciy ziŋkico ɗo aadinco a ŋuu goye *cawar ɗo uŋji ka Buŋdi. (Ay guw di ica jeliŋgin pooɗ wal beeƴ.) 7Iisa ɗiyiico ɗo gay riyor-ak aman : « Miinoŋ guwin-aŋ iŋ amay ! » Kar ŋu miiniig pal-pal-pal. 8Min guwin-ak miine, Iisa ɗiyiico aman : « Diŋ gay itin̰oŋ#2.8 ‛itin̰oŋ’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛ɗokin̰o’. min amay-aŋku, kuuji iye ɗo meeram.#2.8 ‛meeram’ : Meeram-ak, ŋaar ko ɗeeɗa tee ka iidiner ɗo geemir. » Hiyya, ŋu itin̰tu, ŋu iyiiji. 9Min ŋu iyiijigu, amay-ak raɓil ko maam ku bin̰di. Ŋuur kuuk itin̰ig amay-ak iban wer kaak ŋu asiyo. Kar meeram gay ibanno. Min ŋa aawiigu, ŋa koliig gem ka obe 10ho ŋa ɗiyiiji aman : « Kun kawta, gee bera ja maam ku ƴuutu, kar ya gee aay koŋ gay, ŋu beriy kuuk ƴuutiŋkuwco sooɗa. Di kiŋ gay dummiyig kuuk ƴuutu yoo diŋka ! »
11Maan kaak gaara gudurre ta Buŋdi-aka, ŋaar ko maan kaak Iisa gintu awallico ta gamnar. Ŋa ginig ɗo geeger ka Kana, kiɗ ka Galile. Ansii ko, Iisa gaartu *darjiney ɗo geemir ho maajirnay aamintu loci. 12Min ŋaar-ak, Iisa iŋ yaaco ho iŋ siŋtay kuuk goy oki ɗo wer-aka yoo maajirnay, okin̰co, ŋu uctu ho ŋu birtu ɗo geeger ka Kapernayuum. Ɗo wer-ak, ŋu goytu menaw sooɗa.
Atke ka taajirnar min ɗo ger ka Buŋdi
(Matiye 21.12-13, Maark 11.15-17, Luk 19.45-46)
13Menaw ku iidin ta Yuudinnar taat ŋu koliy *Paak gaaye. Kar Iisa uctu, ŋa ɓaawtu ɗo geeger ka Zeruzaleem. 14Min ŋa ottu, ŋa un̰jitu ɗo *ger ka Buŋdi. Ɗo ger-ak gin gee ku gidiya barkay, tamgi iŋ ammaamna. Atta-ak gin oki gee kuuk maka gurus. Ŋu ɗeerig gaminco ka taabulnal. 15Min Iisa taltu pa-ak, ŋa soktu mernan ho ŋa siytu korɗiŋgo, kar ŋa atkiig okin̰co kara, yoo tamgico iŋ barkiyco. Gee ku maka gurus-ak, ŋa akiliig taabulnico ho ŋa dawiig gurusco. 16Ŋa kaawiico ɗo taajirin ku ammaamnar-ak aman : « Imiloŋ gaminko-aŋ min anne ! Ger ka Tanni, dakoŋ ginin̰jiɗo ger ka suuginer ! » 17Ɗo wer-ak, maajirnay ku Iisa moyiit kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner aman : « Gem kol *Rabbiney, nu elgig gerin̰ dakina. Ya nu moyaw-ak, adir erwaan ar ako. »#2.17 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 69.10.
18Hiyya, agindaw ku Yuudinnar indiig Iisa aman : « Ni raka kiini gaare maan kaak ajbay, nii ibine kadar Buŋ ko tabirin̰ciŋ, ki giniig maanna-aŋka. » 19Iisa gay telkiico aman : « Ɗimoŋ ger-aŋka. Ya ku ɗimig gay, ɗo menaw subba di, nun naa peyin̰ ɗo weriy. » 20Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Ger-aŋ, ŋu pinig ɗo elgin orok pooɗ iŋ bijigiƴ. Kar kiŋ gay maman ɗo menaw subba di, ki kaawiy a kii pinin̰ji ! » 21Sando, wiktin taat Iisa kaawiy ɗo bi ka gerdi-ak, ŋa kaawa ɗo bi ka ziy ka meen̰ji. 22Ba aar, min Iisa nooytu min ɗo muuti, maajirnay moyiit kaawoy-ata. Paa ko, ŋu aamintu ɗo kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner ho ɗo taat Iisa kaawtu.
Iisa iban adat ku geemir
23Ɗo wiktin taat Iisa iidiyiy iidin ta *Paak ɗo geeger ka Zeruzaleem, ŋa gin gamin ku ajbay dakina. Min gee taliig gamin ku ajbay-ak, dakina minninco piltu biŋkico a ŋu aamin iŋ ŋaara. 24Kar Iisa gay bal amniyin̰co, asaan okin̰co, ŋa ibingit ta aditco. 25Ŋa rakaaɗo a gem yaaji ose ɗo biy ka gemor, asaan ŋa ibingit okintit taat goy ɗo adiy ka gemor.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy