मत्ती 1
NOINT

मत्ती 1

1
येशुउ वंशावली
(लूका 3.23-38)
1अब्राहमोओ सुउ दाविदाआ सुउ, येशु ख्रिस्ताचा वंशावोलीई पुस्तक. 2अब्राहम पोरोत इसहाक जन्मूला आवयू, इसहाकपो रोत याकोब, अने याकोबापो रोत यहुदा अने याहुदाआ पाही पोयदा ओवये. 3यहूदा अने तामारोप रोत पेरेस अने जेरह पोयदा ओवये, पेरेसापो रोत हेस्रोन ओवयू अने हेस्रोन पोरोत एराम. 4अने एरामपो रोत अम्मिनादाब पोयदा आवयू अम्मिनादाबा पोरोत नहशोन अने नहशोनापो रोत सलमोन जोल्मो ओवयू. 5सलमोन अने राहाबपो रोत बोवाज जन्मूला आवयू, बोवाजाहा रूत पोरोत ओबेद जन्मूला आवयू, ओबेदाला यिशै, 6अने यिशैहा दावीद राजा जन्मूला आवयू, जे पेल उरीयाआ लाडी ओती तीयीपो रोत दाविदाला सलमोन जोल्मो लेदु. 7सलमोनाला रहबाम जन्मूला आवयू, रहबामाला अबीया; अबीयला रोत आसा जन्मूला, 8आसाहा यहोशाफात जन्मूला आवयू, यहोशाफातोओ योराम अने योरामाहा उज्जिया जन्मूला आवयू, 9उज्जियाप रोत योथाम जन्मूला आवयू अने योथामापो रोत आहाज अने आहाजाहा हिज्कीया जन्मूला आवयू 10हिज्कीयाहाप रोत मनश्शे जन्मूला आवयू अने मनश्शेला आमोन अने आमोनाआ योशिय्याह. 11अने बाबेलाआ बंदी कोअलो नंतर. योशिय्याहा यखन्या अने तियाआ पाही जन्मूला आव्यु. 12बाबेलाआ बंदी कोईला नंतर यकुन्याह रोत शालतिएल जन्मूला आवयू अने शालतिएलपो रोत जरुब्बाबेल अने 13जरुब्बाबेलाप रोत अबीहुद जन्मूला आवयू अबीहुदापो रोत एल्याकीम; अने एल्याकीमला अज्जुर, 14अज्जुराला सादोक जन्मूला सदोका पासुन याखीम, याखीम सी एलीहुद; 15एलीहुदाआ एलाजार जन्मूला आवयू, एलाजाराहा मत्तान; मत्तानाहा याकोब, 16अने याकोबापो रोत योसेफ जन्मूला आवयू जो मरीयाआ माटी ओतु, मरीयापो रोत येशु जन्मूला आवयू जो ख्रिस्त कोवात्लू. 17यावाही अब्राहम पोरोत दाविद जाआ चौदा पिड्या ओवया अने दावुद पोओ रोत बाबेल देशमेहे बंदी ओत जांहु चौदा पिड्या; अने बाबेल देश बंदी ओत जाअलोपो रोत ख्रिस्तापो जाआ चौदा पिड्या.
येशुउ जन्मो
(लूका 2.1-17)
18ओमे येशु ख्रिस्ताआ जोल्मो याकोईत ओवयू का जांहा तियाआ याह्ही मरीयाआ मंगनी योसेफो आरी उवी तेहलाम तियाआ संबंध आगाडी ती पवित्र आत्माद्वारे गर्भवती उवली देखीत आवयी. 19पोन तीई डोहू योसेफ ओ धोर्मी ओतु तिया कोअता तीयीही भ्रष्ट नि कोअलो इच्छा कोईत गुपचुप सुडलो विचार कोअयु. 20पोन जांहा तोओ अओ विचार कोईत ओतु तेहलाम प्रभूआ एक स्वर्गदूत तियाहा होपनाम एहलो कोअत्ले देखायू का; ओ योसेफ, दाविदाआ पोऱ्या, तू मरियेला आपाआ लाडी स्विकार कोईलाकाजे भिईलो नाहा, काहाके तिया पोटी जो गर्भ होय तो पवित्र आत्माम रोत होय, 21तेए पोऱ्याहा जोल्मो आपे अने तू तियाआ नाव येशु मेकजि. काहाके तोज तिया मांहोहो तियाआ पापो सी तारण कोए. 22ओमे ओ याकोअता उवे का, प्रभूऊ जे वचन भविष्यवकत्याआ त्यापोरत कोयु ओते ते पुरो उवे; 23पाला एक कुवारी गर्भवती ओवे अने तेए एक सुआहा जोल्मो आपी अने तियाआ नाव ईम्मानुएल एहलो मेकण्याम आवे ज्याचा अर्थ होय, परमेश्वर आमा आरी होय 24तेहलाम योसेफ नींदोमरोत उठ्यू अने परमेश्वरोओ स्वर्गदूत आज्ञा आप्यो तीयावाही कोल्यु, तिये तिया बुईही स्विकार कोअयु. 25अने जांहु जाआ तेए सोआहा जन्मो नाहा आप्यी तांहुजा तोओ तीयि जागे नाहा गोयु. अने तेए तिया नाव येशु मिक्ये.

Noiri (नोयरी) Bible by The Love Fellowship is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.


Learn More About नोयरी नोवलू नियम

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.