Ibyakozwe n'Intumwa 12:22-23

Ibyakozwe n'Intumwa 12:22-23 BYSB

Abantu barasakuza bati “Yemwe noneho ni ijwi ry'Imana, si iry'umuntu!” Ariko muri ako kanya marayika w'Umwami Imana aramukumbanya kuko adahaye Imana icyubahiro, aherako agwa inyo umwuka urahera.
BYSB: Bibiliya Yera
Share