માથ્થી 1
GBLNT

માથ્થી 1

1
ઈસુવા પીડી
(લુક. 3:23-38)
1ઈ ઈસુ ખ્રિસ્તા આગલ્યા ડાયહા નાંવહા યાદી હેય જીં આબ્રાહામા એને દાઉદ રાજા પીડી હેય. 2આબ્રાહામા પોહો ઈસાક, ઈસાકા પોહો યાકૂબ, યાકૂબા પોહા યહૂદા એને ચ્યા બાહા આતા. 3યહૂદા પોહા પેરેસ એને ઝેરાહ આતા, એને ચ્યાહા આયહો તામાર આતી, એને પેરેસા પોહો હેસ્રોન, એને હેસ્રોના પોહો એરામ આતો. 4એને એરામા પોહો અમીનાદાબ, એને અમીનાદાબા પોહો નાહશોન, એને નહશોના પોહો સલમોન આતો. 5સલમોન એને રાહાબા પોહો બોઆજ આતો, બોઆજ એને રૂથે પોહો ઓબેદ આતો, રૂથ ઓબેદા આયહો આતી, ઓબેદા પોહો યિશૈ આતો. 6એને યિશૈ પોહો દાઉદ રાજા, એને દાઉદા પોહો સુલેમાન આતો, ચ્યે થેએયેથી પોહો જાયો જીં પેલ્લી ઉરીયા થેએ આતી. 7સુલેમાના પોહો રહાબામ, એને રહાબામા પોહો અબીયા, એને અબીયા પોહો આસા આતો. 8આસા પોહો યહોશાફાટ આતો, એને યહોશાફાટા પોહો યોરામ, એને યોરામા પોહો ઉજીયા આતો. 9ઉજીયા પોહો યોથામ, યોથામા પોહો આહાઝ, એને આહાઝા પોહો હિઝકીયા આતો. 10હિઝકીયા પોહો મનશ્શે, મનશ્શે પોહો આમોન, એને આમોના પોહો યોશિયા આતો. 11એને યોશિયા યખોન્યા એને ચ્યા બાહાહા આબહા આબહો આતો, યા ઈસરાયેલી લોક બાબેલા ગુલામગીરી માય જાં પેલ્લા જન્માલ યેના. 12ગુલામ બોનીન બાબેલ માય જાયના સોમાયાથી લેઈને ઈસુવા જન્મા લોગુ, યા ઈસુ આગલ્યાડાયા આતા, યખોન્યા પોહો શાલતીયેલ, એને શાલતીયેલા પોહો ઝરુબાબેલ આતો. 13ઝરુબાબેલા પોહો અબીહુદ, એને અબીહુદા પોહો એલ્યાકીમ, એને એલ્યાકીમા પોહો અઝોર આતો. 14અઝોરા પોહો સાદોક, એને સાદોકા પોહો અખીમ, એને અખીમા પોહો એલીહુદ આતો. 15એલીહુદા પોહો એલીયાજર, એલીયાજરા પોહો મથ્થાન, એને મથ્થાના પોહો યાકૂબ આતો. 16યાકૂબા પોહો યોસેફ, જો મરિયમે માટડો આતો, એને મરિયમે પોહો ઈસુ, જ્યાલ ખ્રિસ્ત આખતેહે. 17યા પરમાણે આબ્રાહામાથી રાજા દાઉદ લોગુ ચૌવુદ પેડયો આત્યો, એને દાઉદ રાજાથી બાબેલા ગુલામગીરી માય જાઅના પેલ્લા ચૌવુદ પેડયો, એને બાબેલા ગુલામગીરી માય જાયના સમયાથી ખ્રિસ્ત લોગુ ચૌવુદ પેડયો આત્યો.
ઈસુવા જન્મો
(લુક. 2:1-7)
18ઈસુ ખ્રિસ્તા જન્મો ઓઅના પેલ્લા એહેકેન ઓઅયા, કા જોવે ચ્યા આયહે મરિયમે માગણી યોસેફ આરે ઓઅયી, તોવે ચ્યે વોરાડ ઓઅના ચ્યા પેલ્લા જોવે તી કુંવારી આતી, તોવે ચ્યે પવિત્ર આત્મા સામર્થ્યા થી. મોયના રિયા. 19યોસેફ જો મરિયમે આરે માગણી ઓઅલી આતી, તો યોક ન્યાયી માઅહું આતો એને ચ્યેલ બોદહા હોમ્મે અપમાન કોઅરા નાંય માગતો આતો, યાહાટી ઠાવકાજ ચ્યાય ચ્યે આરે ઓઅલી માગણી તોડી દેઅના વિચાર કોઅયા (કાહાકા ચ્યે વોરાડા પેલ્લા મોયના રીયલા આતા જીં નિયમા વિરુદ આતા). 20જોવે તો યે વાતે વિચારમાય આતો તોવે પ્રભુ દૂત હોપનામાય યેઇન આખા લાગ્યો કા, “ઓ યોસેફ! દાઉદ રાજા કુળા, તું મરિયમેલ તો થેએ બોનાડા મા બીયહે, કાહાકા જીં ચ્યે બુકામાય હેય, તી પવિત્ર આત્મા સામર્થ્યા થી હેતાં. 21તી યોકા વાહના પોહાલ જન્મો દી એને તું ચ્યા નાંવ ઈસુ થોવજે, કાહાકા તો ચ્યા લોકહા પાપહા પાયને તારણ કોઅરી!” 22ઈ બોદા યાહાટી ઓઅયા કા તીં પુરાં ઓએ જીં પોરમેહેરાય યશાયા ભવિષ્યવક્તા દ્વારા ઈસુ જન્મા બારામાય આખલા આતા, યશાયા ભવિષ્યવક્તાય એહેકેન લોખ્યાં, 23“એઆ, યોક કુંવારી મોયના ઓઅરી એને યોકા વાહના પોહાલ જન્મો દી ચ્યા નાંવ ઈમ્માનુએલ થોવજા,” જ્યા નાંવા મોતલાબ હેય “પોરમેહેર આપહેઆરે હેય”. 24તોવે યોસેફ નિંદે માઅને જાગીન પ્રભુ દૂતા આગના ઇસાબે ચ્યાય મરિયમે આરે વોરાડ કોઅઇ લેદા એને ચ્યેલ ચ્યા ગોઓ લેય યેનો. 25જાવ લોગુ ચ્યે પાહાલ જન્મો નાંય દેનો તાંઉલોગુ ચ્યાહા બેનહયા શારીરિક સબંધ નાંય જાયો: એને યુસુફાય ચ્યા પોહા નાંવ ઈસુ થોવ્યા.

Gamit Bible (ગામીત), by The Love Fellowship is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.


Learn More About ગામીત નોવો કરાર

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.