YouVersion Logo
Search Icon

Zn 1

1
Komansman Bonn Nouvel
1Dan komansman ti ena Laparol, Laparol ti ar Bondie e Laparol ti Bondie. 2Dan komansman li ti ar Bondie. 3Tou finn kre par Laparol e tou seki finn existe, finn existe par li. 4Limem ti lavi e lavi ti lalimier tou dimoun. 5Lalimier ti ekler teneb, e teneb pa finn aret li.
6Bondie ti avoy enn dimoun; li ti apel Zan. 7Li ti vini kouma temwin pou donn so temwagnaz lor lalimier e pouki tou dimoun krwar. 8Li pa ti lalimier li, me li ti vini pou donn enn temwagnaz lor lalimier. 9Veritab lalimier inn vinn dan lemonn, li finn ekler tou dimoun.
10Li ti dan lemonn e lemonn finn kre par li, selman lemonn pa ti rekonet li. 11Li ti vinn kot li me so prop fami pa finn resevwar li. 12Li finn donn tou dimoun ki finn resevwar li e ki krwar dan so nom pouvwar pou vinn zanfan Bondie. 13Zot pa vinn zanfan Bondie par nesans natirel, par volonte bann imin, par dezir enn papa ek enn mama, me zot finn pran nesans kot Bondie.
14Laparol finn vinn enn imin e li finn abit kot nou. Li ti ranpli ar lamour ek laverite. Nou finn kontanple so laglwar, laglwar sel Garson Bondie Papa. 15Zan ti pe donn enn temwagnaz lor li e ti pe kriye, “Limem Sa-Enn lor ki mo ti pe dir, ‘Sa dimoun ki vinn apre mwa la, li ti la avan, parski li ti existe anpremie.’ ” 16Nou tou finn resevwar benediksion enn lor lot ki sorti depi so grander infini. 17Si par Moiz nou finn resevwar lalwa, par Zezi Kris nou finn resevwar enn lamour infini. 18Zame personn finn trouv Bondie apar so sel Garson. Li ti enn sel ar so Papa. Limem finn fer nou konn Bondie.
Temwagnaz Zan Batis
(Mt 3:1-2; Mk 1:1-8; Lk 3:1-18)
19Ala temwagnaz ki Zan finn donn bann pret ek bann Levit, kan bann Zwif Zerizalem ti avoy zot pou demann li, “Ki to ete, twa?” 20Li ti deklar anpiblik san kasiet nanye; wi, li finn dir anpiblik, “Mo pa Lekris mwa.” 21Alors zot demann li, “Kisannla to ete? Tomem Eli?” Li reponn, “Non, pa mwa sa.” Tomem sa profet ki nou ti pe atann la? Li reponn, “Non.” 22Zot dir li ankor, “Kisannla to ete? Rann enn repons pou nou al inform bann dimoun ki finn avoy nou. Twa, ki to ena pou dir lor tomem?” 23Lerla li reponn,
“Kouma profet Izai inn dir,
‘Momem lavwa ki pe kriye dan dezer,
ouver enn sime drwat pou Lesegner.’ ”
24Sa bann dimoun ki bann Farizien ti avoye la 25kontign poz Zan kestion. Zot demann li, “Abe ki fer to pe batize si to pa ni Lekris, ni Eli, ni sa profet la?” 26Zan reponn zot, “Mwa, mo batiz dan dilo me parmi zot ena kikenn ki zot pa kone. 27Li pe vinn apre mwa, e mo mem pa ase bon pou delarg so sandalet.” 28Tousala finn deroule dan Betani lot kote Zourdin, kot Zan ti pe batize.
Annyo Bondie
29Landime, Zan trouv Zezi pe vini e li dir, “Get Annyo Bondie ki tir pese lemonn; 30Pou limem mo ti pe dir, ‘Apre mwa kikenn pe vini, li ti la avan parski li ti existe anpremie.’ 31Momem mo pa ti konn li; mo finn vinn batiz dan dilo pou fer Izrael konn li.”
32Zan ti pe donn so temwagnaz, li ti pe dir, “Mo finn trouv Lespri desann kouma enn kolonb ki sorti dan lesiel e res lao lor so latet. 33Mwa, mo pa ti konn li, me seki finn avoy mwa batiz dan dilo, finn dir mwa, dimoun lor ki to pou trouv Lespri desann e res lao lor so latet, limem pou batiz ar Lespri Sin. 34Mwa mo finn trouve ar mo lizie e mo pe rann temwagnaz, limem Garson Bondie.”
Bann premie disip Zezi
35Landime Zan ti pe debout ankor avek de so bann disip. 36So regar swiv Zezi ki pe pase; li dir, “Get Annyo Bondie.” 37Kan so de disip finn tann sa, zot koumans swiv Zezi. 38Ler Zezi vire, li trouv zot pe swiv li; li demann zot: “Ki zot pe rode?” Zot dir, “Rabi, (seki vedir Met), kot to reste?” 39Zezi reponn zot, “Vini zot va trouve.” Zot finn ale, zot finn trouve kot li pe reste, zot res ar li sa zour la. Ti anviron kat-rer tanto.
40Andre, frer Simon Pier, ti enn parmi sa de disip ki ti tann Zan koze e ki finn swiv Zezi. 41Andre finn koumans par al rod so frer Simon, e li dir li, “Nou finn trouv Lemesi,” (seki vedir Lekris). 42Apre li amenn Simon ar Zezi. Zezi get li fran dan so lizie e li dir li, “Twa, to apel Simon, garson Zan, asterla to pou apel Kefas,” (seki vedir ros).
Zezi apel Filip ek Natanael
43Landime Zezi desid pou al Galile. Ler li trouv Filip, li dir li, “Swiv mwa.” 44Parey kouma Andre ek Pier, Filip ti osi enn abitan lavil Betsaida. 45Filip al get Natanael e li dir li, “Nou finn trouv li, lor limem ki Moiz finn ekrir dan liv lalwa ek bann profet. Li apel Zezi, li garson Zozef e li sorti Nazaret.” 46Natanael dir li, “Eski kiksoz de bon kapav sorti Nazaret?” Filip dir li, “Vinn gete.”
47Ler Zezi trouv Natanael pe vini, li dir, “Sa enn vre Izraelit, sa. Pena defo dan li.” 48Natanael demann li, “Be kouma to konn mwa?” Zezi reponn li, “Avan mem ki Filip ti apel twa anba pie fig, mo ti finn fini trouv twa.” 49Natanael reponn, “Met, tomem Garson Bondie, Lerwa Izrael.” 50Zezi reponn li, “Parski mo finn dir twa ki mo finn trouv twa anba pie fig ki to krwar dan mwa? Abe to pou trouv kiksoz ankor pli gran.” 51Li dir li, “Vremem, laverite mo dir zot, zot pou trouv lesiel ouver ek bann anz Bondie monte desann lor Garson Limanite.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy