Zn INTRODIKSION
NTKM
INTRODIKSION
Bonn Nouvel dapre Zan prezant Zezi kouma Laparol eternel Bondie ki finn pran form enn imin ek finn vinn viv akot nou. Kouma liv la limem dir, sa Bonn Nouvel la finn ekrir pouki bann ki lir li, kapav krwar ki Zezi limem Sover ki ti finn promet; limem Garson Bondie; e pouki par nou konfians total dan li, nou kapav gagn lavi eternel (20:31).
Apre lintrodiksion ki idantifie Parol eternel Bondie ar Zezi, premie parti Bonn Nouvel la rakont plizir mirak ki montre ki Zezi limem Sover ki ti promet, ki limem Garson Bondie. Apre sa, ena bann diskour ki explike ki bann mirak la revele. Sa parti liv la rakont kouma ena bann dimoun ki ti krwar dan Zezi e ti vinn so disip, alor ki ti ena lezot ki pa ti dakor ar li e ti refiz krwar dan li. Sapit 13-17 donn boukou detay lor kominion ki ti ena ant Zezi ek so bann disip lanwit so arestasion, ek osi so bann parol preparasion ek ankourazman lavey so krisifixion. Bann dernie sapit rakont so arestasion, so krisifixion ek so rezireksion.
Zistwar lor madam ki komet adilter (8:1-11) li ant parantez parski boukou bann ansien dokiman ek tradiksion pena sa epizod la; ena lezot dokiman ki met li dan enn lot plas.
Zan koz boukou lor don lavi eternel ki gagne par Zezi Kris, enn don ki komanse asterlamem pou bann ki rekonet ki Zezi limem sime, limem laverite ek lavi. Ena enn kiksoz ki frap nou dan Zan: li servi dan enn manier sinbolik bann zafer bien ordiner dan lavi toulezour pou montre bann realite spiritiel, kouma delo, dipin, lalimier, gardien mouton ek so mouton, pie rezin ek so fri.
Plan Bonn Nouvel Zan
Prolog 1:1-18
Zan Batis ek bann premie disip 1:19-51
Minister piblik Zezi 2:1-12:50
Bann dernie zour dan Zerizalem ek bann landrwa alantour 13:1-19:42
Rezireksion ek bann aparision Lesegner 20:1-31
Epilog: enn lot aparision dan Galile 21:1-25

© Bible Society of Mauritius, 2009

Learn More About Nouvo Testaman Dan Kreol Morisien