Zn 2
NTKM
2
Maryaz dan Kana
1Trwaziem zour mision Zezi, ti ena enn maryaz dan Kana ki ti dan Galile. Mama Zezi ti la. 2Zezi ek so bann disip osi ti invite dan maryaz la. 3Ler divin fini, mama Zezi dir li, “Zot nepli ena divin.” 4Zezi dir li, “Fam, ki to oule ar mwa? Mo ler pankor vini.” 5So mama dir bann server, “Fer tou seki li pou dir zot fer.” 6Ti ena la, sis resipian an ros ki bann Zwif ti servi pou zot pirifikasion. Dan sak resipian ti kapav met ape pre vin-trant galon. 7Zezi dir zot, “Plin sa bann resipian la ar dilo.” Zot ranpli tou ziska dan bor. 8Apre sa li dir zot, “Pran inpe, al donn responsab fet la.” Alors zot al donn li. 9Kan li finn gout dilo ki finn vinn divin, (li pa ti kone kot sa sorti; nek server ki ti kone), responsab fet apel nouvo marye. 10Li dir li, “Tou dimoun servi bon divin dabor, kan invite finn bien bwar, lerla servi divin mwin bon; me twa, to finn gard bon divin ziska asterla.”
11Samem premie sign Zezi ti fer. Sa ti pas dan Kana dan Galile; li finn montre so laglwar e so bann disip finn krwar dan li. 12Apre sa, li desann Kafarnaom ansam avek so mama, so bann frer ek so bann disip. Zot finn res laba detrwa zour.
Zezi netway tanp prop
(Mt 21:12-13; Mk 11:15-17; Lk 19:45-46)
13Kouma Pak bann Zwif ti pe koste, Zezi mont Zerizalem. 14Dan tanp, li trouv marsan bef, mouton ek pizon ansam avek bann ki ti pe fer zot biznes sanz larzan. 15Li fer enn fwet avek lakord, li pous zot tou andeor tanp avek zot mouton, zot bef, li voltiz zot kas e li devir zot latab anbalao. 16Li dir bann marsan pizon, “Tir tousala deor; pa fer lakaz mo papa vinn enn bazar.” 17Lerla so bann disip rapel parol Lekritir, ‘Lamour pou to lakaz pou devor mwa kouma laflam.’
18Lerla bann Zwif kestionn li, “Ki sign to kapav montre nou, pou permet twa fer seki to pe fer?” 19Zezi reponn zot, “Kraz sa tanp la, dan trwa zour mo pou remet li debout.” 20Lerla bann Zwif dir li, “Finn bizin karann-sis banane pou mont sa tanp la, twa, to pou remet li debout dan trwa zour?” 21Me li, li ti pe koz lor tanp so lekor. 22Akoz samem, kan li finn leve parmi bann mor, so bann disip ti rapel so parol e zot finn krwar dan Lekritir ek dan Parol ki Zezi finn dir.
Zezi konn leker dimoun
23Sa bann zour la, Zezi ti dan Zerizalem pou fet Pak. Boukou dimoun ti krwar dan so nom, ler zot finn trouv bann sign ki li ti pe fer. 24Me Zezi pa ti fer zot konfians parski li ti konn leker dimoun. 25Zezi pa ti bizin temwagnaz personn pou kone kouma dimoun ete, parski li ti kone ki ena dan leker dimoun.

© Bible Society of Mauritius, 2009

Learn More About Nouvo Testaman Dan Kreol Morisien