YouVersion Logo
Search Icon

Matay 1

1
1Ôyaṉaṉô wi Yesu‐Krist, y’ômwaṉa wi David, y’ômwaṉa w’Abraam.
2Abraam ayaṉi Izaak; n’ayaṉi Izaak Yakob; n’ayaṉi Yakob Yuda n’awareri yè; 3n’ayaṉi Yuda ni Tamar, y’ômwantô wè. Farès ni Zara; n’ayaṉi Farès Esrom; n’ayaṉi Esrom Aram; 4n’ayaṉi Aram Aminadab; n’ayaṉi Aminadab Naason; n’ayaṉi Naason Salmon; 5n’ayaṉi Salmon ni Raab, y’ômwantô wè, Bôaz; n’ayaṉi Bôaz ni Rut, y’ômwantô wè, Ôbèd; 6n’ayaṉi Ôbèd Yisa; n’ayaṉi Yisa David, y’ôga.
Ni David, y’ôga, ayaṉi n’ômwantô w’Uri, Salômôn; 7n’ayaṉi Salômôn Rôbôam; n’ayaṉi Rôbôam Abiya; n’ayaṉi Abiya Asa; n’ayaṉi Asa Yôsafat; 8n’ayaṉi Yôsafat Yôram; n’ayaṉi Yôram Ôzyas; 9n’ayaṉi Ôzyas Yôatam; n’ayaṉi Yôatam Akaz; n’ayaṉi Akaz Ezekyas; 10n’ayaṉi Ezekyas Manase; n’ayaṉi Manase Amon; n’ayaṉi Amon Yôzyas; 11n’ayaṉi Yôzyas Yekônyas n’awareri yè, egômbe z’itwaṉô saô gô Babèl.
12N’avila gw’itwaṉô saô gô Babèl Yekônyas ayaṉi Salatyèl; n’ayaṉi Salatyèl Zôrôbabèl; 13n’ayaṉi Zôrôbabèl Abyud; n’ayaṉi Abyud Elyakim; n’ayaṉi Elyakim Azor; 14n’ayaṉi Azor Sadok; n’ayaṉi Sadok Akim; n’ayaṉi Akim Elyud; 15n’ayaṉi Elyud Eleazar; n’ayaṉi Eleazar Matan; n’ayaṉi Matan Yakob; 16n’ayaṉi Yakob Yôsèf, y’ôṉôm̃e wi Marya y’ayaṉi Yesu, yi fweyô nè Krist.
17Yeṉo ampôm̃a môdu avila gôr’Abraam aṽya gôre David m’arweṉi igôm̃i ny’ampôm̃a n’ampôm̃a anay, n’avila gw’itwaṉô saô agènda gô Babèl aṽya gôre Krist m’arweṉi igôm̃i ny’ampôm̃a n’ampôm̃a anay.
18Ni njaṉi y’ayanyô Yesu‐Krist y’avegagi yeṉo inè:
Gw’aliwô ngi yè atom̃yô ne Yôsèf, waô lataṉaga ro, ayenyô inè, atweṉi n’inyem̃e n’Iṉiṉ’ Iṽya. 19Ni Yôsèf y’ôṉôm̃u wè, ôm’ombya, e re bele gô jeṉizè ntyoṉi g’ôzange, ndô agenji gô tômbè ntyorya. 20Ndô gw’avikilyagi yè isam̃u yiṉo, vôna, yenjèl ya Rerè y’awôm̃unyi gôre yè gô nyinô awulya inè: Yôsèf, y’ômwaṉa wi David, arya gô bonge Marya, y’ômwantô wo, konde inyem̃e nyi re yè pundiga pa nyi pila gôr’Iṉiṉ’ Iṽya; 21e be jaṉa mw’ôṉôm̃e, ko wè bèt’ ini nyè inè, Yesu; konde e be sungiṉ’aṉagi wè avila gw’ibe saô.
22Isam̃u yiṉo yôdu y’arweṉi ko igamba ny’agambyô ne Rerè gôr’ôvogisi twa rèti inè: 23Vôna, izali nyi re nyi pa dèwa n’ôṉôm̃e ni mori nyi be pundig’inyem̃e, ayaṉa mw’ôṉôm̃e, ko waô bèt’mi nyè inè, Emanuèl, nyô bènguṉô pa nyi pivya inè, Anyambyè na zwè. 24N’aṉongwi Yôsèf avila gw’antyôviṉô, alenda ga nt’asômbyô yè ne yenjèl ya Rerè, n’awongi yè ômwantô wè. 25Ndô e re mye yè, kaô ayè jaṉa pa mw’ôṉôm̃e; n’aṽètyè yè ini nyè inè, Yesu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;