YouVersion Logo
Search Icon

Jɔn 1

1
Mekomejɔɔ́ ayi achwɔɔ́ ne geŋwá
1Gemɛgé nnó mme yina alɔ, mekomejɔɔ́ abɔ alú mɛ. Mekomejɔɔ́ yimbɔ abɔ alu ne Ɛsɔwɔ ne mekomejɔɔ́ yimbɔ abɔ alu Ɛsɔwɔ. 2Abɔ́ alú mɛ́ ne Ɛsɔwɔ tɛ́ ula ulɔɔ́.
3Unó uko ɛbi Ɛsɔwɔ akwyɛɛ́ ukɛ́ ne ji. Ji ábɛ́ dampɔ, mmbɔ yɛ́ geno gema gepɔ. 4Mekomejɔɔ́ yimbɔ ne awyaa geŋwá. Ne geŋwá ɛyigémbɔ gelú lé geŋgbɔ mbaá akwaá. 5Geŋgbɔ ɛyigémbɔ gegɛnégé né mmu gemmua, yɛ́mbɔ gemua gékágé kweré gejí.
6Ɛsɔwɔ abɔ́ atɔ mende fɔ ayi ákuú ji nnó Jɔn, 7Jɔn achwɔ́ ndɛre ntɛsɛ, mangaré akwaá genó ɛyigé geŋgbɔ ɛyigémbɔ gelú, nnó ɛbwɔ́ awú áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne gejí. 8Jimbɔɔ́ apɔ́fɔ́ geŋgbɔ́ ɛyigémbɔ, achwɔ́ lé nkane ntɛsɛ mampyɛ akwaá ákaá geŋgbɔ́ ɛyigémbɔ. 9Geŋgbɔ ɛyigé wáwálé, ɛyi gegɛnégé mbaá yɛ́ndémuú, gebɔ gechwɔɔ́ fa né mme.
10Ji abɔ́ alú fa mme, ne yɛ́ ɛlé mme ayi Ɛsɔwɔ akwyɛ akɛné ne jí, bɔɔ́ mme akaá fɔ́ ji wɔ́. 11Ji achwɔ́ né melɔ wuú, bɔɔ́ melɔ wuú ásɛ́ fɔ́ jí wɔ. 12Yɛ́mbɔ bɔɔ́ ako abi ásɛ́lé ji, áfyɛɛ́ matɔɔ́ ne ji, áchyɛɛ́ ɛbwɔ́ ɛbwɔnyɛ mambɛ baá Ɛsɔwɔ. 13Gefɔɔ́ ɛyigé ábyɛ́né ɛbwɔ́, gepɔ́fɔ́ ndɛre akwaá ábyɛne baá. Ne ɛpɔ́fɔ́ ntó ndɛre akwaá ákɛlegé, ɛpɔ́fɔ́ ntó ndɛre ntɛ akɛlege. Nebyɛne bwɔ́ netane mbaá Ɛsɔwɔ.
14Mekomejɔɔ́ yimbɔ, abwɔlé mekwaá, ajwɔle fa mme ne ɛse, alɛre galɔ́gálɔ́ ayi apwɔ amu ne ajɔ́gé depɔ ɛtire delú wáwálé. Degɛ́ ɛnoge ɛwé ji awyaá, ɛwé ji asɛ́le mbaá Ntɛ wuú ndɛre danchi Maá.
15Jɔn agarege bɔɔ́ geno ɛyigé ji agɛne getóme ne Jisɔs, ajɔ́gé keŋke aké, “Gɛgé muú ayi njɔɔ́gé nya nnó, ‘Ji ayi achwɔɔ́ mbɔ me meso apwɔ́ me, néndé gemɛgé nnó ábyɛ́ me, ji abɔ alu mɛ́.’”
16Ne gétúgé galɔ́gálɔ́ wuú apyɛ ɛse ako debɔ́ nebɔ matimati. 17Mabɛ́ Ɛsɔwɔ akɛ́ ne Mosis yɛ́mbɔ galɔ́gálɔ́ ne wáwálé ákɛ ne Jisɔs Kras. 18Yɛ́ muú ama ayi agɛne mɛ Ɛsɔwɔ apɔ́ ɛkose danchi maá wuú. Ji alu ntó ɛke Ɛsɔwɔ. Ji ayi alu fií ne ntɛ wuú ne apyɛ bɔɔ́ akaá gefɔɔ́ ɛyigé ntɛ alu.
Mekomejɔɔ́ ayi Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ ágarége
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18)
19Ákpakpa bɔɔ́ Jus né Jɛrosalɛ átɔ ámpyɛɛ́ upɛ Ɛsɔwɔ ne ámpoó ámpyɛɛ́ upɛ Ɛsɔwɔ nnó áchwɔ́ ágií Jɔn nnó ji alú waá? Agigé mbɔ,
20Jɔn ashya fɔ́ mangaré ɛbwɔ́ wáwálé wɔ́. Gɛ na ne ji agare, aké “Me mpɔ́fɔ́ Muú yi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛlá gefwa.”
21Ágí ji áké, “Ne wɔ ɔlu waá? Nnó wɔ ɔlu ɛlé Ɛlija.” Ne Jɔn ashuú ɛbwɔ́ meko aké, “Ngba me mpɔ́.” Áma ágií ji áké, “Nnó wɔ ɔlu muú ɛkpávé Ɛsɔwɔ?” Ama ashuú ɛbwɔ́ meko aké, “Ngba.”
22Áké, “Wɔ ɔlu waá yɛɛ́, shuú ɛsé meko ayi dejyɛ garé bɔɔ́ abi atɔmé ɛsé. Wɔ mbɔɔ́ ɔké ɔlu waá?”
23Ne Jɔn ashuú ɛbwɔ́ meko aké, “Me nlu meko muú fɔ́ ayi ábɛ́ne né mashwɔne nnó, nyage meti Ata ɛbɛ cho; mbɔ ne Asaya muú ɛkpávé Ɛsɔwɔ abɔ ajɔɔ́.”
24Bɔɔ́ dentɔɔ́ bina álu ntó ɛkwɔ bɔɔ́ Farasi, 25Ne ágií Jɔn áké, “Ulannó wɔ ɔwyagé bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ mbɔgé ɔpɔ́fɔ́ Muú yi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛlá gefwa, yɛ́ ɛlé Ɛlija yɛ́ ɛbɛ́ ɛlé muú ɛkpávé Ɛsɔwɔ ayi abɔ agare nnó achwɔɔ́?”
26Jɔn ashuú ɛbwɔ́ meko aké, “Me, nwyage ɛnyú ne manaá Ɛsɔwɔ mamímamí, yɛ́mbɔ muú fɔ alú fa metɔɔ́ metɔɔ́ ɛnyú ayi délá kágé ji. 27Achwɔɔ́ mbɔ me meso, me nkwané yɛ́ muú ayi akágé manyií unó uka ɛbií wɔ́.”
28Unó bi na uko upyɛ né melɔ Bɛtani né ɛgbɛ́ ɛbɛɛ́ Jodan mbaá Jɔn awyagé bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ.
Jisɔs alu maá ɛgɔŋme Ɛsɔwɔ
29Bií ujyagé Jɔn agɛ́ ndɛre Jisɔs achwɔ́ɔ ɛta wuú, aké, “Gɛgé maá ɛgɔŋme Ɛsɔwɔ ayi akpáné gabo akwaá fa mme. 30Ji ne me mbɔ njɔɔ́ge ntome ne ji nnó, ‘Muú fɔ achwɔ́ɔ mbɔ me meso ayi apwɔɔ́ me néndé gemɛ́ge nnó ábyɛ́ me ji abɔ́ alu mɛ́.’ 31Me mbɔɔ́, mbɔ nkaá fɔ́ ji wɔ́. Yɛ́mbɔ ula bi me nwyagé bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ úlú ɛlé mampyɛ bɔɔ́ Isrɛli akaá ji.”
32Ne Jɔn agaré bɔɔ́ geno ɛyigé ji agɛne, aké, “Ngɛ́ Mendoó Ukpea ndɛre ɛtané mfaánebuú ɛké gepwine ɛchwɔ́ tɛ́ne ji mmyɛ. 33Me mbɔɔ́, nkaá fɔ ji wɔ́, yɛ́mbɔ muú ayi atɔmé me nnó nwyaá bɔɔ́ manaá agaré me aké, ‘Muú ayi ɔgɛné Mendoó Ukpea ɛ́shúlege ɛtɛné ji mmyɛ, ji yi mbɔ ne alú muú ayi awyagé bɔɔ́ ne Mendoó Ukpea.’ 34Me ngɛ́ ndɛre ɛpyɛmbɔ ne Jisɔs, ne ngarege ɛnyú nnó ji alú Maá Ɛsɔwɔ.”
Baá utɔɔ́ abi Jisɔs abɔɔ́ mbɛ akuú
35Bií ɛbifɔ́ ujyágé, Jɔn ama atɛné ɛfɛɛ́ ne baá utɔɔ́ bií apea. 36Ndɛre agɛ́ne Jisɔs akɛne ajyɛ, ajɔɔ́ ne baá utɔɔ́ bií aké, “Gɛ́gé maá ɛgɔŋme gepɛgé Ɛsɔwɔ mbɔ.”
37Ne baá utɔɔ́ bií bimbɔ apeá áwúgé ndɛre Jɔn ajɔɔ́ mbɔ, ákwɔlé Jisɔs. 38Jisɔs ábwɔ́légé ushu meso agɛ́ ɛbwɔ́ ndɛre akwɔlégé ji, ágií ɛbwɔ́ aké, “Ɛnyú dekɛlégé ndé?” Ɛbwɔ́ aké ne ji “Rabi wɔ ɔjwɔlege ɛfɔ́” (Ula Rabi utɛne nnó menlɛré).
39Aké ne ɛbwɔ́, “Chwɔ́ge dégɛ́ mbaá ayi me njwɔlege.” Ɛbwɔ́ ákwɔlé yɛ́ ji ájyɛ gɛ́ mbaá awu, álá ɛwú ábɛlé ne ji bií bimbɔ. Gébé ɛyigémbɔ gébɔ́ gélú káláŋká ɛni né nkwale.
40Ne baá utɔɔ́ bina apeá abi áwuú ndɛre Jɔn ajɔɔ́ ákwɔlé Jisɔs, ama ɛle Andru meŋmo Simun Pita. 41Andru abɔ́ mbɛ akɛlé meŋmo wuú Simun. Agɛ́gé ji, agaré ji aké, “Ɛsé degɛ́ Muú yi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛlá gefwa.” Mabɔ ami na, malu wyɛ mabɔ mami mamaá ne Kras. 42Asɛ́ yɛ́ Simun afɛ́ mbaá Jisɔs ne Jisɔs apɛ́ ji domeé, aké, “Wɔ ɔkamege Simun maá Jɔn, akuú nyɛ ntó wɔ nnó Sɛfas.” Sɛfas alu wyɛ mabɔ mami mamaá ne Pita. (Ula Pita utɛne nnó ɛtárávɛ́.)
Jisɔs akú Filip ne Nataniɛl
43Bií ɛbifɔ ujyagé, Jisɔs akpome mmyɛ manjyɛ Galilií, ndɛre ajyɛɛ́ agɛ́ Filip, ajɔɔ́ ne ji aké, “Kwɔlé me.”
44Filip ntó atané Bɛtsada maá melɔ ayi Andru ɛbwɔ́ ne Pita atane wyɛ. 45Filip akɛle Nataniɛl. Agɛ́gé ji, agaré ji aké, “Ɛsé dégɛ́ muú ayi Mosis asamé né mabɛ́ atome ne ji ne bɔɔ́ ɛkpávé Ɛsɔwɔ ntó ásá ato ne ji. Alu Jisɔs muú Nasarɛt maá Josɛf.”
46Nataniɛl akale aké, “Ɛ ɛ́! Genó gelɔ́gélɔ́ ntó gétánege né Nasarɛt.”
Filip aké, “Chwɔ́ kpa amɛ jyɛ ɔgɛ́.”
47Jisɔs agɛ́gé ndɛre Nataniɛl achwɔɔ́ ɛta wuú, aké, “Gɛ́ maá Isrɛli ayi wáwálé na. abwɔlége fɔ dembwɔle.”
48Nataniɛl agií ji aké, “Ɔpyɛ nnó ne ɔkaá me?” Jisɔs ashuú ji meko aké, “Gemɛgé nnó Filip akú wɔ, me ngɛ́ mɛ wɔ né ulaá genɔɔ́ ɛyigé ákuú nnó fig.”
49Nataniɛl awúgé mbɔ, aké, “Ménlɛré wɔ ɔlu Maá Ɛsɔwɔ, ɔlu nto mfwa bɔɔ́ Isrɛli.”
50Jisɔs aké ne ji, gétúgé ngaré wɔ nnó ngɛ́ wɔ né ulaá genɔɔ́ ɛyigémbɔ, “Ne ɔfyɛɛ́ metɔɔ́ ne me? Ɔgɛ́ne nyɛ ukpɛ́kpɛ́ unó bi upwɔɔ́ ɛbi.” 51Ama ajɔɔ́ aké, “Ngarége ɛnyu wáwálé nnó, dégɛ́ne nyɛ nkane mfaánebuú anenege ne makiɛ́nné Ɛsɔwɔ akwɔme áshulege ne mfaa Maá Ntɛ Mekwaá.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy