مزامیر 68:20-21

مزامیر 68:20-21 TDV08

خدا برای ما، خدای نجات است و خداوند، خدا رهانندۀ ما از مرگ. اما خداوند سر دشمنان خود را می کوبد و سر آنهائی را که در گناه خود روان هستند.
TDV08: Today's Dari Version
Share