مزامیر 23
TDV08

مزامیر 23

23
مزمور بیست و سوم
خداوند چوپان من است
(مزموری از داود)
1خداوند چوپان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. 2مرا در علفچرهای سر سبز قرار می دهد. نزد چشمه های راحت راهنمائی ام می کند. 3به من روح تازه می بخشد و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید. 4حتی هنگام عبور از درۀ تاریک مرگ از بدی نمی ترسم، زیرا تو همراه من می باشی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی می دهد. 5در حضور دشمنانم سفره ای برایم تهیه نموده، سر مرا به روغن تدهین می نمائی و پیمانه ام را لبریز می کنی. 6یقیناً احسان و رحمت تو تمام روزهای عمرم با من می باشد و در خانۀ خداوند تا به ابد ساکن خواهم بود.

Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) © Scripture text used by permission of copyright owner.

Learn More About کتاب مقدس