پیدایش ‮مقدمه‬
TDV08
مقدمه
هر انسان آرزو دارد تا بداند از کجا آمده است و دنیایی که در آن زندگی می کند چطور خلق شده است. کتاب پیدایش، کتاب اول تورات است که به این سوالات مهم جواب می گوید.
فصل اول کتاب پیدایش با خلقت جهانِ هستی، انسانِ اولی یعنی اجداد ما آدم و حوا آغاز می یابد و با دادن معلومات در مورد زندگی معمور آنها در باغ عدن و بعداً سقوط آنها در گناه و رانده شدن شان از حضور خدا ادامه می یابد. بعداً در مورد فرزندان آدم و حوا یعنی هابیل و قابیل معلومات می دهد و تا آخر فصل یازدهم از نوح، طوفان و کشتی ای که نوح به هدایت خدا می سازد و برج بابل به ما معلومات می دهد. با آغاز فصل دوازدهم این کتاب، به دادن معلومات در مورد اجداد اولیۀ بنی اسرائیل که اولین آنها ابراهیم که در ایمانداری و اطاعت از خدا، نام پدر ایمانداران را کمایی کرد، ادامه می دهد. کتاب پیدایش بعداً به دادن معلومات در مورد پسران ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و پسر اسحاق، یعقوب و همچنان دوازده پسران یعقوب که مؤسس دوازده قبیلۀ اسرائیل شدند ادامه می دهد. در اخیر، کتاب پیدایش با سخن گفتن در مورد یکی از پسران یعقوب بنام یوسف که زمینۀ هجرت یعقوب و اولادۀ یعقوب یعنی بنی اسرائیل را به مصر مساعد ساخت، پایان می پذیرد.
کتاب پیدایش کتاب افسانه نیست که با «بود نبود در زمانه های قدیم» آغاز شود، بلکه تاریخ نوشته شده در مورد مبدأ جهانِ هستی، پیدایش ما انسانها و تکثیر آن بر روی زمین می باشد. این تاریخ در پنجاه فصل به شکلی بیان شده است که توجه عمیق هر انسان را به خود جلب می کند. با خواندن کتاب پیدایش شما می توانید معلومات پیدا کنید که وقتی خدا اجداد اولی ما را خلق کرد، آنها را در کجا قرار داد و اینکه چرا آنها در گناه سقوط کردند و از زندگی ای که در حضور خدا داشتند محروم شدند؟ به گفتۀ مولانای روم از آن روز تا به اکنون دل هر انسان به زبان نی از جدایی ها شکایت دارد:
«بشنو از نی چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند»
باشد که خواندن کتاب پیدایش زمینه ساز وصلت حقیقی شما به حضور خدای زنده گردد.
فهرست مندرجات:
آغاز تاریخ:
خلقت: فصل ۱ - ۲
سقوط انسان: فصل ۳ - ۵
طوفان نوح: فصل ۶ - ۹
انتشار: فصل ۱۰ - ۱۱
تاریخ ثبت شده بزرگان قوم:
ابراهیم: فصل ۱۲ - ۲۵: ۸
اسحاق: فصل ۲۱: ۱ - ۲۸: ۹
یعقوب: فصل ۲۵: ۲۱ - ۵۰: ۱۴
یوسف: فصل ۳۰: ۲۲ - ۵۰: ۲۶

Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) © Scripture text used by permission of copyright owner.

Learn More About Today's Dari Version