پیدایش 1:1-3

پیدایش 1:1-3 TDV08

در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد. خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد.
TDV08: کتاب مقدس
Share