ரோமர் 8:26

ரோமர் 8:26 TAOVBSI

அந்தப்படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவிசெய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ளவேண்டியதின்னதென்று அறியாமலிருக்கிறபடியால், ஆவியானவர்தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல்செய்கிறார்.
TAOVBSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share

ரோமர் 8:26

Share