கலாத்தியர் 5:14

கலாத்தியர் 5:14 TAOVBSI

உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுபோலப் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக, என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையிலே நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும்.
TAOVBSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share

கலாத்தியர் 5:14

Share