மாற்கு 4:34

மாற்கு 4:34 TAMILOV-BSI

உவமைகளினாலேயன்றி அவர்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை; அவர் தம்முடைய சீஷரோடே தனித்திருக்கும்போது, அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விவரித்துச்சொன்னார்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share