யோபு 18:9

யோபு 18:9 TAMILOV-BSI

கண்ணி அவன் குதிகாலைப் பிடிக்கும்; பறிகாரர் அவனை மேற்கொள்வார்கள்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share