யோபு 18:8

யோபு 18:8 TAMILOV-BSI

அவன் தன் கால்களினால் வலையில் அகப்பட்டு, வலைச்சிக்கலிலே நடக்கிறான்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share