யோபு 18:7

யோபு 18:7 TAMILOV-BSI

அவன் பெலனாய் நடந்த நடைகள் குறைந்துபோகும் அவன் ஆலோசனை அவனை விழப்பண்ணும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share