யோபு 18:6

யோபு 18:6 TAMILOV-BSI

அவன் கூடாரத்தில் வெளிச்சம் அந்தகாரப்படும்; அவன் விளக்கு அவனுடனே அணைந்துபோகும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share