யோபு 18:4

யோபு 18:4 TAMILOV-BSI

கோபத்தினால் உம்மைத்தானே பீறுகிற உமதுநிமித்தம் பூமி பாழாய்ப்போகுமோ? கன்மலை தன்னிடத்தைவிட்டுப் பேருமோ?
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share