யோபு 18:3

யோபு 18:3 TAMILOV-BSI

நாங்கள் மிருகங்களைப்போல எண்ணப்பட்டு, உங்கள் பார்வைக்குத் தீழ்ப்பானவர்களாயிருப்பானேன்?
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share