யோபு 18:21

யோபு 18:21 TAMILOV-BSI

அக்கிரமக்காரன் குடியிருந்த ஸ்தானங்கள் இவைகள்தான்; தேவனை அறியாமற்போனவனுடைய ஸ்தலம் இதுவே என்பார்கள் என்றான்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share