யோபு 18:2

யோபு 18:2 TAMILOV-BSI

நீங்கள் எந்தமட்டும் பேச்சுகளை முடிக்காதிருப்பீர்கள்? புத்திமான்களாயிருங்கள்; நாங்களும் பேசட்டும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share