யோபு 18:19

யோபு 18:19 TAMILOV-BSI

அவன் ஜனத்துக்குள்ளே அவனுக்குப் புத்திரனும் இல்லை பெளத்திரனும் இல்லை; அவன் வீட்டில் மீதியாயிருக்கத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்லை.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share