யோபு 18:18

யோபு 18:18 TAMILOV-BSI

அவன் வெளிச்சத்திலிருந்து இருளில் துரத்திவிடப்பட்டு, பூலோகத்திலிருந்து தள்ளுண்டுபோவான்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share