யோபு 18:17

யோபு 18:17 TAMILOV-BSI

அவனை நினைக்கும் நினைப்புப் பூமியிலிருந்தழியும், வீதிகளில் அவன் பேரில்லாமற்போகும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share