யோபு 18:15

யோபு 18:15 TAMILOV-BSI

அவனுக்கு ஒன்றுமில்லாமற் போனதினால், பயங்கரம் அவன் கூடாரத்தில் குடியிருக்கும்; கந்தகம் அவன் வாசஸ்தலத்தின்மேல் தெளிக்கப்படும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share