யோபு 18:14

யோபு 18:14 TAMILOV-BSI

அவன் நம்பிக்கை அவன் கூடாரத்திலிருந்து வேரோடே பிடுங்கப்படும்; அது அவனைப் பயங்கர ராஜாவினிடத்தில் துரத்தும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share